Audyt kadrowy

Zgodność z prawem, kompleksowość rozwiązań, spójność dokumentacji, kreowanie innowacyjnych systemów

Zakres usługi

 • badamy, pod kątem zgodności z nadrzędnymi przepisami, obowiązujące w firmie wewnętrzne źródła prawa, regulaminy, kodeksy oraz politykę przejrzystości i stosowane praktyki, np. reagowania na sytuacje konfliktowe czy zapobiegania sytuacjom kryzysowym
 • definiujemy i oceniamy ryzka wynikające z poziomu i jakości dostosowania wewnętrznych regulacji do przepisów prawa pracy
 • formułujemy i przedstawiamy wnioski oraz rekomendacje, np. zmian w obowiązujących dokumentach
 • przygotowujemy odpowiednie dokumenty i opracowujemy niezbędne polityki, np. przeciwdziałania mobbingowi
 • wspieramy organizację w procesie wdrożenia wypracowanych i rekomendowanych zmian

Dla kogo

Dla firm, które:

 • aktualizują wewnętrzne regulacje, procedury i dokumentację do obowiązujących przepisów prawa
 • chcą maksymalnie ograniczyć ryzyka powstawania konfliktów wewnętrznych pomiędzy pracownikami
 • planują opracowanie dokumentów stanowiących wewnętrzne źródło prawa pracy
 • zamierzają wprowadzić politykę przeciwdziałania mobbingowi i wypracować sposoby prowadzenia postępowań w sprawach zgłaszanych przez pracowników
 • wprowadzają zmiany, które wynikają z rozwoju firmy i zmieniają sposób prowadzenia polityki personalnej
 • wdrażają zasady turkusowej organizacji (samozarządzanie)

Przebieg

Analiza
 • sprawdzenie zgodności regulaminów, polityk, procedur, sposobu prowadzenia akt osobowych z obowiązującymi przepisami prawa
 • weryfikacja umów o pracę, umów zleceń i o dzieło zawieranych z osobami fizycznymi
 • przegląd stosowanych w firmie polityk przeciwdziałania mobbingowi
 • ocena spójności polityki personalnej firmy
Wnioski i rekomendacje
 • opracowanie – w formie dokumentu – podsumowania i wniosków z przeprowadzonej analizy
 • identyfikacja ryzyk wynikających z utrzymaniem stosowanych do tej pory rozwiązań i regulacji formalno-prawnych
 • sformułowanie rekomendacji dotyczących uzupełnienia i niezbędnych korekt regulacji i polityk obwiązujących w firmie
Wdrożenie nowych rozwiązań i regulacji
 • opracowanie nowej dokumentacji, np. regulaminów, procedur, polityk
 • wsparcie w procesie wdrożenia zmian, m.in. w zakresie komunikacji zmian pracownikom, udziału ekspertów w zespołach wdrożeniowych

Korzyści dla klienta

 • eliminacja lub ograniczenie wielu ryzyk, na które narażony jest pracodawca, w tym odpowiedzialności odszkodowawczej
 • poprawa relacji wewnątrz firmy dzięki wprowadzeniu przejrzystej polityki i klarownych regulacji
 • bezpieczeństwo prawne pracodawcy

Efekty

 • zgodność prawa wewnętrznego z obowiązującymi przepisami nadrzędnymi
 • jasne i precyzyjne wskazanie dyrektyw i oczekiwań pracodawcy względem pracowników
 • przepisy wewnętrzne o treści i funkcji zrozumiałej dla ich adresatów

Kontakt

Prowadzący

Back to top