Polityka antymobbingowa i antydyskryminacyjna

Diagnoza relacji, zapobieganie konfliktom, ochrona prawna, przyjazne środowisko pracy

Zakres usługi

 • analizujemy firmowe dokumenty, m.in. regulaminy, procedury, opisy praktyk w zakresie rozwiązywania konfliktów
 • rekomendujemy niezbędne zmiany w obszarze wewnętrznego prawa pracy
 • wskazujemy kierunki działania w procesie przygotowania i wdrożenia polityk antymobbingowej i antydyskryminacyjnej
 • opracowujemy dokumenty z zakresu przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji
 • wspieramy proces szkoleń i komunikacji związany z wdrożeniem nowych dokumentów
 • prowadzimy działania wykonawcze z zakresu wdrożenia, np. prac Komisji Wyjaśniającej, rozpatrującej poszczególne zgłaszane przez pracowników sytuacje z zakresu działań mających znamiona mobbingu lub dyskryminacji

Dla kogo

Dla firm, które:

 • planują wdrożenie rozwiązań mających na celu przeciwdziałanie mobbigowi
 • chcą wprowadzić lub udoskonalić procedury prowadzenia postępowań w sprawach konfliktowych zgłaszanych przez pracowników
 • dążą do wyeliminowania ryzyk powstawania konfliktów
 • wprowadzają zmiany, które wynikają z rozwoju firmy i zmieniają sposób prowadzenia polityki personalnej
 • rozwijają działania w obszarze etyki i poszanowania godności pracowników i współpracowników

Przebieg

Analiza
 • wstępna ocena dokumentów, np. regulaminów i procedur
 • identyfikacja potrzeb związanych z koniecznymi zmianami w dokumentach i/lub opracowania nowych
 • identyfikacja potencjalnych źródeł sytuacji kryzysowych
Opracowanie
polityk: antymobbingowej
i antydyskry-
minacyjnej
 • przygotowanie niezbędnych dokumentów – korekta istniejących, redakcja nowych
 • opracowanie procedury postępowania Komisji Wyjaśniających
Wdrożenie
 • przygotowanie materiałów niezbędnych w komunikacji wewnętrznej
 • przeprowadzenie szkoleń
 • prowadzenie prac Komisji Wyjaśniających

Korzyści dla klienta

 • wyposażenie firmy w dedykowaną regulację, która jest podstawą obowiązywania systemu reagowania
 • stosowanie obiektywnych zasad i mierników oceny pracy pracowników
 • zapewnienie pracownikom dostępu do wiedzy o sposobach unikania konfliktów i zachowania w sytuacjach przemocowych
 • określenie zasad komunikacji i ochrony sygnalistów
 • określenie – po stronie pracodawcy – kompetencyjnego podziału zadań w systemie prewencji
 • wzmocnienie wizerunku pracodawcy zaangażowanego w przestrzeganie prawa i zapewnienie równości w środowisku pracy

Efekty

 • podniesienie efektywności pracy
 • ograniczenie kosztów związanych z występowaniem zjawisk niepożądanych
 • wyłączenie odpowiedzialności odszkodowawczej przedsiębiorcy za mobbing i przeniesienie jej wyłącznie na sprawcę (wyrok SN z dnia 03 sierpnia 2011 nr I PK 35/2011)
 • realizacja obowiązku pracodawcy, definiowanego jako: przeciwdziałanie zachowaniom niepożądanym, które poprzedzają wystąpienie mobbingu i dyskryminacji

Kontakt

Prowadzący

Back to top