Rozmowy oceniające

System ocen jako narzędzie wspierające efektywne zarządzanie.

Opis

Proces oceny pracowników wzbudza wiele kontrowersji, zwłaszcza gdy brane są pod uwagę psychologiczne aspekty oceniania.

Jednak dobrze zaprojektowany system ocen może przynieść organizacji wiele korzyści.  Zakres wykorzystania wyników oceny jest bardzo szeroki od tworzenia diagnozy potrzeb szkoleniowych, do powiązania wyników oceny z systemem wynagradzania i premiowania. Rozmowa oceniająca, jako kluczowy element w procesie oceny jest bardzo ważnym narzędziem efektywnego zarządzania, która wspiera komunikację wewnętrzną w firmie. Menedżer omawiając osiągnięte cele oraz oceniając zachowania odnosi się do standardów firmy, które odzwierciedlone w skali oceny są jasno sprecyzowaną informacją, jakie oczekiwania organizacja ma wobec swoich pracowników.

Dla kogo

 • Kadra kierownicza niższego, średniego i wyższego szczebla
 • Kadra menedżerska odpowiedzialna za ocenę wyników pracy pracowników
 • Kierownicy, liderzy zespołów odpowiedzialni za ocenę wyników pracy pracowników

Program szkolenia

SYSTEM OCEN JAKO NARZĘDZIE ZARZĄDZANIA KADRAMI

 • rola i miejsce systemu ocen w świetle misji firmy oraz systemu zarządzania zasobami ludzkimi
 • zarządzanie kompetencjami oraz zarządzanie celami za pomocą systemu ocen okresowych
 • korzyści wynikające ze stosowania ocen wydajności pracowników dla organizacji

PROJEKTOWANIE SYSTEMU OCEN W FIRMIE

 • zaangażowanie kluczowych pracowników w proces budowania narzędzia oceny
 • dobór odpowiednich kryteriów oceny
 • tworzenie zasad i regulaminu oceny okresowej
 • wykorzystywanie technologii IT w tworzeniu narzędzi oceny
 • efektywne przygotowanie pracowników oraz kadry zarządzającej do procesu oceny
 • możliwe zagrożenia wynikające z brak umiejętności przeprowadzania oceny

ROZWIJANIE I DOSKONALENIE UMIEJĘTNOŚCI PROWADZENIA ROZMOWY OCENIAJĄCEJ

 • cele rozmowy oceniającej
 • techniki skutecznego słuchania
 • przygotowanie i prowadzenie efektywnej rozmowy oceniającej
 • zasady przekazywania konstruktywnej informacji zwrotnej
 • psychologiczne błędy oceny – jak ich unikać
 • emocje związane z procesem oceny

ROZWIJANIE I DOSKONALENIE UMIEJĘTNOŚCI PRACOWNIKÓW ZA POMOCĄ ARKUSZY OCEN

 • czynniki wpływające na efektywne wykorzystanie rezultatów ocen
 • uzgodnienie działań rozwojowych oraz celów na następnych okres
 • wiązanie rezultatów oceniania z pozostałymi systemami zarządzania zasobami ludzkimi
 • zalety i wady wiązania wyników ocen z innymi systemami zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji
 • badanie efektywności szkoleń i działań rozwojowych za pomocą ocen
  budowanie puli talentów oraz identyfikowanie sukcesorów w organizacji
 • diagnoza potrzeb szkoleniowych na podstawie wyników ocen
 • powiązanie systemu ocen z system wynagradzania i premiowania pracowników

Korzyści dla uczestników

Po ukończeniu warsztatu uczestnicy powinni:

 • Sprawnie przeprowadzać ocenę okresową podległych pracowników wykorzystując poznane zasady i techniki oceniania efektów pracy
 • Skutecznie wykorzystywać wyniki oceny w celu rozwoju zawodowego pracowników oraz ich motywowania
 • Rozumieć korzyści dla firmy z zastosowania ocen pracowników w osiąganiu celów firmy
 • Znać zasady przeprowadzania rozmów oceniających i zastosować je w praktyce
 • Rozpoznawać i ograniczać psychologiczne błędy oceny

Metody szkolenia

Trening partycypacyjny – nauka przez działanie, ćwiczenia praktyczne
Prezentacje wprowadzające do poszczególnych zagadnień
Praca indywidualna, praca zespołowa, dyskusja panelowa
Studia przypadków – wymiana doświadczeń

Kontakt

Jolanta Jagłowska

Dyrektor ds. Szkoleń

+48 58 558 58 58 wew. 399

+48 602 213 590

j.jaglowska@gfkm.pl

Masz pytania odnośnie szkolenia? Napisz do nas
Back to top