Zarządzanie zmianą

Jeżeli nie potrafisz czegoś zrozumieć – zmień to…

Opis

„…Ponieważ otoczenie przedsiębiorstwa nie jest statyczne, nie ma oczywiście też żadnego celu końcowego, który można by osiągnąć. Nie wolno nam już myśleć w kategoriach wyników, tyleż samo uwagi musimy poświęcić procesom. W ten sposób droga staje się celem…” Uwe Renald Müller

Dla kogo

Program szkolenia szczególnie polecany grupie menedżerów wyższego i średniego szczebla organizacji, którzy w swojej pracy odpowiedzialni są za wprowadzanie zmian na poziomie strategicznym i operacyjnym organizacji, wdrażają lub uczestniczą we wdrażaniu zmian w organizacji oraz przeprowadzają przez proces zmian swoich pracowników. Program szkolenia jest każdorazowo dostosowywany do profilu grupy uczestników.

Program szkolenia

PLANOWANIE ZMIAN ORGANIZACYJNYCH

 • biznesowe determinanty zmian organizacyjnych
 • zewnętrzne i wewnętrzne przesłanki zmian
 • budowanie wizji zmian w organizacji i definiowanie celu zmian
 • powiązanie zmian ze strategią organizacji

ZARZĄDZANIE PROCESEM ZMIAN

 • modele procesu zmian
 • analiza sprawności organizacji w procesie zmian
 • kadra kierownicza a inicjowanie zmian

PRZYWÓDZTWO I LIDERZY ZMIAN

 • rola naczelnego kierownictwa w procesie zmian
 • motywy lidera/inicjatora zmian
 • budowanie zaufania i akceptacji dla zmian
 • kształtowanie przywództwa wzmacniającego proces zmian

PROCES WDRAŻANIA ZMIAN

 • analiza potencjalnych źródeł ryzyka dla realizacji procesu zmiany
 • uwarunkowania wdrożenia projektu zmiany
 • dobór strategii do warunków i rodzaju zmiany
 • czynniki sukcesu zmiany

SKUTECZNA OSOBISTA ADAPTACJA DO ZMIAN

 • fazy przechodzenia przez zmiany
 • zaangażowanie się osobiste w konsekwentne wdrażanie zmian
 • czynniki hamujące zaangażowanie w projekt zmiany
 • wykorzystanie potencjału własnego w procesie wdrażania zmian

ZARZĄDZANIE REAKCJAMI NA ZMIANĘ

 • reakcje na zmiany i ich uwarunkowania
 • typologia wzorców postaw w obliczu zmiany
 • grupy wsparcia i grupy oporu
 • analiza pola sił w procesie zmiany
 • identyfikacja grup interesów pozyskiwanie ich poparcia

OPÓR W PROCESIE WPROWADZANIA ZMIAN

 • potrzeby pracowników w sytuacji zmian
 • źródła oporu w toku wprowadzania zmian
 • przyczyny i symptomy oporu
 • metody przezwyciężania oporu

KOMUNIKACJA W PROCESIE ZMIAN

 • komunikowanie wizji zmian
 • dobór kanałów i form informacji
 • bariery komunikacyjne i sposoby ich niwelowania
 • pułapki w procesie komunikacji
 • skuteczna strategia informacyjna w procesie zmian

Korzyści dla uczestników

 • Rozwijanie umiejętności analizy celowości i uwarunkowań przeprowadzania zmian, jak również identyfikacja indywidualnych, sytuacyjnych nastawień do zmian.
 • Rozwinięcie kluczowych umiejętności lidera i członka zespołu projektowego w aspekcie zarządzania zmianami na poziomie zespołu i organizacji
 • Umiejętność rozpoznawania i radzenia sobie z reakcjami wywoływanymi przez zmiany.
 • Poszerzenie swojej wiedzy na temat mechanizmów psychospołecznych rządzących procesem zmiany i metod ich wykorzystywania w skutecznym zarządzaniu zmianą
 • Pogłębienie umiejętności skutecznego komunikowania zmian i budowy motywacji pracowników na każdym etapie procesu zmiany
 • Lepsze rozumienie reakcji pracowników wywoływanych przez zmiany oraz pogłębienie umiejętności rozpoznawania i radzenia z nimi
 • Rozwijanie zdolności przewidywania oporu na zmiany i umiejętności radzenia sobie z trudnościami powstałymi podczas wdrażania procesu zmian w firmie.

Metody szkolenia

Program oparty jest na metodologii Activity Based Learning (warsztatu partycypacyjnego treningu menedżerskiego). Metodologia ta uważana jest za najskuteczniejszą metodę rozwijania wiedzy i umiejętności przywódczych, kierowniczych i menedżerskich.

Podstawowym założeniem metodologii ABL jest stwierdzenie, że proces rozwijania kompetencji odbywa się poprzez aktywne działanie i doświadczenie. W trakcie programu szkoleniowego realizowane jest to poprzez stałe powiązanie doświadczenia treningowego (symulacje, zadania indywidualne i zespołowe itp.) z możliwością stosowania nabywanych umiejętności w codziennej pracy w firmie.

Kontakt

Jolanta Jagłowska

Dyrektor ds. Szkoleń

+48 58 558 58 58 wew. 399

+48 602 213 590

j.jaglowska@gfkm.pl

Masz pytania odnośnie szkolenia? Napisz do nas
Back to top