Profesjonalne Studium Finansów dla Menedżerów

Jak budować konkurencyjność firmy poprzez skuteczne zarządzanie finansowymi aspektami jej działalności

Gdzie i kiedy?

Rozpoczęcie

17.10.24

Zakończenie

11.01.25

Czas trwania

12 dni

Miejsce

Gdańsk

Cena

7900 zł + 23% VAT

pobierz pdf

Opis

Organizacje i menedżerowie działający na współczesnych rynkach często poruszają się w sytuacji niepewności i niejednoznaczności informacji. Podejmując świadomą i efektywną decyzję, menedżer powinien oprzeć się na pewnych przesłankach i „twardych” danych. Znajomość i zrozumienie stosowania odpowiednich narzędzi pozwalających na samodzielną analizę sytuacji finansowej firmy, umożliwia ograniczenie niepewności. Samodzielne zrozumienie sytuacji finansowej organizacji usprawni proces decyzyjny oraz pozwoli na skuteczniejszą współpracę z działem finansowym firmy.

Dla kogo

 • Członkowie zarządów przedsiębiorstw i wszyscy członkowie kadry kierowniczej, których decyzje mają bezpośredni lub pośredni wpływ na realizację celów strategicznych firmy i jej wynik finansowy.
 • Wszyscy inni, zainteresowani problematyką finansów firmy.

Program studium

I MODUŁ
FINANSE DLA NIEFINANSISTÓW
DATA: 17-19.10.2024

Podstawy zarządzania finansami przedsiębiorstw

 • czynniki determinujące finansowy sukces organizacji gospodarczej
 • finansowa natura przedsiębiorstwa
 • przepływ kapitału w przedsiębiorstwie

Podstawowe dokumenty finansowe

 • generalne zasady rachunkowości
 • struktura podstawowych informacji i dokumentów finansowych przedsiębiorstwa
 • konstrukcja i analiza podstawowych sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat  i rachunek przepływów pieniężnych)

Płaszczyzny zarządzania finansami przedsiębiorstwa, metody oceny i analiza

 • wprowadzenie pojęć: CE – kapitał zatrudniony, WC – kapitał pracujący, EBITDA, EBIT, EBT
 • analiza rentowności (zysku i zyskowności)
 • analiza aktywności (wykorzystania zasobów przedsiębiorstwa)
 • analiza wypłacalności (struktury źródeł finansowania)
 • analiza płynności (przepływów finansowych)

Zarządzanie – wyznaczanie celów, ocena wpływu decyzji na wyniki firmy

 • konstrukcja modeli analitycznych
 • zarządzanie rentownością (analizy współzależności)
 • zarządzanie aktywami (analiza współzależności)
 • zarządzanie płynnością (optymalizacja poziomu gotówki)
 • zarządzanie wypłacalnością (analizy wpływy struktury kapitałowej na rentowność i płynność)
 • zarządzanie cyklem obrotu kapitału pracującego
 • wybrane narzędzia analizy wartości firmy i czynników ją kształtujących

Symulacje w arkuszach kalkulacyjnych

II MODUŁ 
RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA
DATA: 28-30.11.2024

Wstęp – rachunkowość zarządcza

 • podstawowe cele i zasady rachunkowości zarządczej
 • rachunkowość zarządcza a zarządzanie wartością firmy
 • rachunkowość zarządcza a rachunkowość finansowa

Koszty

 • koszty – definicja, podział
 • metody rozliczania i analizy kosztów

Klasyczna analiza progu rentowności (BEP)

 • koncepcja punktu krytycznego (break even point), analiza progu rentowności
 • specyfika działalności a struktura kosztów

Metody zarządzania kosztami

 • rachunek kosztów pełnych i rachunek kosztów zmiennych
 • metoda kaizen
 • metoda kosztów docelowych
 • rachunek kosztów ABC (Activity-Based Costing) i TD ABC (Time-Driven Activity-Based Costing)
 • koszty normatywne – wyznaczanie i analiza

Zarządzanie efektywnością

 • formuły ustalania cen dla różnych modeli rachunku kosztów
 • dolne granice cen i polityka cenowa przedsiębiorstwa
 • symulacje wyniku finansowego w relacji: wolumen – cena – koszty
 • analiza relacji pomiędzy kosztami, wolumenem i wynikiem (zyskiem)
  (relacja C-V-P)

Rachunkowość zarządcza – podstawowe problemy funkcjonowania

 • umiejscowienie rachunkowości zarządczej w strukturze przedsiębiorstwa
 • podstawowe problemy
 • rachunkowość zarządcza a inne systemy funkcjonujące w przedsiębiorstwie

 

III MODUŁ
RACHUNEK OPŁACALNOŚCI INWESTYCJI
DATA: 12-14.12.2024

Wartość pieniądza w czasie

 • wartość bieżąca i dyskontowanie
 • wartość przyszła i kapitalizacja
 • nominalna i efektywna stopa procentowa

