Controlling finansowy

Nowe narzędzia, jakość podejmowanych decyzji, dogłębna wiedza

Zakres usługi

 • analizujemy przebieg procesów gospodarczych w firmie oraz jej otoczeniu
 • generujemy informacje umożliwiające poprawę jakości podejmowanych decyzji oraz optymalizacji procesowych
 • weryfikujemy założenia do sporządzania budżetu i wspieramy jego modelowanie
 • opracowujemy odpowiednie narzędzia, np. kalkulacje, raporty dla kadry zarządzającej, decyzje cenowe, planowanie zysków
 • weryfikujemy przyjęte założenia strategiczne
 • wdrażamy system kontroli przepływów finansowych w przedsiębiorstwie, polegający na stałym przewidywaniu przepływów środków

Dla kogo

Dla firm, które chcą: poprawić efektywność, wdrożyć narzędzia wspomagające procesy decyzyjne, wykorzystywać efektywnie bieżącą informację zarządczą. Usługa doradcza GFKM wspiera przedsiębiorstwa w procesach zmian, restrukturyzacji oraz w bieżącej działalności.

Przebieg

Analiza
 • wstępna ocena sytuacji przedsiębiorstwa
 • wybór optymalnych metod analizy danych oraz obserwacji
 • zdefiniowanie celów optymalizacji i kluczowych problemów
Przygotowanie dokumentacji i narzędzi analitycznych
 • opracowanie raportu analitycznego w oparciu o dostarczone przez klienta dane dotyczące efektywności procesów i organizacji
 • pozyskanie dodatkowych informacji w bezpośrednich rozmowach z pracownikami i kadrą menadżerską – na potrzeby analizy procesów stosowanych w organizacji
 • przygotowanie narzędzi analitycznych pozwalających na bieżące monitorowanie przez klienta efektów prac
Wdrożenie
 • przygotowanie rekomendacji zmian
 • prezentacja planu implementacji zmian i uzgodnienie planu z klientem – kadrą zarządzającą/właścicielem przedsiębiorstwa
 • bieżące wsparcie i monitornig efektywności wprowadzonych zmian
 • przygotowanie cyklicznych raportów podsumowujących efekty wdrożenia oraz analizy odchyleń względem planu wdrożenia zmian

Korzyści dla klienta

 • usprawnienie systemu zarządzania przedsiębiorstwem
 • uzyskanie – dzięki efektywnemu wykorzystaniu nowych narzędzi – bieżącej, kompletnej, jasnej informacji analitycznej
 • poprawa jakości pracy menedżerów i pracowników oraz sposobu podejmowania decyzji przez zarządzających

Efekty

 • optymalizacja struktury finansowania i kosztów
 • poprawa wyników finansowych w dłuższym okresie
 • skrócenie cyklu rotacji kapitału i wzrost wykorzystywania aktywów
 • uzyskanie pełnej kontroli nad przepływami pieniężnymi
 • zwiększenie płynności przedsiębiorstwa
 • wzrost konkurencyjności firmy na rynku

Kontakt

Prowadzący

Back to top