Zwinne Zarządzanie Projektami

Gdzie i kiedy?

Rozpoczęcie

22.06.20

Zakończenie

23.06.20

Czas trwania

2 dni

Miejsce

Gdańsk

Cena

1650 zł + 23% VAT

pobierz pdf

Opis

Szkolenie to ma na celu wdrożenie uczestników w zwinne podejście do realizacji projektów i dostarczania produktów. Opierając się o metody Scrum i Kanban pokazujemy jak sprawnie organizować pracę w dynamicznym środowisku odnosząc się do specyfiki realizacji przedsięwzięć w Państwa firmach.

Jak zgodnie podkreślają praktycy zwinność to nie tylko metody i narzędzia, ale także, a nawet przede wszystkim, sposób myślenia. Dlatego, efektem szkolenia jest nie tylko wyekwipowanie uczestników w praktyczny zbiór technik używanych w środowisku Agile, ale także ukazanie ich w kontekście pryncypiów i koncepcji jakie stoją za zwinnością.

Jednocześnie w toku angażujących dyskusji wskazujemy że zwinne projekty to nie panaceum. Zderzamy więc metody zwinne z podejściem klasycznym pokazując zalety i wady każdego z podejść oraz wskazując przesłanki które mówią kiedy użyć którego z podejść i kiedy można je łączyć w celu optymalizacji działań.

Program szkolenia

 1. Wprowadzenie
 • Czym jest a czym nie jest zwinność? Manifest zwinności.
 • Scrum, Agile, Kanban – co wybrać?
 • Podstawy Scrum – najpopularniejszego podejścia
 1. Przebieg procesu
 • Sprinty
 • Spotkania
 • Backlog
 • Gdzie są testy?
 • Co to znaczy „Zrobione”
 • Siła rytułałów – najlepsze praktyki
 • Timeboxing
 1. Role w Scrum
 • Samoorganizujący się zespół czyli zwinność nie dla każego
 • Dobry Product Owner to dostępny Product Owner
 • Scrum Master – lider? coach? szef? facylitator?
 • Gdzie tu pasuje kierownik projektu?
 • Kto jeszcze jest interesariuszem projektu?
 1. Backlog i wymagania
 • Epiki i historie użytkownika – jak spisać dobre User Stories?
 • Szczegółowość i podatność na zmiany
 • Priorytetyzacja – dobre praktyki
 • Co to jest story point? Jak go odnaleźć
 • Velocity zespołu
 • Co ze zmianami?
 1. Metoda Kanban – prosta metoda dla niewielkich projektów
 • Tablica Kanban jako sposób na organizację pracy
 • Na ścianie lub elektronicznie – przykładowe narzędzia w chmurze
 • Ograniczaj pracę „w trakcie realizacji” (limit work in progress)
 • Ograniczenia i możliwości rozbudowy Kanban
 1. Agile, a waterfall
 • To nie metodyki są zwinne lub nie – to organizacje
 • Kiedy lepsza jest zwinność, a kiedy warto działać klasycznie?
 • Kiedy zwinność się nie sprawdzi?
 • Główne pułapki w projektach zwinnych
 • Zwinność i kontrakty – jak przekonać do zwinności klienta lub podwykonawcę
 • Bariery w organizacji – mentalność command&control
 • Od czego zacząć wdrażanie?
 1. Symulacja projektu zwinnego
 • Gra LEGO – pełne przejście przez projekt z wykorzystaniem metody Scrum i Kanban
 • Zderzenie z praktyką i wyciągnięcie wniosków
 1. Podsumowanie
 • Jak poznane metody wdrożyć w praktyce firmy
 • Cele krótko i długoterminowe
 • Największe bariery do przezwyciężenia
 • Zakończenie szkolenia i sesja informacji zwrotnej

Korzyści dla uczestników

 • Pokazanie praktyki działania zespołów realizujących projekty zwinne
 • Opisanie kompletnego zakresu metody Scrum
 • Oparcie się o przykłady zastosowania Scrum w realnych firmach
 • Kanban jako skuteczna, prosta metoda dla niewielkich projektów

Metody szkolenia

Podczas szkolenia uczestnicy pracują w podgrupach na przykładowych projektach. Zarówno w trakcie części na temat Scrum i Kanban, dobieramy przykłady tak, by opierały się na rzeczywistości biznesowej i technicznej firm. Na tych przykładach uczestnicy ćwiczą narzędzia i metody pokazywane w trakcie szkolenia.

