Badanie 360 stopni

Kompetencje Twojego zespołu z różnych perspektyw

Zakres usługi

 • przygotowanie badania: dobór pytań, selekcja kompetencji
 • określenie listy uczestników i wskazanie osób oceniających
 • przeprowadzenie badanie on-line
 • sporządzenie raportów indywidualnych dla uczestników badania
 • opracowanie raportu zbiorczego dla klienta
 • przeprowadzenie sesji informacji zwrotnej dla uczestników
 • podsumowanie wyników z klientem

Dla kogo

Dla firm, które systemowo i profesjonalnie podchodzą do procesów rozwojowych organizacji i pracowników na różnych stanowiskach. Badanie 360 stopni pozwala na zebranie pogłębionej informacji na temat mocnych i słabych stron oraz potencjału menedżerów, handlowców lub innych kluczowych pracowników, w wybranych obszarach kompetencji. Daje solidne podstawy do zaplanowania indywidualnych ścieżek rozwoju pracowników, służących rozwojowi całej firmy.

Badanie 360 stopni polega na ocenie kompetencji uczestnika wykonanej przez przełożonego, współpracowników, podwładnych oraz samego uczestnika.

Badanie wykonywane jest on-line, za pomocą specjalnie przygotowanego do tego kwestionariusza.

Na podstawie wyników generowany jest raport indywidualny zawierający szczegółową analizę kompetencji uczestnika wraz z rekomendacjami rozwoju.

Przebieg

Przygotowanie
 • określenie celów badania
 • dostosowanie treści merytorycznej kwestionariusza do potrzeb i specyfiki działania klienta
 • komunikacja projektu uczestnikom
Badanie
 • przeprowadzenie badania 360 stopni on-line
 • sporządzenie indywidualnych raportów z badania
Informacja zwrotna
 • dostarczenie raportów uczestnikom
 • przeprowadzenie indywidualnych sesji informacji zwrotnej z uczestnikami badania (opcja)
 • opracowanie raportu i spotkanie podsumowujące z klientem

Korzyści

Dla uczestników badania:

 • pozyskanie wiedzy na temat własnych mocnych stron i obszarów do rozwoju
 • uzyskanie informacji zwrotnej z różnych perspektyw: przełożonego, współpracowników, podwładnych, i porównanie jej z oceną własną
 • uzyskanie konkretnych wskazówek rozwojowych z różnych perspektyw
 • możliwość konsultacji uzyskanej informacji zwrotnej z dedykowanym konsultantem

Dla organizacji:

 • zebranie – z wykorzystaniem rzetelnej metody badawczej – informacji na temat kompetencji pracowników
 • skonkretyzowanie indywidualnych planów rozwojowych dla pracowników
 • diagnozy talentów i zarządzanie ich dalszym rozwojem
 • wdrożenie miarodajnego i efektywnego narzędzia umożliwiającego porównywanie rozwoju kompetencji pracowników w dłuższym czasie
 • wzmocnienie wizerunku pracodawcy dbającego o rozwój pracowników

Efekty

 • raporty indywidualne dla uczestników badania, zawierające opis kompetencji oraz wskazówki rozwojowe
 • raport zbiorczy dla HR zawierający: zbiorcze wyniki badania 360 stopni, wnioski i wskazówki dla kadry kierowniczej dotyczące dalszych działań rozwojowych, rekomendacje zmian systemowych w organizacji

Kontakt

Back to top