Rachunek opłacalności inwestycji

Czyli jak racjonalnie decydować o inwestycjach na podstawie przesłanek finansowych.

Opis

Przyszłość należy kształtować teraz. Czas więc na decyzje inwestycyjne związane z nabyciem i instalacją nowych, czy modernizacją już posiadanych maszyn, budynków. Inwestycje to również działania skierowane na osiąganie oszczędności – może zatem warto modernizować urządzenia w celu zredukowania kosztów eksploatacyjnych? Czy pomysły są opłacalne, czy w zakładanym czasie projekty zwrócą wydatki i wygenerują dla firmy  dodatkową wartość?

Na tak postawione pytania odpowiemy budując adekwatny model finansowy pozwalający policzyć kluczowe wskaźniki opłacalności, przy pomocy których wesprzemy proces podejmowania decyzji.

Przećwiczymy wspólnie techniki oceny finansowej efektywności projektów inwestycyjnych wykorzystujące zdyskontowane przepływy pieniężne. Wiedza ta i umiejętności w tym zakresie pomogą Ci weryfikować zamiary inwestycyjne.

Dla kogo

Kadra kierownicza i specjaliści rożnych obszarów pracujących nad analizowaniem projektów inwestycyjnych i rozwojowych .

Program szkolenia

PROJEKTY INWESTYCYJNE RODZAJE I TYPY

 • rodzaje inwestycji:
  • inwestycje nowe
  • inwestycje modernizacyjne
  • inwestycje odtworzeniowe
 • typy inwestycji z punktu widzenia generowanych przepływów:
  • inwestycje o przepływach typowych
  • inwestycje odwrotne
  • inwestycje o przepływach mieszanych
 • rodzaje korzyści:
  • inwestycje rozwojowe
  • inwestycje ukierunkowane na oszczędności kosztowe
  • inwestycje wymuszone

MATEMATYKA FINANSOWA – WARTOŚĆ PIENIĄDZA W CZASIE

 • stopa dyskonta – WACC – średnio ważony koszt kapitału
 • nominalna i efektywna stopa procentowa
 • wartość przyszła i kapitalizacja (FV)
 • wartość bieżąca i dyskontowanie (PV)
 • wartość przyszła annuity (FVA)
 • wartość bieżąca annuity (PVA)
 • wartość bieżąca perpetuity (PVP)
 • wartość rezydualna, metody szacowania i kalkulacji

NARZĘDZIA I METODY OCENY PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH W OPARCIU O PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE

 • wartość bieżąca netto (NPV, MNPV)
 • wewnętrzna stopa zwrotu (IRR, MIRR)
 • wskaźniki: PI; NPVR; V.I.R
 • metoda czasu zwrotu (PB, DPP)

ARKUSZ KALKULACYJNY

 • wykorzystanie funkcji dostępnych w arkuszu: =FV(…); =PV(…); =NPV(…);
  =XNPV(…); =IRR(…); =XIRR(…); =MIRR(…); =PMT(…); =IPMT(…); =PPMT (…); =RATE(…); =NPER(…)
 • wykorzystanie wybranych narzędzi dostępnych w arkuszu kalkulacyjnym
 • możliwości wizualizacji graficznej otrzymanych wyników

SZACOWANIE PARAMETRÓW FINANSOWYCH PROJEKTU TYPOWEGO

 • podstawowe pojęcia związane z konstrukcją rachunków zysków i strat pro forma dla projektu: EBT (PBT), EBIT (PBIT), EBITDA,
 • podstawowe pojęcia związane z rachunkiem przepływów pieniężnych generowanych przez projekt: CF, FCF, FCFF, FCFE, DCF, DCFF, DCFE.
 • podstawowe pojęcia związane z konstrukcją bilansów pro forma dla projektu.
 • szacowanie zmian w kapitale pracującym
 • szacowanie nakładów inwestycyjnych i amortyzacji środków trwałych
 • szacowanie przepływów pieniężnych na etapie eksploatacji projektu
 • dobór metody i szacowanie wartości końcowej (rezydualnej) projektu

ANALIZA WRAŻLIWOŚCI PROJEKTU – SYMULACJE W ARKUSZACH KALKULACYJNYCH

 • analiza wrażliwości projektu metodą +/- 10%
 • analiza wrażliwości projektu metoda NPV = 0
 • analizy jedno i wielokierunkowe
 • analiza scenariuszy
 • analiza wrażliwości projektu metodą wartości oczekiwanej ENPV
 • ocena prawdopodobieństwa osiągnięcia zakładanego poziomu NPV
 • drzewa decyzyjne

WYBRANE STUDIA PRZYPADKÓW

 • bezwzględna ocena efektywności projektu – czy wystarczająco dobry?
 • względna ocena porównawcza alternatyw – który lepszy?
 • analiza projektu generującego przepływy mieszane
 • efektywność projektu a źródła finansowania
 • względny rachunek opłacalności – który lepszy?
 • analiza porównawcza projektów o różnych okresach ekonomicznej użyteczności

Korzyści dla uczestników

 • Zdobycie wiedzy jak ocenić finansowo efektywność projektu
 • Nauczenie się stosowania narzędzi opartych o zdyskontowane przepływy pieniężne w ocenie rozważanych decyzji inwestycyjnych
 • Poznanie metod szacowania przepływów pieniężnych generowanych przez projekt
 • Przećwiczenie używania arkusza kalkulacyjnego do liczenia wskaźników opłacalności
 • Zdobycie wiedzy jak zastosować analizę wrażliwości i progu opłacalności projektu jako najprostszych metod oceny ryzyka

Metody szkolenia

Warsztat i krótkie wykłady wprowadzające w poszczególne etapy tematu. Praca w grupach nad konstrukcją modeli finansowych. Prezentacje współzależności oparte o kalkulacje i grafikę arkusza kalkulacyjnego.

Kontakt

Jolanta Jagłowska

Dyrektor ds. Szkoleń

+48 58 558 58 58 wew. 399

+48 602 213 590

j.jaglowska@gfkm.pl

Masz pytania odnośnie szkolenia? Napisz do nas
Back to top