Zarządzanie przez cele

Jak przejść pomiędzy celami i zadaniami.

Opis

„Wydajność biznesu wymaga, by każde zadanie orientować na cele całości. A już w szczególności dotyczy to pracy menedżerów. Jeżeli oczekujemy od menedżerów osiągnięć, nie może być o nich mowy bez osiągnięcia celów biznesu, liczy się bowiem udział tych osiągnięć w sukcesie przedsiębiorstwa. (…) Zarząd skuteczny musi kierować poczucie perspektywy i wysiłki wszystkich menedżerów ku wspólnemu celowi. Musi doprowadzić do tego, by każdy z nich wiedział, jakich rezultatów się od niego oczekuje i żeby dany przełożony rozumiał, czego ma oczekiwać od każdego z podległych sobie menedżerów. Zarząd musi stwarzać bodźce zachęcające każdego menedżera do maksymalnych wysiłków w pożądanym kierunku”..” Peter Drucker

Dla kogo

Program szkolenia szczególnie polecany grupie menedżerów wyższego i średniego szczebla organizacji. Program szkolenia jest każdorazowo dostosowywany do profilu grupy uczestników.

Program szkolenia

SYSTEM CELÓW W ORGANIZACJI

 • zależność celów od strategii
 • „misje” komórek organizacyjnych
 • cele ciągłe i dynamiczne
 • hierarchizacja celów
 • cele strategiczne, taktyczne i operacyjne

ELEMENTY SYSTEMU ZPC

 • zaangażowanie na poszczególnych poziomach organizacji
 • ustalanie celów na najwyższym szczeblu
 • ustalanie celów indywidualnych
 • partycypacja w ustalaniu celów

PODSTAWOWE ZASADY FORMUŁOWANIA CELÓW

 • zdefiniowanie pojęcia celu i jego podstawowych atrybutów
 • wykorzystanie metody SMART w procesie wyznaczania celów
 • fazy procesu generowania celów

KASKADOWANIE CELÓW

 • etapy kaskadowania celów i wdrożenia ZPC
 • metody ustalania i doboru wskaźników
 • wskaźnikowanie celów – KPI
 • metody i techniki kaskadowania celów

WARUNKI REALIZACJI CELÓW

 • rola przełożonego w systemie ZPC
 • przełożenie celów firmy na cele indywidualne
 • identyfikacja wykonawcy z celem
 • kontrola i ocena realizacji celów

STAWIANIE CELÓW DLA PODWŁADNYCH

 • wyznaczanie celów i delegowanie uprawnień
 • zakres odpowiedzialności przełożonego i podwładnego
 • rozpoznanie potrzeb i kompetencji podwładnych
 • motywowanie podczas realizacji celów i zadań
 • komunikacja na linii przełożony-podwładny

OCENA WYNIKÓW

 • wskaźniki i miary realizacji celów
 • monitorowanie procesu realizacji celów
 • rozmowy monitorujące i oceniające
 • punkty milowe i odpowiedzialność za wyniki
 • premiowanie realizacji celów

Korzyści dla uczestników

 • Rozwijanie umiejętności prawidłowego formułowania celów i zadań dla siebie, podległych jednostek organizacyjnych oraz grup współpracowników i podwładnych
 • Umiejętność odpowiedniego przydzielania zadań podległym pracownikom wraz z określonym zakresem odpowiedzialności oraz organizowania sposobu realizacji zadań
 • Umiejętność określania wymagań dla podwładnych związanych z realizacją przydzielonych im celów oraz zadań
 • Rozwijanie umiejętności monitorowania procesu realizacji celów i zadań oraz podejmowania odpowiednich działań korygujących
 • Stosowanie techniki zarządzania przez cele odpowiednio do warunków kadrowych i organizacyjnych
 • Stosowanie różnych sposobów angażowania pracowników w proces realizacji celów

Metody szkolenia

Program oparty jest na metodologii Activity Based Learning (warsztatu partycypacyjnego treningu menedżerskiego). Metodologia ta uważana jest za najskuteczniejszą metodę rozwijania wiedzy i umiejętności przywódczych, kierowniczych i menedżerskich.

Podstawowym założeniem metodologii ABL jest stwierdzenie, że proces rozwijania kompetencji odbywa się poprzez aktywne działanie i doświadczenie. W trakcie programu szkoleniowego realizowane jest to poprzez stałe powiązanie doświadczenia treningowego (symulacje, zadania indywidualne i zespołowe itp.) z możliwością stosowania nabywanych umiejętności w codziennej pracy w firmie.

Kontakt

Jolanta Jagłowska

Dyrektor ds. Szkoleń

+48 58 558 58 58 wew. 399

+48 602 213 590

j.jaglowska@gfkm.pl

Masz pytania odnośnie szkolenia? Napisz do nas
Back to top