Odporna i bezpieczna organizacja (cz.2) – obowiązki prawne pracodawców

Zmiany prawne spowodowały nowe obligacje wobec pracodawców związane z dbaniem o bezpieczeństwo pracowników w organizacji. Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów oferuje profesjonalne wsparcie w tworzeniu i funkcjonowaniu komisji wyjaśniającej, która stanowi odpowiednie narzędzie do wykrywania oraz przeciwdziałania zachowaniom dyskryminacyjnym w pracy.

Ochrona sygnalistów i nowe obowiązki prawne pracodawców

Aktualnie toczą się prace nad rządowym projektem ustawy o ochronie sygnalistów, czyli osób zgłaszających nieprawidłowości w miejscu pracy. Do uregulowania kwestii sygnalistów obligują Polskę przepisy unijnej dyrektywy 2019/1937 z 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii. Po konsultacjach projektu z pracodawcami i PIP, Senat wprowadził kilka zmian do projektu ustawy, w tym wykluczył możliwość zgłaszania naruszeń prawa pracy w ramach ochrony sygnalistów, ponieważ dyrektywa odnosi się do naruszeń w zakresie prawa publicznego m.in. korupcji czy zamówień publicznych. Ustawa wróci zatem jeszcze ponownie do Sejmu, a jej ostateczny kształt może ulec kolejnym zmianom.

Niezależnie od możliwych dalszych korekt w ustawie, sygnalista (czyli osoba zgłaszająca naruszenie prawa) będzie mógł złożyć zgłoszenie m.in. z pomocą wewnętrznych kanałów zgłoszeń. Zatem metody i narzędzia pracy komisji rozpatrującej zgłoszenia, opierające się o ustawę o ochronie sygnalistów, będą tożsame lub zbieżne z tymi stosowanymi przy analizie zgłoszeń dotyczących podejrzenia dyskryminacji lub mobbingu. Główna różnica będzie dotyczyła przedmiotu postępowania oraz zakresu ochrony osoby zgłaszającej nieprawidłowości.

Nowe obowiązki prawne pracodawców mają obejmować m.in.:

  • Wdrożenie procedur zgłaszania nieprawidłowości – pracodawcy muszą zapewnić jasne i bezpieczne kanały do zgłaszania naruszeń.
  • Ochronę tożsamości sygnalistów – zapewnienie anonimowości zgłaszającym, co ma na celu ochronę ich przed ewentualnymi negatywnymi konsekwencjami.
  • Przeciwdziałanie represjom – gwarancja, że sygnaliści nie będą poddawani żadnym formom odwetu za zgłaszanie nieprawidłowości.

Odporność organizacji i zarządzanie kryzysowe

Działalność komisji wyjaśniających przyczynia się do wzmocnienia odporności organizacji i zarządzania kryzysowego. Przemyślane i skuteczne zarządzanie przypadkami mobbingu i dyskryminacji pozwala na szybkie reagowanie na kryzysy wewnętrzne, co zwiększa stabilność i zaufanie w firmie. Dzięki jej działalności:

  • Wzmacniana jest odporność organizacji – regularne monitorowanie i rozwiązywanie konfliktów wewnętrznych pomaga w budowaniu silniejszej i bardziej zjednoczonej organizacji.
  • Zarządzanie kryzysowe – szybka i skuteczna reakcja na incydenty związane z mobbingiem i dyskryminacją zapobiega eskalacji problemów i chroni reputację firmy.

Podsumowanie

Świadomość i odpowiednie zarządzanie problemami związanymi z mobbingiem i dyskryminacją jest kluczowe dla zdrowego funkcjonowania każdej organizacji. Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów oferuje profesjonalne wsparcie w tworzeniu i funkcjonowaniu komisji wyjaśniającej. Nasz zespół ekspertów, w skład którego wchodzą psychologowie, prawnicy i specjaliści ds. komunikacji, pomaga organizacjom skutecznie radzić sobie z tymi wyzwaniami, budując jednocześnie silniejsze, bardziej odporne i zjednoczone zespoły. Zapraszamy do współpracy, aby razem tworzyć bezpieczne i wspierające środowisko pracy.

Więcej informacji na temat przebiegu procesu doradczego w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi można znaleźć tu: Przeciwdziałanie dyskryminacji i mobbingowi – GFKM

Sprawdź również pozostałe obszary z oferty doradczej, którą znajdziesz w GFKM: Doradztwo dla firm biznesowe, strategiczne, finansowe, HR – GFKM

Strefa wiedzy