Rachunek Opłacalności i Analiza Finansowa Projektów

Jak racjonalnie decydować o projektach inwestycyjnych na podstawie przesłanek finansowych. Szkolenie realizowane w ramach Podyplomowych Studiów Zarządzania Projektami

Gdzie i kiedy?

Rozpoczęcie

12.04.25

Zakończenie

13.04.25

Czas trwania

2 dni

Miejsce

Gdańsk

Cena

2250 zł + 23% VAT

pobierz pdf

Opis

Przyszłość należy kształtować teraz. Czas więc na decyzje inwestycyjne związane z nabyciem i instalacją nowych, czy modernizacją już posiadanych maszyn i budynków. Inwestycje to również działania skierowane na osiąganie oszczędności – może zatem warto modernizować urządzenia w celu zredukowania kosztów eksploatacyjnych? Czy pomysły są opłacalne, czy w zakładanym czasie projekty pokryją koszt wydatków i wygenerują dla firmy dodatkową wartość?

Na tak postawione pytania odpowiemy budując adekwatny model finansowy pozwalający policzyć kluczowe wskaźniki opłacalności, przy pomocy których wesprzemy proces podejmowania decyzji.

Przećwiczymy wspólnie techniki oceny finansowej efektywności projektów inwestycyjnych wykorzystujące zdyskontowane przepływy pieniężne. Wiedza ta i umiejętności w tym zakresie pomogą Ci weryfikować zamiary inwestycyjne.

Dla kogo

Osoby realizujące projekty, członkowie zespołów projektowych, wykonawcy prac projektowych, jak też osoby, które przygotowują się do prowadzenia projektów.

Program szkolenia

PROJEKTY INWESTYCYJNE RODZAJE I TYPY

 • rodzaje inwestycji
 • typy inwestycji z punktu widzenia generowanych przepływów
 • rodzaje korzyści
 • inwestycje wymuszone

MATEMATYKA FINANSOWA – WARTOŚĆ PIENIĄDZA W CZASIE

 • stopa dyskonta – WACC – średnio ważony koszt kapitału
 • nominalna i efektywna stopa procentowa (NAR, EAR)
 • wartość przyszła i kapitalizacja (FV)
 • wartość bieżąca i dyskontowanie (PV)
 • wartość przyszła annuity (FVA)
 • wartość bieżąca annuity (PVA)
 • wartość bieżąca perpetuity (PVP)
 • wartość rezydualna (RV),metody jej szacowania i kalkulacji

NARZĘDZIA I METODY OCENY PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH
W OPARCIU O PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE

 • wartość bieżąca netto (NPV,NTV)
 • wewnętrzna stopa zwrotu (IRR)
 • wskaźniki: PI; NPVR; V.I.R
 • metoda czasu zwrotu (PP, DPP)
 • marginesy bezpieczeństwa

SZACOWANIE PARAMETRÓW FINANSOWYCH PRO FORMA DLA PROJEKTU

 • P&L: EBITDA, EBIT; EBT; EAT
 • podstawowe pojęcia związane z rachunkiem przepływów pieniężnych generowanych przez projekt:
  CF, FCF, FCFF, FCFE, DCF, DCFF, DCFE.
 • podstawowe pojęcia związane z konstrukcją bilansów pro forma dla projektu
 • amortyzacja środków trwałych i jej rola w przepływach pieniężnych
 • szacowanie zmian w kapitale pracującym
 • szacowanie wartości końcowej (rezydualnej) projektu

BEZWZGLĘDNY RACHUNEK OPŁACALNOŚCI PROJEKTU – STUDIUM PRZYPADKU: „ELEKTROWNIA”

 • szacowanie horyzontu czasowego
 • szacowanie nakładów inwestycyjnych
 • szacowanie amortyzacji podatkowej i bilansowej w odniesieniu do poszczególnych składników majątku trwałego wchodzących w skład projektu
 • szacowanie przychodów, kosztów i wyniku finansowego
 • szacowanie przepływów pieniężnych generowanych przez projekt
 • szacowanie zmian w kapitale pracującym
 • metody i szacowanie wartości rezydualnej
 • szacowanie poszczególnych pozycji bilansów pro forma
 • analiza relacji: zysk a przepływy gotówkowe w okresie projekcji projektu
 • projekcje finansowe pro forma:

ANALIZA WRAŻLIWOŚCI PROJEKTU – SYMULACJE W ARKUSZACH KALKULACYJNYCH

 • jedno i wielokierunkowe analizy projektu metodą odchylania parametrów o +/- 10%
 • jedno i wielokierunkowe analizy wrażliwości projektu metodą progu efektywności NPV = 0
 • analiza scenariuszowa

ASPEKTY KAPITAŁOWE PROJEKTU INWESTYCYJNEGO

 • źródła finansowania i ich koszt
 • finansowanie projektu kapitałami własnymi i/lub obcymi
 • analiza wpływu obcych źródeł finansowania na finansową efektywność projektu –dźwignia finansowa
 • projekcje przepływów pieniężnych związanych z obsługą długu

WZGLĘDNY RACHUNEK OPŁACALNOŚCI

 • problemy wynikające z różnorodności porównywanych projektów
 • prezentacja metodologii

PODSUMOWANIE – ANALIZA WYBRANYCH PRZYPADKÓW

 • wyniki i ich podatność na manipulacje
 • analiza efektywności projektu z uwzględnieniem efektów zewnętrznych
 • analiza efektywności grupy projektów realizowanych przez grupę kapitałowa

Korzyści dla uczestników

 • Pogłębienie zagadnień z zakresu oceny projektów inwestycyjnych
 • Zaprezentowanie metod szacowania przepływów pieniężnych generowanych przez projekt
 • Omówienie i przećwiczenie z użyciem arkusza kalkulacyjnego metod analizowania opłacalności
 • Zaprezentowanie metod oceny projektu inwestycyjnego
 • Przećwiczenie na kanwie wybranych studiów przypadku zastosowania metodologii oceny finansowej efektywności projektu
 • Zaprezentowanie narzędzi oceny finansowej efektywności projektów inwestycyjnych
 • Zaprezentowanie i przećwiczenia na kanwie wybranych studiów przypadku analizy wrażliwości i progu efektywności projektu
 • Omówienie metod szacowania rachunków zysków i strat pro forma oraz bilansów pro forma dla projektu

Metody szkolenia

Zajęcia są prowadzone metodą warsztatową opartą na aktywizacji uczestników szkolenia poprzez pracę w małych grupach, dyskusje na forum grupy oraz testy i ćwiczenia. Uczestnicy otrzymują komplet materiałów szkoleniowych.

Dodatkowe informacje

 • Uczestnicy szkolenia otrzymują komplet materiałów
 • Godziny zajęć: 8:30 – 16:30
 • Do ceny szkolenia należy doliczyć 23% podatku VAT

Kontakt

Jolanta Jagłowska

Dyrektor ds. Szkoleń

+48 58 558 58 58 wew. 399

+48 602 213 590

j.jaglowska@gfkm.pl

Masz pytania odnośnie szkolenia? Napisz do nas

Prowadzący

Back to top