Audyt energetyczny jako obowiązek nałożony przepisami prawa

Zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej

Zakres usługi

 • Zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 264) został nałożony na przedsiębiorcę w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1292), (z wyjątkiem MŚP) obowiązek przeprowadzania co 4 lata audytu energetycznego przedsiębiorstwa lub zlecania jego przeprowadzenia.
 • Audyt energetyczny to „opracowanie zawierające analizę zużycia energii oraz określające stan techniczny obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji, zawierające wykaz przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji, a także ocenę ich opłacalności ekonomicznej i możliwej do uzyskania oszczędności energii” (definicja ustawowa).

Usługa skierowana jest do podmiotów, które:

 • Realizują obowiązki nałożone przepisami prawa w zakresie przeprowadzania Audytu efektywności energetycznej.
 • Zainteresowane są restrukturyzacją obszaru efektywności energetycznej i kosztowej.

Obowiązki w zakresie przeprowadzenia Audytu Energetycznego:

 • Pierwszy audyt podmioty zobowiązane przeprowadzały do dnia 30 września 2017 r. tj. w ciągu 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.
 • Od końca 2020 roku dla wielu firm upływa 4 letni okres w którym należy przeprowadzić kolejny obowiązkowy Audyt energetyczny jako element poprawy efektywności energetycznej oraz optymalizacji kosztów w zakresie zużycia energii elektrycznej dla każdej firmy.
 • Audyt energetyczny przedsiębiorstwa przeprowadza:
  • podmiot niezależny od audytowanego przedsiębiorcy, posiadający wiedzę oraz doświadczenie zawodowe w przeprowadzaniu tego rodzaju audytu;
  • ekspert audytowanego przedsiębiorcy, jeżeli nie jest on bezpośrednio zaangażowany w audytowaną działalność tego przedsiębiorcy.

Zakres prac objętych audytem:

Zgodnie z Art.37.

1. Audyt energetyczny przedsiębiorstwa jest procedurą mającą na celu przeprowadzenie szczegółowych i potwierdzonych obliczeń dotyczących proponowanych przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej oraz dostarczenie informacji o potencjalnych oszczędnościach energii.

2. Audyt energetyczny przedsiębiorstwa:

 • należy przeprowadzać na podstawie aktualnych, reprezentatywnych, mierzonych i możliwych do zidentyfikowania danych dotyczących zużycia energii oraz, w przypadku energii elektrycznej, zapotrzebowania na moc;
 • zawiera szczegółowy przegląd zużycia energii w budynkach lub zespołach budynków, w instalacjach przemysłowych oraz w transporcie, odpowiadających łącznie za co najmniej 90% całkowitego zużycia energii przez to przedsiębiorstwo;
 • powinien opierać się, o ile to możliwe, na analizie kosztowej cyklu życia budynku lub zespołu budynków oraz instalacji przemysłowych, a nie na okresie zwrotu nakładów, tak aby uwzględnić oszczędności energii w dłuższym okresie, wartości rezydualne inwestycji długoterminowych oraz stopy dyskonta.

Kontakt

Back to top