Klub Absolwentów MBA GFKM Gdańsk

Powrót do aktualności

Zapraszamy na spotkanie wyłącznie absolwentów Master of Business Administration GFKM.

Zaawansowane metody oceny ryzyka związanego z realizacją projektu inwestycyjnego. Metoda Monte Carlo

Modele inwestycyjne oparte są zawsze na założeniach co do przyszłości. Zakładamy poziom inflacji, szacujemy możliwe do uzyskania przychody ze sprzedaży (lub oszczędności) w poszczególnych okresach trwania projektu, budujemy prognozę kosztów, zakładamy koszt kapitałów finansujących projekt. Każda z wymienionych wielkości, jak również wiele innych parametrów występujących w modelu finansowym, jest obarczona błędem wynikającym z szacowania.

Ważne jest, abyśmy – podejmując decyzję o akceptacji lub odrzuceniu rozpatrywanego projektu – mieli świadomość jak zmieni się jego atrakcyjność w przypadku zmiany wartości zakładanych w modelu podstawowym. U podstaw tej analizy leży niepewność co do prawidłowego oszacowania parametrów wejściowych.

Wiarygodność wyników obliczeń można zwiększyć, uwzględniając ryzyko towarzyszące przedsięwzięciu. Zaawansowane metody umożliwiają zbadanie wpływu, jaki na wynik badania (w przypadku inwestycji mierzony najczęściej wskaźnikami NPV i IRR) mają zmiany w kluczowych założeniach lub parametrach dotyczących przepływu środków pieniężnych generowanych przez projekt.

Podstawowe sposoby oceny ryzyka prognozy to:

  • korygowanie premią za ryzyko minimalnie oczekiwanej stopy zwrotu, lub kosztu zaangażowanego kapitału, którą przyjmuje się jako stopę do dyskontowania przepływów pieniężnych,
  • wykorzystanie metod korygujących prognozowane przepływy pieniężne związane z daną inwestycją. Najbardziej popularne to analizy scenariuszy i wrażliwości.

Istotną wadą wyżej wymienionych metod jest ograniczona liczba scenariuszy.

Rozwiązaniem jest zastosowanie analizy symulacyjnej Monte Carlo. Jej celem jest wyznaczenie i estymacja empirycznego rozkładu wartości zmiennej objaśnianej, otrzymanego w wyniku wielokrotnych powtórzeń losowych zmian w wartościach zmiennych objaśniających.

Prekursorami tej metody są matematycy Stanisław Ulam i John von Neumann, którzy wyszli z założenia, że w wielu przypadkach zależności nie mające nawet charakteru stochastycznego łatwiej jest oszacować na podstawie eksperymentu stochastycznego niż przy wykorzystaniu analizy matematycznej. Metoda powstała przy projektowaniu osłon pierwszej bomby atomowej, gdyż problem był zbyt skomplikowany, by go rozwiązać analitycznie i zbyt niebezpieczny, by rozwiązywać go przy pomocy eksperymentów fizycznych.

Wykorzystanie metody Monte Carlo pozwala na znaczne poszerzenie wiedzy na temat ryzyka ocenianego projektu w celu wsparcia procesu podejmowania strategicznych decyzji finansowych.

 

KIEDY: CZWARTEK, 21 MARCA 2019

O KTÓREJ: 17:00-19:00

GDZIE: Gdańsk, al. Grunwaldzka 472, Olivia Business Centre, O4, sala żółta

KONTAKT:

Ewa Porowska

mail: e.porowska@gfkm.pl

tel. +48 882 167 029

 

PRELEGENT
Lucjan Śledź

 

ZAPISZ SIĘ