Prawne i Ekonomiczne Aspekty Zawierania Umów

Umowa to dokument na czas „wojny”, a nie „pokoju”

Gdzie i kiedy?

Rozpoczęcie

22.04.24

Zakończenie

24.04.24

Czas trwania

3 dni

Miejsce

Gdańsk

Cena

2550 zł + 23% VAT

pobierz pdf

Opis

Umowa wydaje się być standardowym dokumentem, a jej przygotowywanie zabiera zwykle tak cenny dla przedsiębiorcy czas. Czy konieczne jest jej spisanie, a może wystarczy wysłanie jej pocztą elektroniczną? Właściwie można by z umowy zrezygnować, przecież zostanie wystawiona faktura. Czy umowę musimy przygotowywać, a może powstaje sama, a jeśli powstaje, to jakie ma skutki? Nadchodzi czas realizacji i nagle pojawiają się problemy: ktoś nalicza kary umowne, a ktoś inny odmawia zapłaty. Czy mają do tego prawo?

Na takie i inne pytania postaramy się odpowiedzieć w trakcie prowadzonych zajęć. Pokażemy jak zminimalizować czas poświęcany przygotowaniu umowy i czy wystarczy list elektroniczny z zamówieniem. Powiemy jak nie dać podejść się w treści umowy oraz wykażemy, że umowa jest potrzebna zarówno w czasie „pokoju” jak i „wojny”.

Dla kogo

Szkolenie przeznaczone jest dla osób biorących udział w procesach przygotowawczych i decyzyjnych zawierania umów.

Program szkolenia

WPROWADZENIE DO PRAWA KONTRAKTÓW

 • prawo cywilne a pozostałe gałęzie prawa
 • cywilnoprawna metoda regulacji stosunków cywilnoprawnych
 • zasada swobody zawierania umów
 • osoba fizyczna, osoba prawna zdolność prawna zdolność do czynności prawnych
 • przedstawicielstwo i zastępstwo prawne, a w szczególności pełnomocnictwo i jego rodzaje, prokura

UMOWA

 • pojęcie oświadczenia woli
 • umowy i jej skutki
 • forma umowy i skutki jej niedochowania
 • oferta i jej przyjęcie
 • negocjacje
 • przetarg
 • inne formy

STOSUNEK ZOBOWIĄZANIOWY (OBLIGACYJNY)

 • stosunek cywilnoprawny
 • zobowiązanie
 • dług
 • odpowiedzialność
 • wierzyciel
 • dłużnik
 • umowa sprzedaży jako najczęściej zawierana umowa, rękojmia za wady, gwarancja
 • dodatkowe zastrzeżenia umowne – zadatek, zaliczka, umowne prawo odstąpienia
 • kara umowna
 • umowa przedwstępna a list intencyjny

ZABEZPIECZENIE WYKONANIA ZOBOWIĄZAŃ

 • zastaw
 • hipoteka
 • przewłaszczenie na zabezpieczenie
 • weksel oraz instytucje oparte na umowie przekazu w tym akredytywa finansowa
 • gwarancja bankowa
 • poręczenie

WYKONANIE UMOWY I SKUTKI NIEWYKONANIA ZOBOWIĄZAŃ.
REŻIM ODPOWIEDZIALNOŚCI KONTRAKTOWEJ

 • wykonanie umowy
 • opóźnienie i jego skutki
 • zwłoka i jej skutki
 • zmiana dłużnika lub wierzyciela, cesja wierzytelności
 • ochrona wierzyciela przed niewypłacalnością dłużnika

PRAWNE ASPEKTY OCENY WIARYGODNOŚCI KONTRAHENTA – USTRÓJ I ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ZOBOWIĄZANIA PODMIOTÓW WYSTĘPUJĄCYCH W OBROCIE GOSPODARCZYM

 • osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą
 • spółka cywilna
 • spółka jawna
 • spółka partnerska
 • spółka komandytowa
 • spółka komandytowo-akcyjna
 • spółka z o.o.
 • spółka akcyjna
 • inne podmioty występujące w obrocie prawnym

