Dyplom Post-MBA: Strategiczne Przywództwo

Gdzie i kiedy?

Rozpoczęcie

23.11.19

Zakończenie

29.03.20

Czas trwania

10 dni

Miejsce

Warszawa

Cena

8600 zł + 23% VAT, absolwenci MBA GFKM: 7600 + 23% VAT Udział w jednej sesji: 1900 zł + 23% VAT

pobierz pdf

Opis

Środowisko VUCA stawia coraz większe wyzwania firmom i menedżerom. Wymaga gotowości do ciągłych zmian oraz mobilizacji do intensywnego działania. Dyplom Post-MBA: Strategiczne Przywództwo pomaga doświadczonym menedżerom skuteczniej działać w środowisku współczesnego zarządzania poprzez wzmocnienie osobistych kompetencji przywódczych.

Cele programu

 • Wzrost efektywności zarządzania w zmieniającym się i złożonym środowisku
 • Opanowanie metod pracy z dużą ilością informacji
 • Rozwinięcie umiejętności innowacyjnych
 • Wzmocnienie umiejętności zarządzania stresem
 • Rozwinięcie kompetencji wprowadzania kultury innowacyjności
 • Wypracowanie marki osobistej zgodnie z osobistym celem i zasobami

Dla kogo

Program jest adresowany do absolwentów programu Executive MBA oraz członków zarządów i menedżerów wyższego szczebla, którzy zamierzają podnieść kompetencje przywódcze do poziomu wyższej kadry kierowniczej. Od kandydatów oczekujemy co najmniej pięcioletniego doświadczenia na stanowiskach kierowniczych.

Program szkolenia

Sesja I
INNOWACYJNY LIDER
Jak rozwijać w sobie gotowość do inspirowania i przewodzenia ludziom w świecie ciągłych zmian – Tomasz Owczarek – 23-24.11.2019

 1. Przywództwo – kolejny poziom, kolejne wyzwania, perspektywy na przyszłości
 2. Energia organizacji – jak wpływa na efektywność firmy i jak o nią zadbać zwiększając produktywność zespołów
 3. Inspiracyjny lider, czyli jak mówić do ludzi, żeby nas słuchali i jak słuchać, żeby do nas mówili
 4. Jak zachęcać zespoły do zmian korzystając z 6 dostępnych źródeł wpływu
 5. Jak zwiększać gotowość organizacji do samorozwoju i pokonywania oporu wobec zmian
 6. Cel, sens, znaczenie i rozwój, czyli zrozumienie motywacji współczesnego pracownika
 7. Tworzenie środowiska zwiększającego innowacyjność w organizacji

Sesja II
BUDOWANIE INNOWACYJNYCH ZESPOŁÓW
Jak lepiej wykorzystać potencjał zespołu w codziennych i niecodziennych wyzwaniach – Tomasz Owczarek – 21-22.12.2019

 1. Warunki innowacji w organizacji: kultura, nastawienie, otoczenie
 2. Inteligencja zbiorowa i efekt Medyceuszy – jak wykorzystać wiedzę i umiejętności zespołu do wspólnych efektów
 3. 10 typów innowacji w organizacjach – czyli gdzie i jak poszukiwać przestrzeni do doskonalenia codziennego działania
 4. Techniki pracy kreatywnej i ich wykorzystanie w codziennej praktyce
 5. Jak prowadzić spotkania w sposób ciekawy, kreatywny i mobilizujący
 6. Wykorzystanie Design Thinking do lepszego zrozumienia klienta i projektowania innowacyjnych rozwiązań
 7. Jak wprowadzać innowacje w życie organizacji. Innowacje od A do F

Sesja III
BUDOWANIE OSOBISTEJ MARKI MENEDŻERA
Jak dobra jest Twoja marka – dr Adam Ubertowski – 25-26.01.2020

