Znajdź dofinansowanie dla siebie!

Powrót do aktualności

Istnieje szereg sposobów na uzyskanie dofinansowania szkoleń oraz programu MBA. Pracownicy Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów z przyjemnością wesprą Cię w doprecyzowaniu najbardziej adekwatnych szkoleń i w pozyskaniu najkorzystniejszego dla Ciebie dofinansowania. Poniżej znajduje się lista aktualnych funduszy oferowanych przez różne instytucje. Zachęcamy do zapoznania się z nimi, a także do kontaktu z nami w razie jakichkolwiek pytań.

 

Krajowy Fundusz Szkoleniowy – KFS – Powiatowy Urząd Pracy

Region: wszystkie województwa

Wysokość dofinansowania: maksymalne 300% średniego wynagrodzenia, mikroprzedsiębiorstwa do 100% ceny programu rozwojowego, pozostałe przedsiębiorstwa do 80% ceny programu rozwojowego.

O dofinansowanie mogą ubiegać się wszyscy pracodawcy. Dofinansowania udziela Powiatowy Urząd Pracy. Więcej informacji o dofinansowaniu znajdziecie Państwo na stronie odpowiedniego dla powiatu urzędu pracy lub telefonicznie w Powiatowym Urzędzie Pracy. Tutaj znajduje się lista Powiatowych Urzędów Pracy wraz z ich stronami internetowymi.

 

Podmiotowy System Finansowania – PARP

Region: wszystkie województwa oprócz pomorskiego i mazowieckiego

Wysokość dofinansowania: od 50% do 80% ceny programu rozwojowego.

O dofinansowanie mogą ubiegać się wszyscy pracodawcy a także osoby fizyczne. Dofinansowania udziela Operator Podmiotowego Systemu Finansowania przypisany do danego regionu.  Więcej informacji o dofinansowaniu znajdziecie Państwo na stronie Operatora danego regionu.

Więcej informacji: https://www.parp.gov.pl/dofinansowanie#czymjestpsf 

 

Akademia Menadżera MŚP – oferta dla przedsiębiorców – PARP

Region: wszystkie województwa

Wysokość dofinansowania: 80% ceny programu rozwojowego.

Dofinansowanie wsparcia mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w obszarze zarządzania przedsiębiorstwem, w tym zasobami ludzkimi dla kadry menedżerskiej.

Więcej informacji: https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/akademia-menadzera-msp

 

Nowy start – oferta dla przedsiębiorców – PARP

Region: wszystkie województwa

Wysokość dofinansowania: 100% ceny programu rozwojowego.

Projekt skierowany jest do przedsiębiorców, którzy ponieśli porażkę biznesową i ponownie rozpoczęli działalność gospodarczą:

 • przedsiębiorcy z sektora MSP ponownie rozpoczynający działalność gospodarczą, którzy w ciągu 24 m-cy przed dniem przystąpienia do projektu zaprzestali prowadzenia działalności gospodarczej, a następnie w okresie 6 m-cy przed dniem przystąpienia do projektu ponownie podjęli działalność gospodarczą w formie jednoosobowej działalności gospodarczej lub jako wspólnicy spółki prawa handlowego
 • przedsiębiorcy z sektora MSP ponownie rozpoczynający działalność gospodarczą, którzy w ciągu 24 m-cy przed dniem przystąpienia do projektu zaprzestali prowadzenia działalności gospodarczej, która była aktywna przez co najmniej 18 m-cy

Więcej informacji: https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/nowy-start-1

 

AKADEMIA MENADŻERA MMŚP – kompetencje cyfrowe

Region: wszystkie województwa

Wysokość dofinansowania: 100% ceny programu rozwojowego.

Celem projektu jest poprawa zarządzania i rozwój kapitału ludzkiego w 220 firmach z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez podniesienie kwalifikacji i/lub kompetencji w zakresie cyfryzacji przez min. 90% z 880 objętych wsparciem uczestników projektu do września 2023 roku poprzez refundację usług rozwojowych.

Uczestnikami projektu mogą być:

 • właściciele i współwłaściciele zarządzający MMŚP
 • kadra menadżerska
 • pracownicy przewidziani do objęcia stanowiska kierowniczego w MMŚP

Więcej informacji: https://screp.pl/uslugi-rozwojowe/menadzer-4-0/menadzer-4-0-opis-projektu/

 

Pożyczka na kształcenie – Inwestuj w Rozwój

Region: wszystkie województwa

Wysokość dofinansowania: nieoprocentowana pożyczka w wysokości 100% ceny programu rozwojowego z możliwością umorzenia do 25% kwoty pożyczki (20% pożyczki umarzane jest za samo ukończenie programu rozwojowego).

W ramach projektu osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych mogą wnioskować o nieoprocentowaną pożyczkę przeznaczoną na studia podyplomowe, kursy, szkolenia oraz inne formy kształcenia osób dorosłych oferowane przez krajowe i zagraniczne podmioty.

Więcej informacji: https://inwestujwrozwoj.pl/

 

Pożyczka na kształcenie – OPEN

Region: wszystkie województwa

Wysokość dofinansowania: nieoprocentowana pożyczka w wysokości 100% ceny programu rozwojowego z możliwością umorzenia do 25% kwoty pożyczki (15% pożyczki umarzane jest za samo ukończenie programu rozwojowego).

Dla kogo kierowana jest pożyczka?

 • Dla osób pełnoletnich, zamieszkujących na obszarze Polski.
 • Dla osób posiadających zdolność do spłaty pożyczki w postaci odpowiednich przychodów lub zabezpieczenia pożyczki.
 • Dla osób zatrudnionych, przedsiębiorców jak i nie niepracujących.

Na co można pożyczyć pieniądze?

 • Na każdą dostępną formę kształcenia jak: szkolenia, studia podyplomowe, kursy związane z nabywaniem uprawnień itp. w posiadającej uprawnienia do prowadzenia działalności placówce edukacyjnej w kraju i w Unii Europejskiej.
 • Kształcenie może dotyczyć dowolnego obszaru wiedzy i kompetencji również nie związany z obecną aktywnością zawodową.
 • Pożyczka nie może być wykorzystana na sfinansowanie całości lub części formy kształcenia jeśli jest ona już finansowana z innych źródeł np. ze środków funduszy strukturalnych lub FS lub/oraz dotacji z krajowych środków publicznych (krajowych i unijnych).

Więcej informacji: https://open.frp.pl/

 

Pomorski Fundusz Pożyczkowy – Pożyczka Ogólnorozwojowa

Region: województwo pomorskie

Pożyczka Ogólnorozwojowa przeznaczona jest dla mikro i małych przedsiębiorstw, prowadzących lub rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej na obszarze województwa pomorskiego.

Więcej informacji: https://www.pfp.gda.pl/strona-87-pozyczka_ogolnorozwojowa.html

 

Pomorski Fundusz Pożyczkowy – Pożyczka Ogólnorozwojowa II

Region: województwo pomorskie

Pożyczka ogólnorozwojowa II jest przeznaczona dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących lub rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej na obszarze województwa pomorskiego. Ze środków z pożyczki finansować można przedsięwzięcia gospodarcze o charakterze ogólnorozwojowym realizowane na terenie województwa pomorskiego. Maksymalna kwota Pożyczki Ogólnorozwojowej II to 1,5 mln. zł, z okresem spłaty do 7 lat, w tym możliwe jest uzyskanie karencji w spłacie kapitału do 6 miesięcy. Wkład własny pożyczkobiorcy nie jest wymagany.

Więcej informacji: https://www.pfp.gda.pl/strona-1045-pozyczka_ogolnorozwojowa_ii