Coaching dla Menedżerów

Rozwijaj się, wspierając innych w rozwoju.

Opis

„Coaching to obecnie jedna z najpopularniejszych i najskuteczniejszych metod wspierania innych w rozwoju oraz pomagania im w osiąganiu pożądanych wyników czy odnoszeniu sukcesów. Menedżer, który potrafi być jednocześnie coachem, jest dla firmy cenniejszym pracownikiem, ponieważ efektywniej wykorzystuje potencjał własny i zespołu, z którym pracuje.”

Julie Starr

Dla kogo

Szkolenie przeznaczone jest dla menedżerów różnych szczebli zarządzania, którzy mają lub mogą mieć wpływ na rozwój – wiedzę i umiejętności – swoich podwładnych.

Program szkolenia

PODNOSZENIE KWALIFIKACJI PRACOWNIKÓW. LIDER JAKO COACH

 • zebranie oczekiwań (pytania i problemy) uczestników
 • zrozumienie różnic miedzy zarządcą,  coachem a doradcą
 • profil kompetencyjny coacha
 • coaching jako proces
 • metody podnoszenia kwalifikacji pracowników
 • czynniki wpływające na proces podnoszenia kwalifikacji
 • miejsce coachingu w codziennych obowiązkach szefa

GŁÓWNE CZYNNIKI SUKCESU COACHINGU

 • ocena efektywności działań coachingowych
 • identyfikacja czynników wpływających na sukces coaching
 • aspekt komunikacyjny w zachowaniach coachingowych
 • dobre i złe praktyki w coachingu
 • najczęstsze błędy w coachingu
 • niestandardowe działania coachingowe

KOMUNIKACJA W COACHINGU

 • aspekt komunikacyjny w zachowaniach coachingowych
 • zrozumienie języka coachingowego
 • analiza osobistych stylów komunikacji podczas spotkań oraz dyskusji
 • rozwój kluczowych przekazów i odpowiedniego słownictwa w coachingu
 • konstruktywna krytyka i uznanie wyrażane podwładnym

PROWADZENIE ROZMÓW COACHINGOWYCH

 • struktura rozmowy coachingowej
 • zastosowanie modelu GROW wobec poszczególnych członków zespołu
 • proporcje: pytam / słucham / mówię
 • radzenie sobie z trudnymi sytuacjami
 • algorytmy przekazywania informacji zwrotnych
 • rozróżnienie udzielania konstruktywnego i niekonstruktywnego informacji zwrotnych (feedback)
 • techniki udzielania konstruktywnych informacji zwrotnych (feedback)
  • model START, STOP, KONTYNUACJA
  • podejście opisowe zamiast oceniającego
  • podejście specyficzne zamiast generalizującego
  • branie pod uwagę potrzeb odbiorcy
  • udzielanie informacji zwrotnych odnośnie zachowań w celu ich zmiany

DEFINIOWANIE POTRZEBY COACHINGU / DORADZTWA

 • ocena efektywności indywidualnej i zespołowej
 • ocena kompetencji i dojrzałości poszczególnych osób i zespołów w różnych sytuacjach
 • przegląd roli elastycznego podejścia oraz woli działania w zadaniach wykraczających poza opis stanowiska

WYBÓR STYLU COACHINGU

 • wybór odpowiednich sposobów prowadzenia rozmowy coachingowej: doradczej, mentorskiej, szkolącej, konfrontacyjnej i stawiającej określone wyzwanie
 • określanie poziomu zaangażowania, pewności i umiejętności danej osoby oraz dobór odpowiedniego stylu rozmowy coachingowej
 • rozwiązywanie problemów związanych z efektywnością

PODSUMOWANIE WARSZTATU. MAPA DROGOWA CZYLI PLAN DZIAŁAŃ DOSKONALĄCYCH

 • podsumowanie kluczowych czynników sukcesu w coachingu
 • stworzenie indywidualnych planów działania

Korzyści dla uczestników

 • nabycie praktycznej umiejętności wykorzystania narzędzi coachingowych
 • przećwiczenie komunikacyjnych narzędzi coachingowych
 • wypracowanie swobody zastosowania algorytmów rozmów coachingowych
 • wzrost skuteczności podejmowanych działań coachingowych
 • wypracowanie indywidualnych planów działania

Metody szkolenia

Szkolenie ma charakter warsztatowo – treningowy, gdzie dominującą funkcję spełniają ćwiczenia indywidualne i grupowe, symulacje, analizy przypadków i prace projektowe. Część wykładowa stanowi podsumowanie dla wniosków z poszczególnych ćwiczeń – ich dookreślenie i uzasadnienie.

Kontakt

Jolanta Jagłowska

Dyrektor ds. Szkoleń

+48 58 558 58 58 wew. 399

+48 602 213 590

j.jaglowska@gfkm.pl

Masz pytania odnośnie szkolenia? Napisz do nas
Back to top