Tematy przerabiane są poprzez naprzemienne zwięzłe wykłady, dyskusje i ćwiczenia praktyczne. W trakcie zajęć inicjowane są liczne dyskusje moderowane, kiedy to uczestnicy dzielą się swoimi doświadczeniami w poszczególnych aspektach. Całość wzbogacają liczne przykłady z praktyki projektowej trenera, krótkie materiały wideo oraz ilustrowanie wybranych tematów w software wspierającym. Wybrane elementy szkolenia są odnoszone do narzędzi wspierających pracę w środowisku Agile np. Redmine, JIRA, Trello

Po zajęciach uczestnicy otrzymują maila z dodatkowymi materiałami, w tym z praktycznymi szablonami dokumentów oraz rekomendowaną literaturą. Zapewniony jest też bezterminowo otwarty kontakt z trenerem, gdyby pojawiła się potrzeba krótkich konsultacji.

Prowadzący

Zapisz się

Dane zamawiającego (płatnika)

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych Płatnika

Na podstawie tzw. RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych Płatnika wskazanych w formularzu zgłoszeniowym jest Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów z siedzibą w Gdańsku (80-309) przy al. Grunwaldzkiej 472;
 2. Dane osobowe przetwarzane będą przez nas w celu:
  1. zawarcia pomiędzy nami umowy na przeprowadzenie szkolenia (umowę tę nazywać będziemy dalej „Umową”) oraz prawidłowej realizacji Umowy;
  2. realizacji przez nas obowiązków wynikających z przepisów obowiązującego prawa, w szczególności przepisów o rachunkowości oraz przepisów podatkowych,  w tym obowiązków archiwizacyjnych;
  3. ewentualnego dochodzenia roszczeń cywilnoprawnych lub obrony przed takimi roszczeniami;
 3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:
  1. w przypadku przetwarzania w celu zawarcia i prawidłowej realizacji Umowy - art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną, lub do podjęcia działań na żądanie Pani/Pana przed zawarciem umowy;
  2. w przypadku przetwarzania w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów obowiązującego prawa - art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia ciążącego na nas obowiązku prawnego;
  3. w przypadku przetwarzania w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń cywilnoprawnych lub obrony przed takimi roszczeniami - art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez GFKM (podstawę tę nazywać będziemy dalej „naszym prawnie uzasadnionym interesem”); nasz prawnie uzasadniony interes polega na zapewnieniu możliwości podejmowania skutecznych działań w celu ewentualnego dochodzenia przysługujących nam roszczeń w stosunku do Pani/Pana, jak również ewentualnej obrony przed roszczeniami, które Pani/Pan może w stosunku do nas skierować.
 4. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz usunięcia, a nadto do żądania ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia danych.
 5. Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, ma również Pani/Pan prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania – z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty, którym zobowiązani jesteśmy przekazywać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, trenerzy prowadzący szkolenie lub podmioty zatrudniające takich trenerów, podmioty świadczące na naszą rzecz usługi księgowe, usługi informatyczne, kurierskie i pocztowe oraz doradcze.
 7. Dane osobowe będą przechowywane przez nas przez okres 6 lat od zakończenia szkolenia.
 8. Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z przepisami RODO, może Pani/Pan wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem zawarcia i wykonania Umowy.
 10. W toku przetwarzania Pani/Pana danych osobowych nie będzie dochodzić do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
 11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy) ani do organizacji międzynarodowych.
 12. Powołaliśmy Pełnomocnika ds. ochrony danych osobowych, z którym może Pani/Pan skontaktować się pod adresem e-mail odo@gfkm.pl. Pełnomocnik ds. ochrony danych osobowych nie jest inspektorem ochrony danych osobowych w rozumieniu RODO.

Dane osoby zamawiającej

Informacja nt. przetwarzania danych osobowych przedstawiciela płatnika dokonującego zgłoszenia

