Analiza finansowa, biznesplany, modelowanie

Projekcje, harmonogramy, przepływy finansowe, budżetowanie

Zakres usługi

Analiza finansowa

 • analizujemy sprawozdania finansowe i sytuację finansową podmiotu
 • oceniamy przepływy pieniężne, płynność, zadłużenie, efektywność i inne czynniki istotne dla danej branży i rodzaju podmiotu

Biznesplan

 • definiujemy cel przedsięwzięcia
 • określamy sposób realizacji
 • przygotowujemy harmonogram działania i projekcję finansową w modelu finansowym

Model finansowy

 • przygotowujemy projekcję finansową projektu biznesowego w formie statycznej i dynamicznej
 • wskazujemy próg rentowności i przepływy finansowe generowane z pomysłu biznesowego

Dla kogo

Dla firm, które chcą: poprawić efektywność, wdrożyć narzędzia wspomagające procesy decyzyjne, pozyskać źródło finansowania, wykorzystywać efektywnie bieżącą informację zarządczą. Usługa doradcza GFKM wspiera przedsiębiorstwa w procesach inwestycyjnych, wdrażania nowych projektów, zmian, restrukturyzacji oraz w bieżącej działalności.

Przebieg

Analiza
 • wstępna ocena przedsięwzięcia pod względem wykonalności i potencjału ekonomicznego
 • określenie zakresu prac niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia
 • ustalenie wytycznych podmiotów, które będą akceptowały sporządzoną dokumentację
Przygotowanie dokumentacji
 • przygotowanie specyfikacji i ramowego planu dokumentacji analitycznej sporządzanej w procesie doradczym
 • opracowanie modelu finansowego
 • sporządzenie biznesplanu na podstawie uzgodnionego modelu finansowego
 • opracowanie dodatkowych, niezbędnych dokumentów, np. teasera lub memorandum informacyjnego
Akceptacja przez docelowego odbiorcę
 • wsparcie w przygotowaniu wyjaśnień
 • bieżąca pomoc w korzystaniu z przygotowanych narzędzi, np. modelu finansowego
 • aktualizacja i modyfikacje opracowania w sytuacji zmiany docelowego odbiorcy, np. przygotowanie dokumentacji dla banków na bazie biznesplanu sporządzanego do celów wewnętrznych

Korzyści dla klienta

 • profesjonalnie sporządzone analizy i biznesplany dla instytucji finansujących oraz organów przedsiębiorcy
 • wsparcie procesów decyzyjnych – decyzje podejmowane w oparciu o wiarygodne założenia
 • niezależna ocena prowadzonych procesów inwestycyjnych i projektów

Efekty

 • wzrost efektywności realizacji projektów
 • mitygacja ryzyk w działalności operacyjnej, przekładająca się na maksymalizację wyniku finansowego
 • zwiększenie szansy na pozyskanie finansowania
 • możliwość realizacji projektów, które bez właściwego przygotowania byłyby trudne lub niemożliwe do przeprowadzenia

Kontakt

Prowadzący

Back to top