Doradztwo | Case Study | Badanie satysfakcji pracowników

Jednym z kluczowych fundamentów oferty Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów jest doradztwo biznesowe. W ramach projektów doradczych przeprowadzamy dogłębną analizę sytuacji klienta. Angażujemy całą sieć ekspertów, dobieramy lub tworzymy profesjonalne narzędzia i oferujemy pomoc przy wdrażaniu nowych rozwiązań i zarządzaniu zmianą. Przykładem tego typu działania może być przeprowadzone dla dużego klienta z branży medycznej badanie wewnętrzne, dotyczące satysfakcji pracowników.

Zarys projektu

W 2019 roku firma z branży medycznej działająca na terenie całej Polski zwróciła się do GFKM w celu realizacji usługi doradczej. Po analizie sytuacji okazało się, że wyzwaniem jest kwestia satysfakcji pracowników. W celu zapewnienia profesjonalnego wsparcia wybrano jednego z naszych ekspertów – Dominika Pieczewskiego, psychologa i trenera biznesu. Zaplanował on przeprowadzenie badań wewnętrznych w organizacji, które pozwoliły zdiagnozować i skategoryzować problemy pracowników, a następnie zaproponować szereg praktycznych rozwiązań. 

Przebieg projektu

Przygotowując badanie, wygenerowano kilkanaście odrębnych linków przyporządkowanych do różnych oddziałów firmy rozmieszczonych w całej Polsce. Dzięki temu możliwe było zróżnicowanie wyników ze względu na lokalizację pracy uczestników bez konieczności zadawania respondentom pytania o oddział, w którym pracują. Osoby badane otrzymały kwestionariusze w formie online i wypełniły je w przeciągu tygodnia. W badaniu wzięło udział 67% wszystkich osób zatrudnionych. Działanie na tak dużą skalę pozwoliło na stworzenie prawdziwie reprezentatywnego raportu. Świetnie oddawał charakterystykę sytuacji w firmie i pozwalał na opracowanie rzetelnych wniosków i adekwatnych, możliwych do wdrożenia rekomendacji.

Metoda i narzędzia

Badanie miało charakter anonimowy i zostało opracowane za pomocą metody CAWI (Computer Assisted Web Interview). 

  • Pytania zawarte w kwestionariuszu zostały stworzone we współpracy z przedstawicielami badanej organizacji. Dzięki temu bieżącemu kontaktowi z klientem mieliśmy pewność, że podejmowane działania spełniają jego potrzeby. 
  • W pytaniach uwzględniono między innymi staż pracy, stanowisko, ogólną satysfakcję z wykonywanego zawodu, poziom komunikacji i motywacji oraz chęć zmiany miejsca zatrudnienia. Kwestionariusz zawierał pytania zamknięte oraz otwarte, co umożliwiło zapoznanie się z subiektywnymi opiniami badanych oraz przeprowadzanie bardziej zaawansowanej analizy. 
  • Wyniki zostały przedstawione w raporcie z podziałem na kilka kategorii dotyczących: zasobów, motywacji, kompetencji, organizacji pracy, przepływu informacji, pytań ogólnych, otwartych i dodatkowych. Każda z sekcji została osobno przedstawiona i opatrzona komentarzem ułatwiającym wyciągnięcie wniosków. 

Wyniki i wnioski

Po zebraniu wszystkich informacji organizacja otrzymała od naszych ekspertów szczegółowy 90-stronicowy raport z badania zawierający jego przebieg, analizę wyników, wnioski oraz rekomendacje. Do pliku dołączone zostały kwestionariusze umożliwiające samodzielną replikację badania w przyszłości. Dzięki przypisaniu pytań do konkretnej tematyki wyniki przedstawione w badaniu ułatwiają wyciągnięcie precyzyjnych wniosków i ustalenie z czego wynika niezadowolenie pracowników, a także które obszary funkcjonują w organizacji prawidłowo. Zapoznanie się z  wnioskami przedstawionymi w raporcie pozwala stwierdzić jakie problemy pojawiają się w danej organizacji i której części firmy dotyczą. Kluczowe z perspektywy organizacji są rekomendacje zawierające propozycje zmian systemowych i wskazówki dotyczące dalszych działań przygotowane przez ekspertów, które można zastosować w praktyce. GFKM oferuje także warsztat strategiczny po zakończeniu badania mający na celu opracowanie mapy drogowej zmian prowadzącej do poprawienia efektywności wewnętrznej organizacji.

Poszerz perspektywę z GFKM

Złożone wyzwania, jakie pojawiają się we współczesnych firmach wymagają eksperckiej wiedzy i, coraz częściej, zewnętrznego wsparcia. Po więcej informacji zapraszamy na stronę: https://gfkm.pl/doradztwo/. W GFKM oferujemy przede wszystkim:

  • doświadczenie w realizacji projektów doradczych,
  • znajomość wielu firm z różnych branż,
  • sprawdzone narzędzia,
  • prawdziwych ekspertów z danej dziedziny.
Strefa wiedzy