Regulamin uczestnictwa
w Uroczystej Inauguracji i Graduacji Programu MBA
27 października 2023 roku

§ 1
Informacje ogólne

Organizatorem Uroczystej Inauguracji i Graduacji Programu MBA 2023, zwanej dalej „Uroczystość”, jest Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów z siedzibą przy al. Grunwaldzkiej 472, zwana dalej „Organizatorem” lub „GFKM”.
Celem Inauguracji i Graduacji jest uroczyste rozpoczęcie nowej edycji Programu MBA oraz świętowanie zakończenia Programu MBA przez absolwentów.
Uroczystość odbędzie się  w Dworze Artusa, Długi Targ 43-44 w Gdańsku w dniu 27 października 2023 r.

§ 2
Rejestracja

W Uroczystości mogą uczestniczyć nowi słuchacze oraz absolwenci, którzy w roku 2023 ukończyli Program MBA, a także zaproszeni goście (dalej „Uczestnicy”).
Uczestnictwo w Uroczystości oznacza zaakceptowanie zapisów oraz obowiązek przestrzegania niniejszego Regulaminu. Treść Regulaminu dostępna będzie w miejscu wydarzenia oraz na stronie internetowej GFKM – www.gfkm.pl. Uczestnik imprezy jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym regulaminem.

§ 3
Uczestnictwo

W przypadku wystąpienia zaostrzeń związanych z pandemią COVID-19, Uczestnicy poprzez udział w Uroczystości, zobowiązują się do przestrzegania aktualnych zaleceń sanitarno-epidemiologicznych wydanych przez Główny Inspektorat Sanitarny.

§ 4
Utrwalanie wizerunku podczas Uroczystości

Poprzez udział w Uroczystości, Uczestnicy wyrażają zgodę na wykonywanie w jej trakcie fotografii oraz filmów, które zostaną opublikowane na stronach internetowych należących do GFKM oraz na fanpage GFKM na portalu społecznościowym Facebook oraz Linkedin.

Postanowienia końcowe

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej GFKM.
Wszelkie zmiany Regulaminu będą dostępne na stronie internetowej GFKM.