Co motywuje menedżera – wyniki unikalnych badań GFKM

Co motywuje menedżera? Jakie wartości stawia sobie jako kierunkowskaz? Co jest dla dzisiejszych Liderów i Liderek priorytetem w działaniu? Odpowiedzi na te pytania znajdują się w wynikach unikalnych badań wykonanych przez GFKM na ponad 100 uczestnikach i uczestniczkach Programu MBA z wykorzystaniem testu MindSonar.

Liderzy i Liderki uczestniczący w programach MBA realizowanych przez GFKM mają możliwość na początku nauki przeprowadzenia weryfikacji swoich motywacji i swojego sposobu myślenia. Diagnoza ta odbywa się za pomocą testu MindSonar. Po jego ukończeniu otrzymujemy wyniki mówiące o sposobie działania w konkretnym kontekście w przeciwieństwie do raportów z innych testów, które mówią o przeciętnych, uniwersalnych reakcjach czy typach osobowości.
 
Raport, który składa się z trzech części: pierwszym elementem jest lista własnych, samodzielnie sformułowanych wartości. Drugim jest wynik dotyczący motywacji w codziennej pracy Lidera. Trzecim elementem jest diagnoza stylu myślenia, na podstawie wyników z 13 różnych wymiarów.

Motywacje menadżerów według teorii Clare Graves’a

Test MindSonar bada motywację uczestników opierając się o teorię Clare Graves’a. Wyróżnił on siedem motywacji człowieka, które ułożył w konkretnej kolejności – ta kolejność to niezwykła opowieść o rozwoju człowieka, w tym również Lidera. Ta lista pokazuje, co motywuje menedżera. Lista siedmiu motywacji, czy też, jak nazywał je Graves – napędów – jest następująca. Są to: bezpieczeństwo, siła, porządek, wygrywanie, ideały, uczenie się oraz holistyczność.

Siła motywacji menadżerów

Siła to napęd charakterystyczny dla Liderów i Liderek zarządzających w dominujący sposób. Reputacja, prestiż, honor – to słowa klucze do zrozumienia działania menedżera z tą motywacją. Zdarza się, że może uciekać się on do agresywnych zachowań w celu zdobycia autorytetu. Firma dla takiego Lidera to pole walki – masz tyle ile zdobędziesz. Wśród badanych napęd ten dominuje u 12% z nich. Jednocześnie gdy spojrzymy na listę osobistych, indywidualnie zdefiniowanych wartości tych Liderów, dominują tam sformułowania takie jak: „samosatysfakcja”; „poświęcenie”; „respekt i skuteczność” czy „bycie autorytetem”.

Porządek 

Kolejnym napędem jest porządek. Przykładem organizacji obrazującej te motywację będzie urząd. Lider, u którego ten napęd jest dominujący charakteryzuje się silnym przywiązaniem do zasad, regulaminów, porządku. Kontrola, obowiązkowość, kary i nagrody, hierarchia to cechy charakterystyczne tej motywacji. Priorytetem dla takiego menedżera jest budowa stabilnych fundamentów, gdzie o tym co dobre, a co złe decydują regulaminy i procedury. Ta motywacja charakteryzuje 20% uczestników MBA. Wśród ich osobistych wartości dominują sformułowania takie jak: „odpowiedzialność”; „wiarygodność,”; „autentyczność”; „uczciwość”; czy „komfort psychiczny”.

Wygrywanie

Procedury, często nawet te najdoskonalsze, często nie doprowadzają nas do celu. Dlatego też, kolejnym napędem w teorii Graves’a jest wygrywanie. To napęd charakteryzujący się silnym parciem na wyniki, rezultaty. Korporacja – to typ organizacji prezentującej tę motywację. Sukces, rywalizacja, konkurencja, postęp, awans, skuteczność, wpływ – to słowa klucze do zrozumienia tego napędu. Świat jest pełen możliwości, a ja jestem kowalem własnego losu – myśli menedżer na tym etapie. Ta motywacja dominuje u największej 32-procentowej grupie menedżerów. Wśród ich osobistych wartości znajdziemy takie jak: „sukces”; „osiągnięcie wyznaczonego celu”; „satysfakcja”; „rozwiązanie”; czy „pewność siebie”.

Inne spojrzenie

Trzy dotychczas omówione motywacje – siła, porządek i wygrywanie to motywacje bardzo racjonalne, twarde, egocentryczne, oparte na dominacji, zasadach i wynikach. Kolejne dwa napędy będą zupełnie inne, bardziej relatywistyczne, oparte na wartościach i szerszej perspektywie.

Ideały mendżerów

Zacznijmy od ideałów. Metaforą organizacji będzie tu fundacja. To napęd charakterystyczny dla Lidera i Liderki, dla których najważniejsze są relacje. Harmonia, społeczność, równość, komunikacja, dobrostan, konsensus to cechy charakterystyczne tej motywacji. Menedżer skupiony jest na budowaniu relacji i wzajemnego zaufania. Wyniki są ważne, ale wartości i relacje są ważniejsze – twierdzi Lider na tym etapie rozwoju. Ten napęd dominuje u prawie 17% menedżerów biorących udział w naszych programach MBA. Wśród osobistych wartości dominują sformułowania takie jak: „efektywny zespół”; „otwartość”; „wspieranie”; „umiejętność motywowania” czy „pokora”.

Wygrywanie versus ideały

Zatrzymajmy się na chwilę na dwóch omówionych przed chwilą napędach: wygrywaniu i ideałach. Nasze analizy wykazały sporą negatywną korelację pomiędzy tymi dwiema motywacjami – na poziomie -0,52. Oznacza to, że jeśli w wynikach danego menedżera dominuje motywacja „wygrywanie” to z dużym prawdopodobieństwem motywacja „ideały” ma wyraźnie mniejsze znaczenie. I na odwrót – dla kogoś z dominującą motywacją „ideały”, motywacja „wygrywanie” znajduje się na dalszym planie. Może to oznaczać, że menedżerowie wybierają najczęściej jedną z dwóch dróg – albo skupiają się na celach kosztem relacji, albo skupiają się na relacjach kosztem skuteczności w uzyskiwaniu wyników. Unikalne połączenie tych dwóch cech zdarza się rzadko – a jednak z perspektywy przywództwa jest najlepszym połączeniem. Dobry menedżer to przecież taki, który potrafi jednocześnie zadbać o relacje i skuteczność w realizacji celów.

Uczenie się 

Ostatnim, piątym napędem jest „uczenie się”. Przykładem organizacji będzie tutaj start-up. Lider / Liderka na tym etapie skupieni są na osobistym rozwoju w szerokim tego słowa znaczeniu. Kreatywność, otwartość, niezależne myślenie, wolność, spontaniczność – to słowa klucze do zrozumienia tego napędu. Świat jest ekscytujący, złożony, niejednoznaczny i zmieniający się – myśli Lider na tym etapie. To napęd, który dominuje w grupie 14% menedżerów. Wśród ich osobistych wartości znajdziemy takie jak: „innowacyjne myślenie”; „kreatywność”; „indywidualność”; czy „skuteczny przekaz”.

Podsumowanie – co motywuje menadżerów?

Podsumowując, co motywuje menedżera? Najczęściej dominującą motywacją wśród menedżerów jest wygrywanie – prezentuje ją co trzeci badany. Drugim napędem jest porządek – dominuje u co piątego menedżera. Na kolejnych miejscach są ideały, uczenie się oraz siła.

Materiał ten dostępny jest także w rozszerzonej wersji na naszym kanale na YouTube – zapraszamy!

Strefa wiedzy