FINANSOWE ASPEKTY OCENY WIARYGODNOŚCI KONTRAHENTA

 • czy można przewidzieć bankructwo firmy?
 • przyczyny upadków firm
 • fazy upadku przedsiębiorstwa
 • kryteria zagrożenia bankructwem

OCENA KONDYCJI FINANSOWEJ KONTRAHENTA

 • kondycja finansowa firmy
 • analiza kondycji finansowej kontrahenta
 • sprawozdania finansowe jako źródło informacji o kondycji finansowej kontrahenta
 • analiza wskaźnikowa – wybrane wskaźniki finansowe

ZASTOSOWANIE DYSKRYMINACYJNYCH MODELI PRZEWIDYWANIA BANKRUCTWA DO OCENY RYZYKA UPADŁOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW

 • pomiar ryzyka upadłości kontrahenta
 • najczęściej stosowane w praktyce biznesowej modele predykcji bankructwa
 • weryfikacja skuteczności wybranych modeli w prognozowaniu zagrożenia upadłością

ANALIZA I OCENA EFEKTYWNOŚCI KONTRAKTÓW W ASPEKCIE CENY, WARUNKÓW PŁATNOŚCI I WYKORZYSTANYCH ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA

 • elementy matematyki finansowej
 • terminy płatności i ich wpływ na płynność finansową firmy
 • kredyt kupiecki i jego koszt
 • najczęściej stosowane zewnętrzne źródła finansowania – analiza kosztów i opłacalności
 • kredyt a leasing
 • faktoring i jego zastosowanie w zarządzaniu płynnością

RYZYKO KONTRAHENTA I METODY ZARZĄDZANIA NIM

 • co to jest ryzyko i czy można nim zarządzać
 • systemowe zarządzanie ryzykiem biznesowym
 • warunki efektywnego zarządzania ryzykiem
 • ryzyko kontrahenta
 • etapy procesu zarządzania ryzykiem
 • analiza stosowanych mechanizmów kontrolnych

Korzyści dla uczestników

Uczestnicy poznają:

 • zasady zawierania umów cywilnoprawnych i niebezpieczeństwa, jakie kryją się w ich treści
 • zasady oceny wiarygodności kontrahenta
 • zabezpieczenia wykonania umów
 • zasady dochodzenia roszczeń, a w szczególności windykacji należności
 • zasady kierowania pozwów sądowych i prowadzenia postępowania egzekucyjnego, a także pozasądowe metody windykacji
 • czynniki i przesłanki pogarszającej się kondycji finansowej kontrahentów
 • poznają metody i narzędzia oceny efektywności kontraktów w aspekcie ceny, warunków płatności i wykorzystanych źródeł finansowania

Uczestnicy dowiedzą się:

 • jak analizować i oceniać kondycję finansową kontrahentów
 • jak efektywnie zarządzać ryzykiem kontrahentów
 • jak stosować wybrane wskaźniki finansowe i modele predykcji bankructwa

Metody szkolenia

Warsztat i wykład realizowany przy wykorzystaniu  zaangażowania uczestników i ich dotychczas zdobytej wiedzy. Pomocą jest prezentacja multimedialna. Zajęcia realizowane są w formie  wykładowo-warsztatowej. Uczestnicy stosują metody, techniki i narzędzia pracy w projektach na konkretnych przykładach.

Dodatkowe informacje

 • Uczestnicy szkolenia otrzymują komplet materiałów
 • Godziny zajęć: 8:30 – 15:30
 • Do ceny szkolenia należy doliczyć 23% podatku VAT

Kontakt

Jolanta Jagłowska

Dyrektor ds. Szkoleń

+48 58 558 58 58 wew. 399

+48 602 213 590

j.jaglowska@gfkm.pl

Masz pytania odnośnie szkolenia? Napisz do nas
Back to top