Rachunek Opłacalności i Analiza Finansowa Projektów

Szkolenie realizowane w ramach Podyplomowych Studiów Zarządzania Projektami.

Gdzie i kiedy?

Rozpoczęcie

23.04.22

Zakończenie

24.04.22

Czas trwania

2 dni

Miejsce

Gdańsk

Cena

1550 zł + 23% VAT

pobierz pdf

Opis

Szkolenie realizowane w ramach Podyplomowych Studiów Zarządzania Projektami.

Dla kogo

Osoby realizujące projekty, członkowie zespołów projektowych, wykonawcy prac projektowych, jak też osoby, które przygotowują się do prowadzenia projektów.

Program szkolenia

PROJEKTY INWESTYCYJNE RODZAJE I TYPY

 • rodzaje inwestycji
 • typy inwestycji z punktu widzenia generowanych przepływów
 • rodzaje korzyści
 • inwestycje wymuszone

MATEMATYKA FINANSOWA – WARTOŚĆ PIENIĄDZA W CZASIE

 • stopa dyskonta – WACC – średnio ważony koszt kapitału
 • nominalna i efektywna stopa procentowa (NAR, EAR)
 • wartość przyszła i kapitalizacja (FV)
 • wartość bieżąca i dyskontowanie (PV)
 • wartość przyszła annuity (FVA)
 • wartość bieżąca annuity (PVA)
 • wartość bieżąca perpetuity (PVP)
 • wartość rezydualna (RV),metody jej szacowania i kalkulacji

NARZĘDZIA I METODY OCENY PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH
W OPARCIU O PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE

 • wartość bieżąca netto (NPV,NTV)
 • wewnętrzna stopa zwrotu (IRR)
 • wskaźniki: PI; NPVR; V.I.R
 • metoda czasu zwrotu (PP, DPP)
 • marginesy bezpieczeństwa

SZACOWANIE PARAMETRÓW FINANSOWYCH PRO FORMA DLA PROJEKTU

 • P&L: EBITDA, EBIT; EBT; EAT
 • podstawowe pojęcia związane z rachunkiem przepływów pieniężnych generowanych przez projekt:
  CF, FCF, FCFF, FCFE, DCF, DCFF, DCFE.
 • podstawowe pojęcia związane z konstrukcją bilansów pro forma dla projektu
 • amortyzacja środków trwałych i jej rola w przepływach pieniężnych
 • szacowanie zmian w kapitale pracującym
 • szacowanie wartości końcowej (rezydualnej) projektu

BEZWZGLĘDNY RACHUNEK OPŁACALNOŚCI PROJEKTU – STUDIUM PRZYPADKU: „ELEKTROWNIA”

 • szacowanie horyzontu czasowego
 • szacowanie nakładów inwestycyjnych
 • szacowanie amortyzacji podatkowej i bilansowej w odniesieniu do poszczególnych składników majątku trwałego wchodzących w skład projektu
 • szacowanie przychodów, kosztów i wyniku finansowego
 • szacowanie przepływów pieniężnych generowanych przez projekt
 • szacowanie zmian w kapitale pracującym
 • metody i szacowanie wartości rezydualnej
 • szacowanie poszczególnych pozycji bilansów pro forma
 • analiza relacji: zysk a przepływy gotówkowe w okresie projekcji projektu
 • projekcje finansowe pro forma:

ANALIZA WRAŻLIWOŚCI PROJEKTU – SYMULACJE W ARKUSZACH KALKULACYJNYCH

 • jedno i wielokierunkowe analizy projektu metodą odchylania parametrów o +/- 10%
 • jedno i wielokierunkowe analizy wrażliwości projektu metodą progu efektywności NPV = 0
 • analiza scenariuszowa

ASPEKTY KAPITAŁOWE PROJEKTU INWESTYCYJNEGO

 • źródła finansowania i ich koszt
 • finansowanie projektu kapitałami własnymi i/lub obcymi
 • analiza wpływu obcych źródeł finansowania na finansową efektywność projektu –dźwignia finansowa
 • projekcje przepływów pieniężnych związanych z obsługą długu

WZGLĘDNY RACHUNEK OPŁACALNOŚCI

 • problemy wynikające z różnorodności porównywanych projektów
 • prezentacja metodologii

PODSUMOWANIE – ANALIZA WYBRANYCH PRZYPADKÓW

 • wyniki i ich podatność na manipulacje
 • analiza efektywności projektu z uwzględnieniem efektów zewnętrznych
 • analiza efektywności grupy projektów realizowanych przez grupę kapitałowa

Korzyści dla uczestników

 • Pogłębienie zagadnień z zakresu oceny projektów inwestycyjnych
 • Zaprezentowanie metod szacowania przepływów pieniężnych generowanych przez projekt
 • Omówienie i przećwiczenie z użyciem arkusza kalkulacyjnego metod analizowania opłacalności
 • Zaprezentowanie metod oceny projektu inwestycyjnego
 • Przećwiczenie na kanwie wybranych studiów przypadku zastosowania metodologii oceny finansowej efektywności projektu
 • Zaprezentowanie narzędzi oceny finansowej efektywności projektów inwestycyjnych
 • Zaprezentowanie i przećwiczenia na kanwie wybranych studiów przypadku analizy wrażliwości i progu efektywności projektu
 • Omówienie metod szacowania rachunków zysków i strat pro forma oraz bilansów pro forma dla projektu

Metody szkolenia

Zajęcia są prowadzone metodą warsztatową opartą na aktywizacji uczestników szkolenia poprzez pracę w małych grupach, dyskusje na forum grupy oraz testy i ćwiczenia. Uczestnicy otrzymują komplet materiałów szkoleniowych.

Dodatkowe informacje

 • Uczestnicy szkolenia otrzymują komplet materiałów
 • Godziny zajęć: 8:30 – 16:30
 • Do ceny szkolenia należy doliczyć 23% podatku VAT

Kontakt

Jolanta Jagłowska

Dyrektor ds. Szkoleń

+48 58 558 58 58 wew. 399

+48 602 213 590

j.jaglowska@gfkm.pl

Masz pytania odnośnie szkolenia? Napisz do nas

Prowadzący

Back to top