Przeciwdziałanie mobbingowi

Czyli jak przeciwdziałać niewłaściwym zachowaniom w organizacji.

Opis

Mobbing jest systematycznym stygmatyzowaniem pewnych pracowników i stosowaniem wobec nich represji w postaci nękania psychicznego. Koszty mobbingu ponosi nie tylko osoba prześladowana, ale także cała organizacja. Jednakże poczucie bycia prześladowanym jest subiektywne i mobbing bywa trudny do odróżnienia od zwykłych konfliktów. Jak rozpoznawać mobbing, jak na niego reagować i jak mu przeciwdziałać – te umiejętności stają się coraz istotniejsze w katalogu kompetencji współczesnych menedżerów.

Dla kogo

Szkolenie przeznaczone jest dla menedżerów wszystkich szczebli, menedżerów oraz pracowników działów HR oraz wszystkich zainteresowanych tworzeniem przyjaznego miejsca pracy.

Program szkolenia

WPROWADZENIE W TEMATYKĘ MOBBINGU

 • istota, pojęcie i zakres mobbingu
 • społeczno – ekonomiczne uwarunkowania mobbingu

MOBBING W MIEJSCU PRACY

 • organizacyjne uwarunkowania mobbingu
 • modele mentalne pracowników a mobbing
 • psychiczne i osobowościowe uwarunkowania mobbingu
 • problem odróżniania fałszywych od prawdziwych ofiar mobbingu
 • metody mobbingowe i manipulacja w mobbingu
 • mobbing, dyskryminacja, nierówne traktowanie

DIAGNOZOWANIE KONFLIKTÓW ZWYKŁYCH I MOBBINGOWYCH

 • uwarunkowania konfliktów zwykłych oraz mobbingowych
 • metody odróżniania konfliktów zwykłych od mobbingowych
 • główne zasady zarządzania konfliktem a reagowanie na mobbing

KOMUNIKACJA W MOBBINGU

 • komunikacja werbalna w interakcji z mobberem
 • komunikacja niewerbalna w interakcji z mobberem

METODY REAGOWANIA I PRZECIWDZIAŁANIA MOBBINGOWI

 • metody diagnozowania sytuacji mobbingowych
 • psychologiczne metody przeciwdziałania mobbingowi
 • prawna ochrona przed mobbingiem

ZARZĄDZANIE PERSONELEM BEZ MOBBINGU – RÓŻNICE MIĘDZY MOBBOWANIEM A DYSCYPLINOWANIEM PRACOWNIKÓW

 • lider/ka zorientowany/a na organizację odpowiedzialną społecznie
 • zarządzanie różnorodnością

PRZECIWDZIAŁANIE MOBBINGOWI NA GRUNCIE ORGANIZACJI

 • główne zasady i instrumenty organizacyjne w kształtowaniu polityki antymobbingowej w organizacji

CASE STUDY – DOBRE PRAKTYKI ANTY-MOBBINGOWE

Korzyści dla uczestników

Po ukończeniu warsztatu uczestnicy powinni:

 • posiadać umiejętność rozpoznawania mobbingu i różnych jego rodzajów w miejscu pracy,
 • umieć odróżniać sytuację mobbingową od sytuacji o charakterze zwykłego konfliktu personalnego
 • znać metody i działania mobberów w miejscu pracy
 • umieć stosować metody i techniki reagowania na mobbing (prawne, psychologiczne, organizacyjne)
 • znać zasady opracowywania efektywnych rozwiązań antymobbingowych (procedury, programy i strategie antymobbingowe)

Metody szkolenia

Zajęcia prowadzone są metodą aktywnego uczestnictwa (partycypacyjną), w formie warsztatów składających się z część teoretycznej uzupełnionej praktycznym zastosowaniem omawianych technik i narzędzi. Ćwiczenia i case studies mogą być dostosowane do sytuacji firmy i specyfiki pracy uczestników szkolenia.

Kontakt

Jolanta Jagłowska

Dyrektor ds. Szkoleń

+48 58 558 58 58 wew. 399

+48 602 213 590

j.jaglowska@gfkm.pl

Masz pytania odnośnie szkolenia? Napisz do nas
Back to top