Finanse dla Niefinansistów

Ty też masz wpływ na wyniki firmy

Gdzie i kiedy?

Rozpoczęcie

17.10.24

Zakończenie

19.10.24

Czas trwania

3 dni

Miejsce

Gdańsk

Cena

2550 zł + 23% VAT

pobierz pdf

Opis

Rentowność, płynność, EBIT, ROCE – te i wiele innych pojęć z dziedziny finansów firmy powinny być dobrze znane każdemu menedżerowi, również temu, który na co dzień nie zajmuje się finansami. Dobry menedżer powinien też prawidłowo rozumieć te parametry, umieć wyciągać z nich wnioski i na ich podstawie podejmować odpowiednie decyzje.

Podczas szkolenia dowiesz się, jak czytać i interpretować dane finansowe. Na kanwie wybranych studiów przypadku przećwiczymy wspólnie zachowanie się, siłę oddziaływania i wzajemne powiązania pomiędzy rożnymi parametrami finansowymi, opisującymi stan i efektywność działania firmy.

Przekonasz się, że jako niefinansista masz o wiele większy wpływ na kształtowanie wyników i istotnych parametrów finansowych firmy niż do tej pory sądziłeś.

Dla kogo

Dla szerokiego grona menedżerów  oraz wszystkich pracowników firmy, którzy chcą i od których wymaga się zrozumienia istotnych wskaźników i danych finansowych.

Program szkolenia

WPROWADZENIE DO RACHUNKOWOŚCI – ŹRÓDŁA INFORMACJI

 • główne założenia i zasady rachunkowości: zasada memoriałowa, zasada periodyzacji, zasada współmierności przychodów i kosztów
 • rachunkowość finansowa, podatkowa i zarządcza
 • wydatki kapitałowe (CAPEX) i ich wpływ na wyniki finansowe
 • wydatki operacyjne (OPEX) i ich wpływ na wynik finansowy
 • pojęcia: przychody, koszty, nakłady, wydatki, wpływy

AMORTYZACJA

 • metody amortyzacji
 • amortyzacja bilansowa, podatkowa i zarządcza
 • amortyzacja i jej wpływ na zysk podatkowy, wynik finansowy i przepływy pieniężne

PRZYCHODY I KOSZTY

 • rozpoznanie przychodów
 • koszty, zasada współmierności
 • rezerwy, rozliczenia międzyokresowe i ich wpływ na wynik finansowy
 • zysk przedsiębiorstwa w ujęciu podatkowym, bilansowym i zarządczym
 • podział kosztów na bezpośrednie i pośrednie

ZASADY I DOKUMENTY OPISUJĄCE STAN I DOKONANIA FINANSOWE FIRMY JAKO CAŁOŚCI

 • rachunek zysków i strat
 • bilans
 • rachunek przepływów pieniężnych
 • pojęcia: EBT, EBIT, EBITDA, EBIDA, WC, NWC, CE, CI, NA

ANALIZA FINANSOWA: WYPŁACALNOŚĆ

 • rola finansowania obcego w tworzeniu wyniku finansowego
 • ocena struktury majątkowej i źródeł finansowania
 • wskaźniki i analiza wypłacalności: (D,E,D/E, (D+E)/D, (D+E)/E, Gearing)
 • dźwignia finansowa (efektywność wykorzystania kapitałów obcych w firmie)
 • dźwignia operacyjna (stopień wykorzystania zasobów przedsiębiorstwa)
 • wskaźniki: ( FLE, DFL)
 • Capital Employed, WACC, MCC
 • analiza zdolności firmy do obsługi długu: ICR, DSCR
 • współpraca z bankiem, kowenanty bankowe

ANALIZA FINANSOWA: ZYSK I RENTOWNOŚĆ

 • interpretacja danych zawartych w rachunku zysków i strat
 • czynniki kształtujące zysk i rentowność przedsiębiorstwa,
 • model i Piramida Du’Ponta
 • wskaźniki i analiza rentowności: ROS; ROCE, ROE, GMROI,
 • ekonomiczna wartość dodana – wskaźniki EVA

ANALIZA FINANSOWA: PŁYNNOŚĆ

 • interpretacja danych z bilansu w zakresie płynności
 • czynniki kształtujące płynność finansową przedsiębiorstwa
 • złota zasada rachunkowości
 • wskaźniki płynności: CR, QR, SQR
 • analiza współzależności: płynność – rentowność
 • decyzje menedżerskie wpływające na płynność

ANALIZA FINANSOWA: EFEKTYWNOŚĆ – ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM PRACUJĄCYM

 • interpretacja danych z bilansu w zakresie efektywności
 • kapitał pracujący (WC) i kapitał pracujący netto (NWC)
 • wskaźnik CT
 • wskaźniki: DSO; DSI, DPO, CCC
 • zapasy i roboty w toku, koszty związane z zapasami, relacja stan zapasów – zysk
 • należności i ich wpływ na wynik finansowy i przepływy pieniężne
 • zobowiązania krótkoterminowe
 • zobowiązania handlowe – terminy płatności, koszt kredytu kupieckiego

PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE

 • analiza sprawozdania z przepływów pieniężnych
 • analiza sprawozdania z przepływów funduszy
 • „złote” zasady
 • ocena kondycji finansowej firmy w oparciu o przepływy pieniężne (wg Deloitte and Touche)
 • mierniki rentowności oparte o przepływy pieniężne (CFROI)

SCORINGOWE METODY OCENY SYTUACJI FINANSOWEJ FIRMY

 • wybrane modele finansowe
 • modele Altmana (Z-score)
 • polskie modele dyskryminacyjne
 • PODSUMOWANIE
 • zarządzanie przez wyznaczenie celów finansowych
 • analiza czynników wpływających na osiąganie celów finansowych
 • studia przypadków

Korzyści dla uczestników

Po ukończeniu szkolenia, jego uczestnicy będą potrafili:

 • oceniać i wpływać na czynniki sukcesu firmy w zakresie osiągania celów finansowych,
 • prawidłowo interpretować kluczowe dane i wskaźniki finansowe zawarte w dokumentach i zestawieniach finansowych,
 • stosować metody analizy bieżącej sytuacji finansowej własnej firmy oraz partnerów handlowych, np. w celu weryfikowania ich wiarygodności płatniczej,
 • wykorzystywać przydatne wskaźniki i parametry wyznaczające cele finansowe,
 • podejmować decyzje nakierowane na osiąganie celów finansowych.

Metody szkolenia

Zajęcia prowadzone są w formie  warsztatowej przeplatanej mini wykładami wyjaśniającymi warstwę merytoryczną. Część prezentacji opiera się o symulacje wyników wykonywanych przy użyciu arkuszy kalkulacyjnych.

Dodatkowe informacje

 • Uczestnicy szkolenia otrzymują komplet materiałów
 • Godziny zajęć: 8:30 – 15:30
 • Do ceny szkolenia należy doliczyć 23% podatku VAT

Kontakt

Jolanta Jagłowska

Dyrektor ds. Szkoleń

+48 58 558 58 58 wew. 399

+48 602 213 590

j.jaglowska@gfkm.pl

Masz pytania odnośnie szkolenia? Napisz do nas

Prowadzący

Back to top