Badanie Development Center

Rozwój kompetencji w praktyce

Zakres usługi

 • przygotowanie sesji: wybór kompetencji, dostosowanie zadań do specyfiki pracy uczestników
 • przeprowadzenie sesji Development Center
 • sporządzenie raportów indywidualnych
 • opracowanie raportu zbiorczego
 • przeprowadzenie sesji informacji zwrotnych z uczestnikami badania
 • podsumowanie wyników z klientem

Proponujemy Państwu nowe, pogłębione podejście do diagnozy metodą DC, zawierające diagnozę zarówno wymiaru behawioralnego (zachowania, kompetencje), jak i poznawczego (przekonania).

Potrzeba włączenia wymiaru poznawczego do diagnozy DC wynika z faktu, że nieuświadomione na co dzień przekonania i założenia menedżera na temat siebie, swojego zespołu, organizacji i otoczenia biznesowego mają ogromny wpływ na to, w jaki sposób zarządza on zespołem / organizacją oraz realizuje zadania i cele biznesowe.

Dla kogo

Dla firm, które systemowo i profesjonalnie podchodzą do procesów rozwojowych organizacji i pracowników na różnych stanowiskach. Development Center pozwala na zebranie pogłębionej informacji na temat mocnych i słabych stron oraz potencjału menedżerów, handlowców lub innych kluczowych pracowników, w wybranych obszarach kompetencji. Daje solidne podstawy do zaplanowania indywidualnych ścieżek rozwoju pracowników, służących rozwojowi całej firmy.

Development Center polega na, zazwyczaj jednodniowej, obserwacji zachowań uczestników sesji (np. menedżerów) podczas wykonywania różnego rodzaju zadań symulacyjnych. Na podstawie obserwacji sporządzany jest raport zawierający szczegółową analizę kompetencji uczestnika wraz z rekomendacjami rozwoju.

Przebieg

Przygotowanie
 • określenie profili kompetencyjnych uczestników sesji
 • wywiady z uczestnikami
 • zaprojektowanie zadań dostosowanych do specyfiki pracy uczestników
Diagnoza
 • przeprowadzenie sesji Development Center
 • sporządzenie i dostarczenie raportów uczestnikom
Informacja zwrotna
 • przeprowadzenie indywidualnych sesji informacji zwrotnej z uczestnikami badania
 • opracowanie raportu i spotkanie podsumowujące z klientem

Korzyści

Dla uczestników badania:

 • pozyskanie pogłębionej wiedzy na temat własnych mocnych stron i obszarów do rozwoju
 • uzyskanie informacji na temat behawioralnego i poznawczego wymiaru swojego funkcjonowania
 • uzyskanie konkretnych wskazówek rozwojowych
 • możliwość konsultacji uzyskanej informacji zwrotnej z badania z dedykowanym ekspertem (asesorem)

Dla organizacji:

 • zebranie – z wykorzystaniem rzetelnej metody badawczej – informacji na temat kompetencji pracowników
 • skonkretyzowanie indywidualnych planów rozwojowych dla pracowników
 • diagnoza talentów i zarządzanie ich dalszym rozwojem
 • wdrożenie miarodajnego i efektywnego narzędzia umożliwiającego porównywanie rozwoju kompetencji pracowników w dłuższym czasie
 • wzmocnienie wizerunku pracodawcy dbającego o rozwój pracowników

Efekty

 • Raporty indywidualne dla uczestników badania zawierające opis kompetencji oraz wskazówki rozwojowe
  • Raporty z sesji DC zawierają dokładnie sporządzone transkrypcje poszczególnych zadań, a komentarze asesorów dotyczą konkretnych wypowiedzi uczestników. Dzięki temu uczestnik otrzymuje rzetelną informację zwrotną na temat sposobu komunikacji, typowych sformułowań oraz schematów językowych, których używa na co dzień nie będąc tego do końca świadomym
  • Raporty z sesji zawierają analizę przekonań menedżera sporządzoną na postawie wykonanego podczas sesji testu niedokończonych zdań. Dzięki temu, uczestnik otrzymuje informację zwrotną na temat tego jak postrzega siebie, innych ludzi oraz własne otoczenie i jakie ma to przełożenie na sposób zarządzania przez niego zespołem / organizacją
 • Raport zbiorczy dla HR zawierający: zbiorcze wyniki sesji Development Center, wnioski i wskazówki dla kadry kierowniczej dotyczące dalszych działań rozwojowych, rekomendacje zmian systemowych w organizacji

Kontakt

Back to top