Procesy inwestycyjne w przedsiębiorstwie. Ocena efektywności projektów inwestycyjnych

 • zarządzanie finansowe majątkiem trwałym
 • zarządzanie statyczne (PP, ARR)
 • zarządzanie dynamiczne (dyskontowe) metody oceny projektów inwestycyjnych (NPV, IRR, DPP)
 • analiza wrażliwości projektu (metody: scenariuszy, +/-10%, NPV lub IRR = 0 dla odchylenia parametrów wejściowych 0 …..%)
 • modele i symulacje wybranych projektów w arkuszu kalkulacyjnym

Źródła finansowania działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw

 • źródła finansowania działalności gospodarczej dostępne na polskim rynku finansowym
 • krajowy rynek finansowy (kapitałowy, pieniężny i kredytowy)
 • produkty i usługi finansowe oferowane przez banki
 • zarządzanie gotówką i współpraca z bankami
 • alternatywne źródła kapitału (leasing, factoring)

IV MODUŁ
BUDŻETOWANIE. CONTROLLING FINANSOWY
DATA: 9-11.01.2025

Budżetowanie przepływów pieniężnych

 • zysk, a środki pieniężne
 • zarządzanie kapitałem pracującym (zapasy, należności, zobowiązania)
 • prognozowanie stanu gotówki
 • tworzenie prognoz przepływów środków pieniężnych cash flow

Wprowadzenie do budżetowania i kontroli budżetu

 • wstęp do systemu controllingu
 • rodzaje i typy budżetów
 • sposoby budżetowania
 • metody budżetowania

 Projektowanie systemu controllingu

 • projektowanie obiegu informacji
 • zasady tworzenia procedur
 • zakres procedur: tworzenie, rozliczanie budżetu
 • agregacja budżetów cząstkowych
 • negocjacje budżetowe
 • zatwierdzenie budżetu

 Zastosowanie w praktyce

 • projektowanie formularzy controllingowych
 • delegowanie uprawnień na osoby odpowiedzialne za centra
 • przygotowanie operacyjnych budżetów wydziałowych
 • planowanie sztywne i elastyczne, sposobami przeliczania budżetów wyjściowych
 • planowane, postulowane a rzeczywiste koszty działalności

 Analizy odchyleń  od realizacji budżetu

 • korygowanie budżetów, przesunięcia budżetowe
 • metody ustalania przedziałów istotności dla pozycji kosztowych
 • analiza, separowanie odchyleń
 • interpretacja odchyleń przychodów i kosztów
 • przygotowanie raportów z odchyleń
 • podsumowanie

 

Korzyści dla uczestników

Po ukończeniu studium, jego uczestnicy będą potrafili:

 • samodzielnie analizować sytuację finansową firmy (ocena rentowności, płynności, wykorzystania zasobów),
 • stosować efektywne techniki zarządzania finansami i kosztami w celu polepszenia systemu kontroli produktywności i wyniku przedsiębiorstwa,
 • oceniać w kontekście finansowym alternatywne strategie rozwojowe przedsiębiorstwa oraz wykonywać analizy inwestycyjne,
 • przeprowadzać systemowe analizy w ramach księgowości zarządczej i przygotowywać budżety elastycznych zasobów,
 • poszukiwać i oceniać potencjalne źródła finansowania firmy,
 • stosować najnowsze metody i techniki w organizacji i zarządzaniu dla zapewnienia finansowych warunków konkurencyjności przedsiębiorstwa.

Metody szkolenia

Zajęcia prowadzone są metodą partycypacyjną (aktywnego uczestnictwa), uznaną za najbardziej efektywną formę przekazu informacji i wiedzy. Prowadzący będą wykorzystywali przykłady symulacyjne z użyciem MS Excel.

Prowadzącymi zajęcia są trenerzy i konsultanci o dużym doświadczeniu i praktyce w biznesie, przeszkoleni w zakresie nowoczesnych metod dydaktycznych.

Dodatkowe informacje

 • Uczestnicy szkolenia otrzymują komplet materiałów
 • Godziny zajęć: 8:30 – 15:30
 • Do ceny szkolenia należy doliczyć 23% podatku VAT

Harmonogram

Moduł Data
Finanse dla Niefinansistów 17-19.10.2024
Rachunkowość Zarządcza 28-30.11.2024
Rachunek Opłacalności Inwestycji 12-14.12.2024
Budżetowanie. Controlling finansowy 9-11.01.2025

Kontakt

Jolanta Jagłowska

Dyrektor ds. Szkoleń

+48 58 558 58 58 wew. 399

+48 602 213 590

j.jaglowska@gfkm.pl

Masz pytania odnośnie szkolenia? Napisz do nas
Back to top