Budowanie pozycji firmy na konkurencyjnym globalnym rynku

Warsztaty z wykorzystaniem symulacyjnych gier decyzyjnych.

Opis

Symulacyjne gry decyzyjne to narzędzia treningowe stawiające przed uczestnikami wiele wyzwań, pozwalające wzmocnić im swoje doświadczenie biznesowe.

Uczestnicy pracując w zespołach zarządzają wirtualną firmą działającą w konkurencyjnym otoczeniu, co wymaga od nich szybkiego reagowania na wszelkie pojawiające się problemy na drodze wdrażania przyjętej strategii.

Warsztat jest interaktywny – efekty strategii przyjętej przez dany zespół zależą w dużej mierze od zachowań konkurentów, czyli innych zespołów.

Doświadczenie menedżerskie poprzez uczenie się na błędach zdobyte w świecie wirtualnym zwiększa pewność i efektywność  działania w realnym świecie biznesu.

Dla kogo

Warsztaty skierowane do aktualnej i przyszłej kadry menedżerskiej wszystkich szczebli, specjalistów oraz osób rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej.

Program szkolenia

Warsztat z zakresu zarządzania strategicznego, który może być realizowany w trzech wersjach w zależności od stopnia trudności. Uczestnicy podzieleni na zespoły, zarządzają przez trzy lata projektami swoich produktów, cenami, reklamą, dystrybucją (tradycyjną i internetową), rentownością i płynnością na szybko ewoluującym konkurencyjnym rynku, tak by sprostać oczekiwaniom klientów i wypracować satysfakcjonujący zysk.

W ramach warsztatu uczestnicy rozwijają kompetencje w zakresie:

 • kreowanie popytu poprzez zaspokojenia potrzeb klientów w odpowiedzi na ich zmieniające się potrzeby
 • zarządzania rozwojem firmy poprzez efektywne inwestowanie
 • zarządzania zasobami ludzkimi poprzez zatrudnianie najlepszych  pracowników oraz motywowania ich do efektywniejszej pracy
 • efektywnego wykorzystania aktywów firmy w uzyskiwaniu przychodów ze sprzedaży
 • zarządzania efektywnością produkcji
 • zarządzania jakością czyli wytwarzania niezawodnych produktów
 • zarządzania ryzykiem finansowym czyli długiem jako źródłem finansowania

Etapy realizacji warsztatu

 • prezentacja założeń środowiska biznesowego symulacyjnej gry decyzyjnej, poznanie działania na platformie
 • zarządzanie firmą przez Zarządy (utworzone zespoły) – wdrażanie przyjętej strategii firmy w okresie 6-8 okresów decyzyjnych
 • omówienie przez trenera po każdym etapie wyników zespołów obejmujące uwagi i sugestie
 • prezentacja i omówienie końcowych wyników zespołów przez trenera
 • przygotowanie i prezentacja raportu końcowego z uzyskanych efektów zarządzania firmą przez  zespoły

Korzyści dla uczestników

W zależności od zdefiniowanego celu przez klienta udział w warsztatach zapewnia rozwój kompetencji menedżerskich poprzez pobudzenie kreatywności i poprawę efektywności działania  m.in. w zakresie:

 • Zarządzania firmą oraz procesami ukierunkowanymi na osiąganie celów
 • Rozpoznawania siły oddziaływania czynników decydujących o sukcesie w rozwiązywaniu pojawiających się problemów
 • Wyboru priorytetów działania przy określonych zasobach rzeczowych, ludzkich i finansowych
 • Przeprowadzania analizy sytuacji finansowej firmy w zakresie oceny ryzyka, rentowności, płynności oraz wykorzystania zasobów
 • Zespołowego podejmowania decyzji w warunkach presji czasu i stresu w trakcie rozwiązywania problemów w dynamicznym otoczeniu
 • Poprawy efektywności pracy własnej oraz pracy z ludźmi
 • Zrozumienia zależności pomiędzy osiąganymi wynikami a jakością podejmowanych decyzji

Metody szkolenia

Warsztaty realizowane są z wykorzystaniem nowoczesnej platformy internetowej umożliwiającej uczestnikom podejmowanie decyzji drogą on-line.

W trakcie warsztatu uczestnicy są zaangażowani i aktywnie pracują na decyzjami analizując raporty rynkowe i finansowe generowane przez program przed podjęciem kolejnych kroków. Działają w systemie decyzje-wyniki, czyli bezpośrednio poznają efekty swoich decyzji.

Oprócz wspólnej pracy na 2-3 dniowych warsztatach gra obejmuje też samodzielną pracę zespołów w okresie 4 tygodni nad kolejnymi decyzjami.  W tym czasie współpracują  z prowadzącym poprzez platformę internetową (czat, e-mail). Na podjęcie każdej kolejnej decyzji mają 7 dni.  Pozwala to  doskonalić pracę w zespołach wirtualnych.

Kontakt

Jolanta Jagłowska

Dyrektor ds. Szkoleń

+48 58 558 58 58 wew. 399

+48 602 213 590

j.jaglowska@gfkm.pl

Masz pytania odnośnie szkolenia? Napisz do nas
Back to top