Zarządzanie grupą kapitałową

Jak sprostać wyzwaniom zarządzania spółkami powiązanymi

Opis

Kolejnym etapem rozwoju wielu firm jest utworzenie grupy kapitałowej, czyli grupy firm powiązanych ze sobą kapitałowo. Funkcjonowanie w nowej strukturze wymaga od menedżerów innego sposobu myślenia i działania. Powinny one bazować na dogłębnym zrozumieniu istoty grupy kapitałowej oraz wynikających z niej wyzwań dla menedżerów.

Dla kogo

Szkolenie przeznaczone jest dla kadry kierowniczej wyższego szczebla zarządzania przedsiębiorstw funkcjonujących w strukturze grup kapitałowych. Program szkolenia jest każdorazowo dostosowywany do profilu grupy uczestników.

Program szkolenia

WPROWADZENIE  – ISTOTA GRUPY KAPITAŁOWEJ

 • istota tworzenia Grupy Kapitałowej
 • integracja pionowa, pozioma, struktury holdingowe
 • rodzaje Grup Kapitałowych wg Barletta i Goshala: wielonarodowe, międzynarodowe, globalne, transnarodowe
 • podstawowe definicje: jednostka dominująca, jednostka zależna, jednostka stowarzyszona

PODSTAWY SPRAWOZDAWCZOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ

 • normy rachunkowości: ustawa o rachunkowości, MSR/MSSF, inne
 • pełny zakres sprawozdawczości finansowej
 • oczekiwania jednostki dominującej: czas, zakres, forma

ISTOTA I UWARUNKOWANIA RÓŻNYCH METOD KONSOLIDACJI SPRAWOZDAWCZOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ

 • konsolidacja metodą pełną
 • konsolidacja metodą proporcjonalną
 • konsolidacja metodą praw własności

SPRAWOZDAWCZOŚĆ GRUPY KAPITAŁOWEJ  – RYZYKA

 • przypomnienie podstawowych pojęć z dnia poprzedniego
 • ryzyka w wycenie – wartość godziwa
 • ryzyka w prawidłowym ujawnieniu danych – rachunek zysków i strat, aktywa, rezerwy i zobowiązania
 • przepływy kapitałowe – cash pooling, pożyczki, kredyty handlowe

POLITYKA CEN TRANSFEROWYCH

 • istota zasady arm’s-length
 • metody ustalania cen transferowych: metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej, ceny
 • odsprzedaży, koszt plus, zysku transakcyjnego
 • rola dokumentacji cen transferowych

ZARZĄDZANIE W GRUPACH KAPITAŁOWYCH

 • analiza sprawozdania finansowego grupy kapitałowej
 • podsumowanie koncepcji – metody zarządzania, celów, wykonania
 • analiza czynników wpływających na osiąganie wyznaczonych celów grupy kapitałowej

KOMUNIKACJA I OCZEKIWANIA STRON GRUPY KAPITAŁOWEJ

 • zrozumienie różnic kulturowych
 • efektywne komunikowanie – kwestie językowe
 • oczekiwania spółki „matki”, oczekiwania spółki „córki”
 • rola i zadania osób odpowiedzialnych za raportowanie

PODSUMOWANIE: STUDIUM PRZYPADKU

 • analiza sprawozdania finansowego grupy kapitałowej
 • podsumowanie koncepcji – metody zarządzania, celów, wykonania
 • analiza czynników wpływających na osiąganie wyznaczonych celów grupy kapitałowej

Korzyści dla uczestników

Dzięki ukończeniu szkolenia jego uczestnik będzie mógł:

 • Pogłębić wiedzę w zakresie funkcjonowania Grupy Kapitałowej
 • Potrafić zinterpretować sprawozdania finansowe Grupy Kapitałowej oraz jego specyficzne komponenty (wartość firmy, kapitały mniejszości itd.)
 • Zrozumieć związki pomiędzy raportingiem na poziomie jednostkowym i na poziomie Grupy Kapitałowej
 • Umieć zastosować poznaną wiedzę w tym zakresie

Metody szkolenia

Zajęcia są prowadzone metodą warsztatową aktywizującą uczestników szkolenia poprzez pracę zespołowe, dyskusje na forum grupy oraz ćwiczenia. Ważnym elementem jest analiza studiów przypadku. Możliwe jest przygotowanie  real life case studies  bazujących na sytuacja firmy zlecającej szkolenie. Uczestnicy otrzymują komplet materiałów szkoleniowych.

Kontakt

Jolanta Jagłowska

Dyrektor ds. Szkoleń

+48 58 558 58 58 wew. 399

+48 602 213 590

j.jaglowska@gfkm.pl

Masz pytania odnośnie szkolenia? Napisz do nas
Back to top