Przeciwdziałanie dyskryminacji i mobbingowi

Kompleksowe wdrożenie polityki oraz szkolenie pracowników z obszaru przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji.

Zakres usługi

Polityka i szkolenia pracowników są formą zrealizowania przez Pracodawcę ustawowego obowiązku przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi. W ramach usługi doradczej GFKM:

 • przeanalizujemy firmowe dokumenty, m.in. regulaminy, procedury, opisy praktyk w zakresie rozwiązywania konfliktów
 • zarekomendujemy niezbędne zmiany w obszarze wewnętrznego prawa pracy
 • wskażemy kierunki działania w procesie przygotowania i wdrożenia polityk antymobbingowej i antydyskryminacyjnej
 • opracujemy dokumenty z zakresu przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji
 • wesprzemy proces szkoleń i komunikacji związany z wdrożeniem nowych dokumentów
 • przeprowadzimy działania wykonawcze z zakresu wdrożenia, np. prac Komisji Wyjaśniającej, rozpatrującej poszczególne zgłaszane przez pracowników sytuacje z zakresu działań mających znamiona mobbingu lub dyskryminacji

Dla kogo

Dla firm, które:

 • planują wdrożenie rozwiązań mających na celu przeciwdziałanie mobbigowi
 • chcą wprowadzić lub udoskonalić procedury prowadzenia postępowań w sprawach konfliktowych zgłaszanych przez pracowników
 • dążą do wyeliminowania ryzyk powstawania konfliktów
 • wprowadzają zmiany, które wynikają z rozwoju firmy i zmieniają sposób prowadzenia polityki personalnej
 • rozwijają działania w obszarze etyki i poszanowania godności pracowników i współpracowników

Przebieg

Etap 0: Szkolenie wstępne (2h)
 • Ukształtowanie podstawowej wiedzy dot. niepożądanych zjawisk w miejscu pracy – zapoznanie z podstawowymi definicjami prawnymi: dyskryminacji, mobbingu, molestowania oraz zachowań niepożądanych
 •  Merytoryczne przygotowanie uczestników do dyskusji podczas warsztatu diagnostycznego na I etapie projektu
 •  Uwspólnienie bazy pojęciowej związanej z dyskryminacją i mobbingiem, zwiększające szansę wypracowania spójnego podejścia przełożonych i pracowników
Etap 1: Warsztat diagnostyczny oraz wybór kluczowych elementów Polityki AntyDiM
 • Omówienie proponowanych zapisów do Polityki AntyDiM, zebranie sugestii od różnych grup pracowników i przełożonych
 • Zaangażowanie pracowników w proces kształtowania Polityki – budowanie poczucia odpowiedzialności, własności i wpływu
 • Wykształcenie tzw. ambasadorów zmian – pracowników, którzy będą źródłem pozytywnych komunikatów dot. Polityki AntyDiM
 • Wybór kluczowych narzędzi oraz zaprojektowanie Polityki uwzględniającej potrzeby różnych grup pracowników oraz Pracodawcy
Etap 2: Projektowanie Polityki AntyDiM
 • Wybór narzędzi do Polityki AntyDiM
 • Przygotowanie bazowego projektu Polityki AntyDiM odpowiadającej na potrzeby Pracodawcy i Pracowników
Etap 3: Komunikacja i szkolenia warsztatowe: ,,Przeciwdziałanie dyskryminacji i mobbingowi"
 • Zatwierdzenie Polityki i komunikacja kierowana do wszystkich pracowników
 • Wzrost tendencji do samodzielnego rozwiązywania konfliktów w miejscu pracy
 • Wzrost umiejętności rozpoznawania i reagowania na zachowania niepożądane
 • Wzrost świadomości różnic pomiędzy konfliktem, delegowaniem i rozliczaniem zadań a dyskryminacją i mobbingiem
 • Zapoznanie z Polityką AntyDiM przez pracowników

Korzyści

 • Pracodawca realizuje obowiązek ustawowy i ma przygotowaną dokumentację na wypadek pozwów sądowych
 • Dział personalny zyskuje opracowane procedury reagowania i narzędzia do rozpatrywania zgłoszeń
 • Przełożeni zyskują wiedzę o skutecznym postępowaniu w reakcji na zachowania niepożądane i narzędzia do rozwiązywania konfliktów
 • Pracownicy znają i potrafią korzystać z Polityki AntyDiM

Efekty

 • Obniżenie prawdopodobieństwa wystąpienia niezasadnych zgłoszeń
 • Budowanie wizerunku pracodawcy
 • Pracownicy skutecznie rozpoznają i zgłaszają problemy
 • Ograniczenie kosztów związanych z występowaniem zjawisk niepożądanych
 • Związki zawodowe są w stanie konstruktywnie wspierać pracowników w zakresie reagowania na zachowania niepożądane w miejscu pracy

Kontakt

Back to top