 1. Czym jest i dlaczego tak ważna jest marka osobista
 2. Jaką jesteś marką?
 3. Cztery zasady budowania wyjątkowej marki osobistej
 4. Strategia budowania własnej marki osobistej w siedmiu krokach
 5. Świadome kreowanie wiarygodnego wizerunku
 6. Osobiste zasoby autoprezentacyjne jako lidera
 7. Warsztat: budowanie własnej marki osobistej – Personal Branding

Sesja IV
LEADERSHIP PIPELINE
Jak zbudować organizację skoncentrowaną na rezultatach – Wojciech Parteka – 22-23.02.2020

 1. Leadership Performance Pipeline – nowy trend w przywództwie
 2. Mój poziom przywództwa, moja perspektywa rozwoju
 3. Wartości pracy mojego poziomu, co wnoszę do sukcesu firmy
 4. Uwalnianie pełnego potencjału podległego zespołu
 5. Tworzenie wspólnej mapy przywódczej
 6. Silent Coaching – wywieranie niewidzialnego wpływu
 7. Poszerzanie perspektywy przywódczej – Runy Biznesu

Sesja V
EFEKTYWNOŚĆ OSOBISTA
Czyli jak pracować i uczyć się lekko, przyjemnie i skutecznie? – dr Andrzej Wodecki – 28-29.03.2020

 1. Rozwiązania informatyczne wspomagające produktywność osobistą i pracę w zespole
 2. Neuropoznawcze mechanizmy osobistego rozwoju i skuteczności
 3. Metody efektywnego uczenia się i pracy z dużą ilością informacji
 4. Najlepsze praktyki produktywności osobistej
 5. Internet jako bezcenne źródło praktycznej wiedzy
 6. Najlepsze aplikacje mobilne w pracy menedżera
 7. Brain Fitness, czyli najlepsze praktyki codziennej higieny umysłu

Korzyści dla uczestników

Po ukończeniu programu Dyplom Post-MBA: Strategiczne Przywództwo, uczestnicy będą posiadać umiejętności:

 • Sprawnego i skutecznego zarządzania w szybkozmiennym środowisku
 • Pracy z dużą ilością informacji i podejmowania trafnych decyzji
 • Kreatywnego myślenia i rozwijania innowacyjności w organizacji
 • Zarządzania stresem i skutecznego działania w warunkach wysokiej presji
 • Kreowania wizerunku przywódczego i marki osobistej wewnątrz i na zewnątrz organizacji

Metody szkolenia

Program realizowany jest w formie aktywnych warsztatów. Praktyczne ćwiczenia umożliwiają zastosowanie poznanych technik i wypracowanie konkretnych rozwiązań. Zajęcia są prowadzone będą nowoczesnymi metodami warsztatowymi, z licznymi przykładami i ćwiczeniami praktycznymi.

Dodatkowe informacje

Absolwenci programu otrzymują Dyplom Post-MBA: Strategiczne Przywództwo wydany przez Gdańską Fundację Kształcenia Menedżerów.

Harmonogram

ModułData
Innowacyjny lider – Tomasz Owczarek 23.11.19
Innowacyjny lider – Tomasz Owczarek 24.11.19
Budowanie innowacyjnych zespołów – Tomasz Owczarek 21.12.19
Budowanie innowacyjnych zespołów – Tomasz Owczarek 22.12.19
Budowanie osobistej marki menedżera – dr Adam Ubertowski 25.01.20
Budowanie osobistej marki menedżera – dr Adam Ubertowski 26.01.20
Leadership Pipeline – Wojciech Parteka 22.02.19
Leadership Pipeline – Wojciech Parteka 23.02.20
Efektywność osobista – dr Andrzej Wodecki 28.03.20
Efektywność osobista – dr Andrzej Wodecki 29.03.20

Zapisz się

Dane zamawiającego (płatnika)

