Zarządzanie kulturą organizacyjną

Coś co nas łączy, coś co nas wyróżnia.

Opis

Sukces i szeroko rozumiane rezultaty działalności przedsiębiorstwa zależą nie tylko od umiejętności kierowniczych kadry zarządzającej i posiadanych zasobów materiałowych i finansowych. Zależą także od trudnej do określenia atmosfery, stylu postępowania, historii rozwoju firmy, jej poziomu technicznego, stylu zarządzania, cech demograficznych i psychologicznych pracowników, przyjętych wzorców postępowania, łącznie tworzą one to co się określa mianem „Kultura Organizacyjna”.

Celem szkolenia jest wskazanie znaczenia kultury organizacyjnej oraz tożsamości kulturowej organizacji w budowaniu pozycji rynkowej przedsiębiorstwa oraz doskonaleniu skuteczności jego działania. W trakcie zajęć uczestnicy poznają istotę pojęcia kultury organizacyjnej oraz próbują odnieść je do własnej organizacji. W części dotyczącej etyki organizacji uczestnicy zapoznają się z zagadnieniami wartości, norm, postaw i zachowań jako elementami kultury organizacji, zasadami ich analizy i kształtowania w kierunkach sprzyjających poprawie efektywności przedsiębiorstwa i budowie jego pozytywnego wizerunku.

Dla kogo

Program szkolenia szczególnie polecany grupie menedżerów wyższego i średniego szczebla organizacji. Program szkolenia jest każdorazowo dostosowywany do profilu grupy uczestników.

Program szkolenia

KULTURY ORGANIZACYJNA

 • pojęcie kultury organizacyjnej
 • źródła pochodzenia kultury organizacyjnej (kultura narodowa, cechy organizacji, cechy członków organizacji)
 • kształtowanie kultury organizacyjnej

CHARAKTERYSTYKA KULTURY ORGANIZACYJNEJ

 • proces kształtowania się i funkcje kultury organizacyjnej
 • ukryte składniki kultury
 • zewnętrzne przejawy kultury organizacyjnej

PROFILE KULTUR ORGANIZACYJNYCH

 • koncepcje i profile kulturowe wybranych firm
 • analiza przykładów i studiów przypadku

KSZTAŁTOWANIE KULTURY ORGANIZACYJNEJ

 • idealny profil kultury organizacyjnej
 • kierunki zmian platformy kulturowej
 • nowe rodzaje kultur: priorytet klienta, jakości, doskonalenia, uczenia się
 • stymulowanie zmiany profilu kultury organizacyjnej

ZNACZENIE ETYKI W PROWADZENIU BIZNESU

 • rola etyki w prowadzeniu działalności gospodarczej
 • wpływ postaw i zachowań pracowników na efektywność, wyniki i wizerunek przedsiębiorstwa
 • etyka jako umiejętność menedżerska: dobór pracowników, przywództwo, identyfikacja i rozwiązywanie problemów

OBSZARY ZAGROŻEŃ I RYZYK ETYCZNYCH

 • obszary zagrożeń i ryzyk etycznych w przedsiębiorstwie
 • metody identyfikacji zagrożeń i ryzyk etycznych
 • przegląd obszarów problemowych branży i przedsiębiorstwa

ANALIZA I DIAGNOZA PROBLEMÓW ETYCZNYCH

 • metody analizy i diagnozy problemów i sytuacji etycznych
 • wartości, postawy, zachowania i sytuacje?
 • analiza wybranych zagadnień etycznych

KSZTAŁTOWANIE POSTAW I ZACHOWAŃ ETYCZNYCH

 • własne oczekiwania etyczne wobec podwładnych, współpracowników, zwierzchników, kontrahentów i innych osób
 • model powinności etycznych pracownika
 • etyczne wzorce organizacji biznesu
 • kodeks etyczny jako skutecznym narzędziem kształtowania etyki organizacji
 • rola i zakres zastosowań kodeksu etycznego

Korzyści dla uczestników

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy powinni umieć:

 • ocenić znaczenie kultury organizacyjnej w budowaniu pozycji rynkowej przedsiębiorstwa
 • doskonalić skuteczność działania przedsiębiorstwa
 • ocenić wpływ etyki na efektywność przedsiębiorstwa i kształtowanie jego wizerunku
 • identyfikować, analizować i rozwiązywać problemy etyczne
 • wykorzystać w praktyce umiejętności kształtowania etyki przedsiębiorstwa

Metody szkolenia

Program oparty jest na metodologii Activity Based Learning (warsztatu partycypacyjnego treningu menedżerskiego). Metodologia ta uważana jest za najskuteczniejszą metodę rozwijania wiedzy i umiejętności przywódczych, kierowniczych i menedżerskich.

Podstawowym założeniem metodologii ABL jest stwierdzenie, że proces rozwijania kompetencji odbywa się poprzez aktywne działanie i doświadczenie. W trakcie programu szkoleniowego realizowane jest to poprzez stałe powiązanie doświadczenia treningowego (symulacje, zadania indywidualne i zespołowe itp.) z możliwością stosowania nabywanych umiejętności w codziennej pracy w firmie.

Kontakt

Jolanta Jagłowska

Dyrektor ds. Szkoleń

+48 58 558 58 58 wew. 399

+48 602 213 590

j.jaglowska@gfkm.pl

Masz pytania odnośnie szkolenia? Napisz do nas
Back to top