Systemowe zarządzanie projektami

Skuteczność, wyznaczanie i realizacja celów, efektywność, sprawność

Zakres usługi

 • diagnoza potrzeb i zaplanowanie zakresu zmian
 • szkolenie z zakresu zarządzania projektami dostosowana do potrzeb organizacji
 • wypracowanie praktyk zarządzanie projektami (schemat przebiegu projektu)
 • szkolenie pogłębiające wiedzę z zakresu zarządzania projektami
 • konsultacje dla projektów pilotażowych

Dla kogo

Dla organizacji zarządzanych projektowo, które z różnych powodów (rozwój, zmiany rynkowe itp.) potrzebują weryfikacji i zmiany dotychczasowego sposobu zarządzania projektami

Przebieg

Diagnoza i planowanie
 • ustalenie zakresu zmian z Zarządem
 • wywiady z interesariuszami
Szkolenie uświadamiające
 • szkolenie z zarządzania projektami
Wypracowanie wytycznych
 • warsztaty wypracowujące schemat przebiegu projektu
 • opracowanie schematu przebiegu projektu w formie dokumentu
Przeszkolenie liderów
 • szkolenia pogłębiające wiedzę projektową
 • warsztatowe wypracowanie rozwiązań dotyczących portfela, rozwiązania IT, ścieżek rozwojowych HR itd.
Konsultacje wdrożeniowe
 • konsultacje dla projektów pilotażowych
 • rozszerzenie wdrożenia na całą organizację

Korzyści

 • zwiększenie efektywności zarządzania projektami poprzez stworzenie lekkich i efektywnych reguł prowadzenia projektów zgodnie z najlepszymi światowymi standardami i praktykami
 • wyposażenie liderów projektowych w zestaw wiedzy i narzędzi do realizacji ich zadań
 • wdrożenie lekkiego i efektywnego systemu zarządzania portfelem projektów tak, by koordynować je na poziomie obciążania zasobów, priorytetów itp.
 • oszczędność kosztów wynikających z nieefektywnych sposobów zarządzania projektami
 • wzrost motywacji pracowników poprzez zaangażowanie ich w wypracowywanie rozwiązań

Efekty

 • uświadomienie organizacji co do sposobu w jaki zarządzanie projektami buduje efektywność
 • opracowany ramowy przebieg projektu i szablony dokumentacji projektowej
 • wyposażenie PMów i organizacji w wiedzę, kompetencje i narzędzia sprawnej pracy
 • „szybkie sukcesy” w postaci sprawnie poprowadzonych pilotaży, pomiar efektywności
 • rozszerzenie stworzonych zasad na pozostałe projekty

Kontakt

Prowadzący

Back to top