GFKM na pomoc Ukrainie

Powrót do aktualności

Drodzy Partnerzy, Słuchacze, Współpracownicy!

Pragniemy poinformować, że pomimo konfliktu zbrojnego na Ukrainie, który z całą mocą potępiamy, GFKM jako Szkoła Biznesu stara się działać normalnie. Realizujemy szkolenia, programy MBA oraz usługi doradcze. Nikt nie jest w stanie powstrzymać nas przed dbaniem o naszych pracowników, współpracowników, jakość usług i zapewnienie płynności finansowej naszej organizacji.

Jesteśmy Fundacją, a to oznacza, że wszystko, co uda się nam wypracować, przeznaczamy na działania non-profit. Sytuacja w Ukrainie otwiera nasze serca. Reformujemy nasze działania i włączamy się w pomoc m.in. poprzez wsparcie rzeczowe, finansowe i szkoleniowe.

Wiedząc, że kryzys może potrwać długo, postanowiliśmy wynająć mieszkanie dla uchodźców. Chcemy w ten sposób zadbać o obywatelki i obywateli Ukrainy, w tym przede wszystkim o kobiety, dzieci, osoby starsze, chore i z niepełnosprawnościami. Mieszkanie to będziemy wynajmować przez co najmniej rok, chcąc tym samym zapewnić pomoc systemową, pozwalającą na długą i efektywną pomoc.

Przyjaciele, jeżeli chcecie nas wesprzeć, poniżej podajemy numer rachunku, otwarty specjalnie pod to przedsięwzięcie. 100% Waszego wsparcia, każdą złotówkę, skierujemy na cel jakim jest mieszkanie lub mieszkania dla uchodźców. Przedsięwzięcie, którego się podjęliśmy może stać się wspólną akcją. Zapraszamy Was do wspólnego działania, bo po prostu razem możemy więcej.

Wszyscy, którzy nas wesprą otrzymywać będą informację o tym jak wydatkujemy środki. Będziemy do Waszej dyspozycji z informacjami i odpowiedzią na każde pytanie. Już w tym momencie dziękujemy pracownikom i członkom naszych rodzin, którzy deklarują wsparcie. To niezwykłe mieć wokół siebie tyle dobrych serc.

Środki można wpłacić przelewem na nr rachunku: 98 1020 4900 0000 8202 3407 2014 w tytule przelewu wpisując „Na Pomoc Ukrainie”.

 

English version:

Dear Partners, Listeners, Collaborators!

We would like to inform you that despite the armed conflict in Ukraine, which we condemn in the strongest terms, GFKM as a Business School is going to operate normally. We provide training, MBA programs and consulting services. No one can stop us from taking care of our employees, associates, the quality of our services and ensuring the financial liquidity of our organization.

We are a Foundation and this means that everything we manage to earn goes to non-profit activities. The situation in Ukraine opens our hearts. We are reforming our operations and joining in the relief effort through in-kind, financial and training support, among other things.

Knowing that the crisis may last for a long time, we decided to rent an apartment for refugees. In this way we want to take care of Ukrainian citizens, especially women, children, the elderly, the sick and those with disabilities. We will rent this apartment for at least a year, thus wanting to provide systemic assistance, allowing for long and effective help.

Friends, if you want to support us financially, there is an account number below – opened especially for this project. 100% of your support, every single coind, will go towards the goal of founding housing for the refugees. The project we have undertaken can become a joint action. We invite you to join, because  together we are stronger.

Everyone willing to support us will receive information on how we spend the funds. We will give information and answer every question. We would like to to thank our employees and family members who already declared their support. It is amazing to have so many good hearts around us.

Funds can be donated by wire transfer to account no: 98 1020 4900 0000 8202 3407 2014 with the title „Help For Ukraine”.