Doradztwo

Doradztwo dla organizacji

Całościowe spojrzenie na organizację

Doradztwo biznesowe dla organizacji wymaga postrzegania jej jako systemu naczyń połączonych – podobnie, jak doświadczony lekarz patrzy na organizm pacjenta nie tylko przez pryzmat swojej specjalizacji, lecz całościowo. Uważamy, że bierne podążanie za modą lub działania wyrwane z kontekstu przynoszą zwykle więcej strat niż pożytku.

Wspólnie z Klientem budujemy nowoczesną organizację, opierając ją na trzech filarach rozwoju:

 • odpowiedniej strategii (właściwe kierunki i cele organizacji)
 • sprawnej realizacji procesów (bieżąca działalność organizacji)
 • sprawnej realizacji projektów (działania zmieniające organizację)

Zagadnienia takie, jak zarządzanie finansami, rozwój kadr, czy doskonalenie umiejętności miękkich stanowiące spoiwo trzech filarów, wdrażamy równolegle lub dopiero po uporządkowaniu podstaw. Doradztwo biznesowe zyskuje na holistycznym postrzeganiu organizacji jako spójnego systemu – ułatwia to nam diagnozę potrzeb Klienta i umożliwia precyzyjny dobór rozwiązań systemowych.

Pomagamy również liderom i zarządom w przezwyciężeniu barier rozwoju organizacji takich, jak:

 • niepełne wykorzystanie zasobów przedsiębiorstwa przez pracowników
 • niski poziom zrozumienia programu zmian przez pracowników
 • nawyki myślowe i zachowania niezgodne z potrzebami firmy
 • jakość poniżej wyznaczonych norm i standardów
 • niedostatek innowacyjności w sposobach pracy
 • niewystarczająca skuteczność działań
 • niedostateczny poziom motywacji

Co nas wyróżnia?

Unikamy narzucania Klientom własnych rozwiązań. Zamiast wymuszać zmianę i zamrażać firmę w nowej formule działania, inicjujemy raczej procesy ciągłego doskonalenia i rozwijamy kompetencje potrzebne organizacji do sprostania jej wyzwaniom.

Na tle innych firm doradczych wyróżniają nas:

 • Formuła partycypacyjna, czyli współpraca naszych konsultantów z zespołami Klienta powołanymi do wykonania określonego zadania. Stworzone wspólnie rozwiązania są potem szybciej i sprawniej wdrażane w organizacji niż w przypadku stosowania formuły eksperckiej.
 • Doświadczenie menedżerskie i trenerskie konsultantów (wielu jest trenerami na studiach MBA) ułatwiające skuteczne wpływanie na zmiany postaw załogi podczas sesji roboczych.
 • Szybkość reagowania na potrzeby Klienta.

Większość naszych projektów doradczych obejmuje pięć faz:

 • DIAGNOZA
 • KONCEPCJA
 • NARZĘDZIA
 • PILOTAŻ
 • WDROŻENIE

Diagnoza pozwala na zidentyfikowanie głównych problemów i stworzenie koncepcji służącej znalezieniu rozwiązań. Przygotowanie narzędzi (procedury, instrukcje, formularze) pozwala na skuteczne wdrożenie zmian w systemie zarządzania, a projekt pilotażowy zmniejsza ryzyko popełnienia błędu dzięki zebranym doświadczeniom.

Produkty i usługi doradcze

Budowanie i wdrażanie strategii

 • Strategia korporacyjna (misja, wizja, wartości, ramy i portfel biznesu)
 • Strategie konkurencyjne (cele, kierunki, metody, czynniki sukcesu)
 • Strategie funkcjonalne, w tym:
  • strategia marketingowa
  • strategia finansowa
  • strategia HR
 • Projektowanie organizacji, w tym:
  • model operacyjny (struktura i zasady działania)
  • model biznesowy (koncepcja prowadzenia biznesu)
 • Restrukturyzacja

Poprawa efektywności

 • Wdrożenie systemu zarządzania, w tym:
  • zarządzania procesami biznesowymi
  • zasad wynagrodzeń i premiowania
  • budżetowania i controllingu
  • rachunkowości zarządczej
  • zarządzania ryzykiem
 • Podnoszenie efektywności procesowej, w tym:
  • zarządzania jakością
  • zarządzania łańcuchem dostaw
  • zarządzania środkami produkcji
  • zarządzania produkcją (Lean Management, Six Sigma)
  • standardów sprzedaży i obsługi klienta
  • rozwoju kompetencji (w tym: rekrutacji, ocen okresowych oraz planowania szkoleń)
 • Podnoszenie efektywności projektowej, w tym:
  • budowa i wdrożenie systemu zarządzania projektami.
  • wdrożenie systemu zarządzania portfelem projektów
  • opracowanie koncepcji działania Biura Zarządzania Projektami

Doradztwo biznesowe w ramach przedsięwzięć

 • Analizy, diagnozy i badania, w tym:
  • diagnoza kultury organizacyjnej (i postaw pracowników)
  • analizy inwestycyjne (pre-feasibility i feasibility studies)
  • dostosowanie narzędzi IT do potrzeb firmy
  • wsparcie w procesie decyzyjnym
  • audyty prawne
  • analizy rynku
 • Opracowanie biznesplanów
 • Indywidualne konsultacje dla kadry menedżerskiej

Kadra