Edukacja prawna dla zarządów

W zarządzie firmy splata się władza i odpowiedzialność za losy przedsiębiorstwa. To zarząd odpowiada za strategiczne decyzje, które wpływają na kondycję i rozwój firmy, na jej pracowników, a także na zewnętrznych interesariuszy, m.in.: partnerów biznesowych, podwykonawców, dostawców, klientów, lokalną społeczność. Dlatego edukacja prawna zarządów jest elementem koniecznym, by skutecznie i bezpiecznie zarządzać organizacją.

Prawo dla zarządów

Zarządzanie firmą to nie tylko kierowanie zespołem czy planowanie strategiczne. To także znajomość uregulowań prawnych, które regulują działalność gospodarczą i na nią wpływają. Decyzje podejmowane przez zarząd mają często daleko idące konsekwencje prawne, których pełne zrozumienie jest niezbędne, aby uniknąć problemów.

Jeśli więc zadajesz sobie, na przykład, takie pytania: kiedy zarząd odpowiada majątkiem, czy prezes zarządu odpowiada za długi spółki, kto odpowiada za długi w spółce, albo zastanawiasz się, jak wygląda odpowiedzialność karna członków zarządu, to znak, że warto poszukać odpowiednich szkoleń.

Szkolenia z zakresu prawa dla menedżerów mogą obejmować wiele różnych obszarów, np. prawo korporacyjne, regulujące strukturę i funkcjonowanie spółki; prawo pracy – niezbędne w kontekście zarządzania zasobami ludzkimi; zagadnienia prawne związane z finansami i podatkami.

Prezesi oraz członkowie zarządu powinni nie tylko posiadać solidną wiedzę z zakresu swojej branży, ale także być świadomi i na bieżąco śledzić zmiany w prawie, które mogą wpływać na funkcjonowanie firmy. W dobie niestabilności prawa muszą być gotowi na te zmiany. Muszą też być świadomi konsekwencji prawnych podejmowanych decyzji.

Szkolenia prawne w GFKM

Między innymi ten ostatni wątek jest tematem szkolenia oferowanego przez GFKM – Odpowiedzialność cywilna i karna członków zarządów spółek kapitałowych: https://gfkm.pl/szkolenia_otwarte/prawo/odpowiedzialnosc-cywilna-i-karna-czlonkow-zarzadow-spolek-kapitalowych/

Dwudniowe szkolenie przeznaczone jest dla członków zarządów spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółek akcyjnych. Po jego ukończeniu uczestnicy będą potrafili posługiwać się praktyczną wiedzą dotyczącą istoty działania spółek i wzajemnych relacji pomiędzy ich organami. Będą wiedzieli, jak stosować efektywne metody działania w przypadku wewnętrznego konfliktu między organami spółki, a także w przypadku zarzutów ze strony organów wymiaru sprawiedliwości czy organów administracji państwowej. Zdobędą umiejętność prawidłowego reagowania w trudnych sytuacjach, bazując na praktycznej wiedzy na temat uprawnień poszczególnych osób w organach spółki. Będą potrafili poprawiać błędy w postępowaniu i gromadzeniu dokumentacji w spółkach, aby można było się nimi legitymować skutecznie w celu uniknięcia ewentualnych zarzutów.

Znajomość tych aspektów prawa pozwoli skuteczniej zarządzać spółką i układać dobre relacje z jej otoczeniem.

Strefa wiedzy