Regulamin uczestnictwa
w Uroczystej Graduacji Programu MBA
22 października 2021 roku

§ 1
Informacje ogólne

Organizatorem Uroczystej Graduacji Programu MBA 2021, zwanej dalej „Graduacją”, jest Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów z siedzibą przy al. Grunwaldzkiej 472, zwana dalej „Organizatorem” lub „GFKM”.
Celem Graduacji jest uroczyste świętowanie zakończenia Programu MBA przez absolwentów.
Graduacja odbędzie się na terenie Olivia Business Centre w dniu 22 października 2021 r.

§ 2
Rejestracja

W Graduacji mogą uczestniczyć absolwenci, którzy w roku 2020 oraz 2021 ukończyli Program MBA.
Osoby, które chcą uczestniczyć osobiście w Graduacji muszą do 08 października 2021 roku potwierdzić swoją obecność poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego.
Uczestnictwo w Graduacji oznacza obowiązek przestrzegania niniejszego Regulaminu. Treść Regulaminu dostępna będzie w miejscu wydarzenia oraz na stronie internetowej GFKM – www.gfkm.pl. Uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym regulaminem.

§ 3
Uczestnictwo

Ze względu na uregulowania dotyczące limitu uczestnictwa osób niezaszczepionych w wydarzeniu, każda z osób chcących wziąć udział w Graduacji składa deklarację dotyczącą zaszczepienia lub braku zaszczepienia przeciwko COVID-19 poprzez zaznaczenie odpowiedniej odpowiedzi w formularzu.
GFKM będzie przetwarzała informacje związane ze szczepieniem do czasu zsumowania poszczególnych odpowiedzi.
Osoba, która nie wypełni formularza nie może wziąć udziału w wydarzeniu. Informacja o tym, kto jest zaszczepiony służy nam do tego, aby zgodnie z wytycznymi móc zaprosić jak największą ilość osób, ponieważ osoby zaszczepione nie są wliczane do obowiązującego limitu osób.
Przez udział w Graduacji uczestnik zobowiązuje do przestrzegania aktualnych zaleceń sanitarno-epidemiologicznych wydanych przez Główny Inspektorat Sanitarny.

§ 4
Zdjęcia i rozdanie dyplomów podczas uroczystości

Przez udział w Graduacji uczestnik wyraża zgodę na wykonywanie w jej trakcie fotografii, które zostaną opublikowane na stronach internetowych należących do GFKM oraz na fanpage GFKM na portalu społecznościowym Facebook oraz Linkedin.
Postanowienia końcowe
Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej GFKM.
Wszelkie zmiany Regulaminu będą dostępne na stronie internetowej GFKM.