Na podstawie tzw. RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych obejmujących Pani/Pana imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, oznaczenie pracodawcy oraz zajmowanego stanowiska jest Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów z siedzibą w Gdańsku (80-309) przy al. Grunwaldzkiej 472 (zwana dalej: „GFKM”).
 2. Dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu:
  1. realizacji umowy na przeprowadzenie szkolenia zawartej pomiędzy GFKM a Pani/Pana pracodawcą (umowę tę nazywać będziemy dalej „Umową”);
  2. realizacji przez nas obowiązków wynikających z przepisów obowiązującego prawa, w szczególności przepisów rachunkowości oraz przepisów podatkowych, w tym obowiązków archiwizacyjnych;
  3. dochodzenia i obrony przed roszczeniami cywilnoprawnymi;
  4. marketingowym (w przypadku wyrażenia odpowiednich zgód w formularzu).
 3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:
  1. w przypadku przetwarzania w celu realizacji Umowy - art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez GFKM (podstawę tę nazywać będziemy dalej „naszym prawnie uzasadnionym interesem”); w tym przypadku nasz prawnie uzasadniony interes polega na zapewnieniu możliwości prawidłowej realizacji Umowy;
  2. w przypadku przetwarzania w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa - art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia ciążącego na nas obowiązku prawnego;
  3. w przypadku przetwarzania w celu dochodzenia i obrony przed roszczeniami – nasz prawnie uzasadniony interes; w tym przypadku nasz prawnie uzasadniony interes polega na zapewnieniu możliwości podejmowania skutecznych działań w celu ewentualnego dochodzenia przysługujących nam roszczeń w stosunku do Pani/Pana pracodawcy, jak również ewentualnej obrony przed roszczeniami, które Pani/Pana pracodawca może w stosunku do nas skierować;
  4. w przypadku przetwarzania w celach marketingowych – art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. Pani/Pana zgoda.
 4. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz usunięcia, a nadto do żądania ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia danych.
 5. Ma również Pani/Pan prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania:
  1. jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie naszego uzasadnionego interesu – z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją;
  2. na potrzeby marketingu bezpośredniego w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
 6. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzania danych osobowych, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpłynie jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 7. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty, którym zobowiązani jesteśmy przekazywać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, trenerzy prowadzący szkolenie lub podmioty zatrudniające takich trenerów, podmioty świadczące na naszą rzecz usługi księgowe, usługi informatyczne, kurierskie i pocztowe, doradcze.
 8. Dane osobowe będą przechowywane przez nas:
  1. dane przetwarzane w celach marketingowych – do momentu wycofania Pani/Pana zgody lub ustania celu przetwarzania przez Administratora (w zależności od tego, która ze wskazanych okoliczności wystąpi wcześniej);
  2. dane przetwarzane w pozostałych celach - przez okres 6 lat od zakończenia szkolenia.
 9. Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z przepisami RODO, może Pani/Pan wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. W toku przetwarzania Pani/Pana danych osobowych nie będzie dochodzić do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
 11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy) ani do organizacji międzynarodowych.
 12. Powołaliśmy Pełnomocnika ds. ochrony danych osobowych, z którym może Pani/Pan skontaktować się pod adresem e-mail odo@gfkm.pl. Pełnomocnik ds. ochrony danych osobowych nie jest inspektorem ochrony danych osobowych w rozumieniu RODO.

Dane uczestnika
Należność za udział w szkoleniu należy wpłacić najpóźniej 7 dni od daty zgłoszenia udziału w szkoleniu.

Numer naszego konta:

Pekao S.A. IV o/Gdańsk

54124012711111000014915637

Przyjęcie zgłoszenia na szkolenie zostanie potwierdzone mailem.

Rezygnacja z udziału do 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia upoważnia do zwrotu 100% kosztów.

W przypadku rezygnacji na 14 dni lub później przed rozpoczęciem szkolenia GFKM zastrzega sobie prawo do wystawienia faktury na kwotę równą 50% kosztów uczestnictwa w szkoleniu.

Dokonując zgłoszenia, zamawiający zobowiązuję się zrealizować względem osób zgłoszonych na szkolenie obowiązek informacyjny w imieniu GFKM poprzez niezwłoczne przekazane tym osobom Informacji nt. przetwarzania danych uczestników szkolenia do pobrania tutaj

Zgody marketingowe osoby zamawiającej


Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem od Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów informacji marketingowych, obejmujących w szczególności newsletter, oferty organizowanych przez nas szkoleń, warsztatów czy innych form edukacji, prosimy o zaznaczenie pól przy wszystkich trzech zgodach poniżej.

Każda ze zgód może zostać wycofana w dowolnym momencie. W tej sprawie skontaktować mogą się Państwo z nami pod adresem odo@gfkm.pl. Cofnięcie zgody pozostawać będzie jednak bez wpływu na zgodność z prawem działań podjętych przez nas przed wycofaniem zgody.Kontakt

Jolanta Jagłowska

Dyrektor ds. Szkoleń

+48 58 558 58 58 wew. 399

+48 602 213 590

j.jaglowska@gfkm.pl