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych Płatnika

Na podstawie tzw. RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych Płatnika wskazanych w formularzu zgłoszeniowym jest Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów z siedzibą w Gdańsku (80-309) przy al. Grunwaldzkiej 472;
 2. Dane osobowe przetwarzane będą przez nas w celu:
  1. zawarcia pomiędzy nami umowy na przeprowadzenie szkolenia (umowę tę nazywać będziemy dalej „Umową”) oraz prawidłowej realizacji Umowy;
  2. realizacji przez nas obowiązków wynikających z przepisów obowiązującego prawa, w szczególności przepisów o rachunkowości oraz przepisów podatkowych,  w tym obowiązków archiwizacyjnych;
  3. ewentualnego dochodzenia roszczeń cywilnoprawnych lub obrony przed takimi roszczeniami;
 3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:
  1. w przypadku przetwarzania w celu zawarcia i prawidłowej realizacji Umowy - art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną, lub do podjęcia działań na żądanie Pani/Pana przed zawarciem umowy;
  2. w przypadku przetwarzania w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów obowiązującego prawa - art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia ciążącego na nas obowiązku prawnego;
  3. w przypadku przetwarzania w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń cywilnoprawnych lub obrony przed takimi roszczeniami - art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez GFKM (podstawę tę nazywać będziemy dalej „naszym prawnie uzasadnionym interesem”); nasz prawnie uzasadniony interes polega na zapewnieniu możliwości podejmowania skutecznych działań w celu ewentualnego dochodzenia przysługujących nam roszczeń w stosunku do Pani/Pana, jak również ewentualnej obrony przed roszczeniami, które Pani/Pan może w stosunku do nas skierować.
 4. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz usunięcia, a nadto do żądania ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia danych.
 5. Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, ma również Pani/Pan prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania – z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty, którym zobowiązani jesteśmy przekazywać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, trenerzy prowadzący szkolenie lub podmioty zatrudniające takich trenerów, podmioty świadczące na naszą rzecz usługi księgowe, usługi informatyczne, kurierskie i pocztowe oraz doradcze.
 7. Dane osobowe będą przechowywane przez nas przez okres 6 lat od zakończenia szkolenia.
 8. Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z przepisami RODO, może Pani/Pan wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem zawarcia i wykonania Umowy.
 10. W toku przetwarzania Pani/Pana danych osobowych nie będzie dochodzić do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
 11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy) ani do organizacji międzynarodowych.
 12. Powołaliśmy Pełnomocnika ds. ochrony danych osobowych, z którym może Pani/Pan skontaktować się pod adresem e-mail odo@gfkm.pl. Pełnomocnik ds. ochrony danych osobowych nie jest inspektorem ochrony danych osobowych w rozumieniu RODO.

Dane osoby zamawiającej

Informacja nt. przetwarzania danych osobowych przedstawiciela płatnika dokonującego zgłoszenia

