Projekt KiM – GFKM liderem równości na Pomorzu

Powrót do aktualności

GFKM od lat jest pionierem w zakresie edukacji na temat różnorodności i równości płci. W związku ze zbliżającą się V GFKM Leadership Conference: Przywództwo włączające wspominamy jeden z najważniejszych i najbardziej ambitnych projektów, jakie Fundacja miała okazję realizować.

O projekcie

„KiM – Kobieta i Mężczyzna liderami pomorskich przedsiębiorstw” to projekt, który był realizowany przez Gdańską Fundację Kształcenia Menedżerów w latach 2010-2017. Jego celem było uświadomienie istnienia różnic płci i ich wpływu na sposób wykonywania pracy. Szczególnie uwzględniono różnice w kierowaniu zespołami. Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ten kompleksowy, nowoczesny program szkoleniowy z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi obejmował klasyczne zagadnienia umiejętności przywódczych. Rozwijano takie kompetencje jak: budowanie zespołów, motywowanie, coaching i mentoring, zarządzanie komunikacją i konfliktem, zarządzanie stresem i asertywność czy negocjacje biznesowe.

Najważniejszym aspektem, na który kładziono nacisk była równość płci w biznesie. Prowadzono szkolenia z zakresu stereotypów i ich przełamywania, polityki równych szans w rekrutacji i ocenie pracowników, a także poznania własnego stylu zarządzania.

Podczas szkoleń ich uczestnicy uczyli się dostrzegać różnice, aby efektywnie nimi zarządzać. Uczyli się jak zauważać stereotypy płci w miejscu pracy, by nie ulegać ich wpływom. Zostali również przygotowani do zarządzania ludźmi, ucząc się zarządzania różnorodnością. W projekcie mogli wziąć udział pracownicy pomorskich przedsiębiorstw z województwa pomorskiego. Udział w projekcie był całkowicie bezpłatny.

Nagrody

Projekt został nagrodzony prestiżową nagrodą i tytułem „Najlepszej inwestycji w człowieka 2011 roku” w organizowanym przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego konkursie „Dobre Praktyki Europejskiego Funduszu Społecznego” w kategorii równości szans.

Został także z sukcesem zaprezentowany w 2012 roku podczas międzynarodowej konferencji „Gendering the Flagships” w Brukseli, zorganizowanej przez Komisję Europejską i „The European Community of Practice Gender Mainstreaming”. Jej celem była wymiana doświadczeń na temat konkretnych przykładów zastosowania perspektywy równości płci w programach Europejskiego Funduszu Społecznego. Jedną z siedmiu wyróżnionych praktyk była właśnie inicjatywa „KiM – Kobieta i Mężczyzna Liderami Pomorskich Przedsiębiorstw”

Efekty

W ramach projektu prawie 100 menedżerów i menedżerek trójmiejskich firm miało możliwość rozwoju kompetencji zarządzania różnorodnością. Łącznie zrealizowano ponad 170 dni szkoleniowych. Za realizację projektu odpowiedzialne były trenerki GFKM – Krystyna Połubińska (kierowniczka projektu) oraz dr Magdalena Żadkowska (koordynatorka merytoryczna).

GFKM jest podmiotem zaangażowanym społecznie. W naszej działalności uwzględniamy i realizujemy Cele Zrównoważonego Rozwoju, w tym Cel 5: Równość płci. Prezes Fundacji Jolanta Szydłowska jest również inicjatorką i przewodniczącą Pomorskiego Zespołu ds. Kobiet. W czerwcu tego roku otrzymała nagrodę i tytuł „Menedżera Pomorza 2021” w zakresie CSR.

kim