Zarządzanie wdrażaniem innowacji w firmie

Warsztaty z wykorzystaniem symulacyjnych gier decyzyjnych.

Opis

Symulacyjne gry decyzyjne to narzędzia treningowe stawiające przed uczestnikami wiele wyzwań, pozwalające wzmocnić im swoje doświadczenie biznesowe.

Uczestnicy pracując w zespołach zarządzają wirtualną firmą działającą w konkurencyjnym otoczeniu, co wymaga od nich szybkiego reagowania na wszelkie pojawiające się problemy na drodze wdrażania przyjętej strategii.

Warsztat jest interaktywny – efekty strategii przyjętej przez dany zespół zależą w dużej mierze od zachowań konkurentów, czyli innych zespołów.

Doświadczenie menedżerskie poprzez uczenie się na błędach zdobyte w świecie wirtualnym zwiększa pewność i efektywność  działania w realnym świecie biznesu.

Dla kogo

Warsztaty skierowane do aktualnej i przyszłej kadry menedżerskiej wszystkich szczebli, specjalistów oraz osób rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej.

Program szkolenia

Warsztat z zakresu praktycznego doskonalenia umiejętności zarządzania rozwojem innowacji produktowej w firmie w odpowiedzi na zmieniające się oczekiwania klientów na rynku biznesowym. Może być realizowany w dwóch wersjach, działania na rynku krajowym lub międzynarodowym. Uczestnicy muszą śledzić pojawiające się nowe technologie stosowane przez ich klientów, tak, aby dostosowywać do nich własne produkty, którymi są czujniki lub urządzenia do badania DNA.

W ramach warsztatu uczestnicy rozwijają kompetencje w zakresie:

 • wyboru projektów innowacyjnych w zależności od posiadanych zasobów
 • prognozowania efektów rynkowych i finansowych wdrażanych innowacji
 • wykorzystywania narzędzi dostarczanych przez analizy finansowe do podejmowania decyzji w warunkach ryzyka
 • kontrolowania płynności finansowej firmy
 • zarządzania jakością wspierającą wdrażanie projektów innowacyjnych
 • zarządzania produkcją w odpowiedzi na zmiany oferty produktowej

Korzyści dla uczestników

W zależności od zdefiniowanego celu przez klienta udział w warsztatach zapewnia rozwój kompetencji menedżerskich poprzez pobudzenie kreatywności i poprawę efektywności działania  m.in. w zakresie:

 • Zarządzania firmą oraz procesami ukierunkowanymi na osiąganie celów
 • Rozpoznawania siły oddziaływania czynników decydujących o sukcesie w rozwiązywaniu pojawiających się problemów
 • Wyboru priorytetów działania przy określonych zasobach rzeczowych, ludzkich i finansowych
 • Przeprowadzania analizy sytuacji finansowej firmy w zakresie oceny ryzyka, rentowności, płynności oraz wykorzystania zasobów
 • Zespołowego podejmowania decyzji w warunkach presji czasu i stresu w trakcie rozwiązywania problemów w dynamicznym otoczeniu
 • Poprawy efektywności pracy własnej oraz pracy z ludźmi
 • Zrozumienia zależności pomiędzy osiąganymi wynikami a jakością podejmowanych decyzji

Etapy realizacji warsztatu

 • prezentacja założeń środowiska biznesowego symulacyjnej gry decyzyjnej, poznanie działania na platformie
 • zarządzanie firmą przez Zarządy (utworzone zespoły) – wdrażanie przyjętej strategii firmy w okresie 6-8 okresów decyzyjnych
 • omówienie przez trenera po każdym etapie wyników zespołów obejmujące uwagi i sugestie
 • prezentacja i omówienie końcowych wyników zespołów przez trenera
 • przygotowanie i prezentacja raportu końcowego z uzyskanych efektów zarządzania firmą przez  zespoły

Metody szkolenia

Warsztaty realizowane są z wykorzystaniem nowoczesnej platformy internetowej umożliwiającej uczestnikom podejmowanie decyzji drogą on-line.

W trakcie warsztatu uczestnicy są zaangażowani i aktywnie pracują na decyzjami analizując raporty rynkowe i finansowe generowane przez program przed podjęciem kolejnych kroków. Działają w systemie decyzje-wyniki, czyli bezpośrednio poznają efekty swoich decyzji.

Oprócz wspólnej pracy na 2-3 dniowych warsztatach gra obejmuje też samodzielną pracę zespołów w okresie 4 tygodni nad kolejnymi decyzjami.  W tym czasie współpracują  z prowadzącym poprzez platformę internetową (czat, e-mail). Na podjęcie każdej kolejnej decyzji mają 7 dni.  Pozwala to  doskonalić pracę w zespołach wirtualnych.

Kontakt

Jolanta Jagłowska

Dyrektor ds. Szkoleń

+48 58 558 58 58 wew. 399

+48 602 213 590

j.jaglowska@gfkm.pl

Masz pytania odnośnie szkolenia? Napisz do nas
Back to top