Na podstawie tzw. RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych obejmujących Pani/Pana imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, oznaczenie pracodawcy oraz zajmowanego stanowiska jest Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów z siedzibą w Gdańsku (80-309) przy al. Grunwaldzkiej 472 (zwana dalej: „GFKM”).
 2. Dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu:
  1. realizacji umowy na przeprowadzenie szkolenia zawartej pomiędzy GFKM a Pani/Pana pracodawcą (umowę tę nazywać będziemy dalej „Umową”);
  2. realizacji przez nas obowiązków wynikających z przepisów obowiązującego prawa, w szczególności przepisów rachunkowości oraz przepisów podatkowych, w tym obowiązków archiwizacyjnych;
  3. dochodzenia i obrony przed roszczeniami cywilnoprawnymi;
  4. marketingowym (w przypadku wyrażenia odpowiednich zgód w formularzu).
 3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:
  1. w przypadku przetwarzania w celu realizacji Umowy - art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez GFKM (podstawę tę nazywać będziemy dalej „naszym prawnie uzasadnionym interesem”); w tym przypadku nasz prawnie uzasadniony interes polega na zapewnieniu możliwości prawidłowej realizacji Umowy;
  2. w przypadku przetwarzania w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa - art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia ciążącego na nas obowiązku prawnego;
  3. w przypadku przetwarzania w celu dochodzenia i obrony przed roszczeniami – nasz prawnie uzasadniony interes; w tym przypadku nasz prawnie uzasadniony interes polega na zapewnieniu możliwości podejmowania skutecznych działań w celu ewentualnego dochodzenia przysługujących nam roszczeń w stosunku do Pani/Pana pracodawcy, jak również ewentualnej obrony przed roszczeniami, które Pani/Pana pracodawca może w stosunku do nas skierować;
  4. w przypadku przetwarzania w celach marketingowych – art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. Pani/Pana zgoda.
 4. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz usunięcia, a nadto do żądania ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia danych.
 5. Ma również Pani/Pan prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania:
  1. jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie naszego uzasadnionego interesu – z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją;
  2. na potrzeby marketingu bezpośredniego w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
 6. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzania danych osobowych, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpłynie jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 7. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty, którym zobowiązani jesteśmy przekazywać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, trenerzy prowadzący szkolenie lub podmioty zatrudniające takich trenerów, podmioty świadczące na naszą rzecz usługi księgowe, usługi informatyczne, kurierskie i pocztowe, doradcze.
 8. Dane osobowe będą przechowywane przez nas:
  1. dane przetwarzane w celach marketingowych – do momentu wycofania Pani/Pana zgody lub ustania celu przetwarzania przez Administratora (w zależności od tego, która ze wskazanych okoliczności wystąpi wcześniej);
  2. dane przetwarzane w pozostałych celach - przez okres 6 lat od zakończenia szkolenia.
 9. Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z przepisami RODO, może Pani/Pan wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. W toku przetwarzania Pani/Pana danych osobowych nie będzie dochodzić do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
 11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy) ani do organizacji międzynarodowych.
 12. Powołaliśmy Pełnomocnika ds. ochrony danych osobowych, z którym może Pani/Pan skontaktować się pod adresem e-mail odo@gfkm.pl. Pełnomocnik ds. ochrony danych osobowych nie jest inspektorem ochrony danych osobowych w rozumieniu RODO.

Dane uczestnika
Należność za udział w szkoleniu należy wpłacić najpóźniej 7 dni od daty zgłoszenia udziału w szkoleniu.

Numer naszego konta:

Pekao S.A. IV o/Gdańsk

54124012711111000014915637

Przyjęcie zgłoszenia na szkolenie zostanie potwierdzone mailem.

Rezygnacja z udziału do 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia upoważnia do zwrotu 100% kosztów.

W przypadku rezygnacji na 14 dni lub później przed rozpoczęciem szkolenia GFKM zastrzega sobie prawo do wystawienia faktury na kwotę równą 50% kosztów uczestnictwa w szkoleniu.

Dokonując zgłoszenia, zamawiający zobowiązuję się zrealizować względem osób zgłoszonych na szkolenie obowiązek informacyjny w imieniu GFKM poprzez niezwłoczne przekazane tym osobom Informacji nt. przetwarzania danych uczestników szkolenia do pobrania tutaj

Zgody marketingowe osoby zamawiającej


Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem od Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów informacji marketingowych, obejmujących w szczególności newsletter, oferty organizowanych przez nas szkoleń, warsztatów czy innych form edukacji, prosimy o zaznaczenie pól przy wszystkich trzech zgodach poniżej.

Każda ze zgód może zostać wycofana w dowolnym momencie. W tej sprawie skontaktować mogą się Państwo z nami pod adresem odo@gfkm.pl. Cofnięcie zgody pozostawać będzie jednak bez wpływu na zgodność z prawem działań podjętych przez nas przed wycofaniem zgody.Kontakt

Halina Frątczak

Kierownik Programu MBA
Tel.: +48 58 558 58 58 wew. 310
Tel. kom.: +48 600 095 672
E-mail: h.fratczak@gfkm.pl