Zarządzanie strategiczne

Jak efektywnie przekuć wizję przyszłości na rzeczywistość.

Opis

Istotą zarządzania strategicznego jest umiejętność projektowania i implementacji strategii. Wytycza ona na wiele lat kierunki i reguły działania firmy. Pozwala na optymalne wykorzystywanie posiadanych zasobów i możliwości rozwoju w trudnym, konkurencyjnym otoczeniu. Kierownictwo firmy odpowiada za stworzenie strategicznej wizji firmy, rynku i konkurentów w przyszłości. Musi więc w miarę trafnie przewidzieć jak zmieni się zapotrzebowanie rynku, czy pojawią się nowe produkty, technologie, metody i strategie marketingowe, nowe kwalifikacje czy umiejętności pracowników.

Dla kogo

Program szkolenia szczególnie polecany grupie menedżerów najwyższego i średniego szczebla organizacji, którzy w swojej pracy odpowiedzialni są za strategiczne zarządzanie organizacją oraz inicjowanie i wprowadzanie zmian na poziomie strategicznym organizacji. Program szkolenia jest każdorazowo dostosowywany do profilu grupy uczestników.

Program szkolenia

FIRMA W OTOCZENIU

 • makroekonomiczne uwarunkowania wyboru strategii firmy
 • zachowania adaptacyjne firmy w otoczeniu
 • scenariuszowe metody analizy trendów zewnętrznych
 • jak wyprzedzać zmiany warunków zewnętrznych?

KSZTAŁTOWANIE TOŻSAMOŚCI FIRMY

 • wyróżniająca tożsamość firmy
 • wizja – misja – cele – strategia
 • wybór strategiczny określony misją firmy
 • określanie celów kierunkowych firmy

PROCES FORMUŁOWANIA STRATEGII PRZEDSIĘBIORSTWA

 • zarządzanie strategiczne jako proces
 • etapy procesu formułowania strategii
 • kryteria wyboru opcji strategicznych

ANALIZA OTOCZENIA KONKURENCYJNEGO

 • analiza atrakcyjności sektora metodą 5 sił Portera
 • konkurowanie a grupy strategiczne
 • analiza konkurencji
 • strategie konkurencyjności wg Portera
 • kształtowanie profilu biznesowego firmy

PRZEWAGA KONKURENCYJNA I JEJ ŹRÓDŁA

 • grupy konkurentów istniejących i potencjalnych
 • konkurencja pozasektorowa
 • strategiczne obszary działalności firmy i potencjalne możliwości konkurowania
 • identyfikacja źródeł przewagi konkurencyjnej

STRATEGICZNA DIAGNOZA ORGANIZACJI

 • analiza zasobów strategicznych firmy
 • łańcuch wartości dodanej Portera
 • wykorzystanie metod portfelowych
 • Macierz BCG
 • Macierz GE
 • Analiza SWOT

PODEJMOWANIE DECYZJI STRATEGICZNYCH

 • rola naczelnego kierownictwa
 • rola kadry kierowniczej średniego szczebla
 • uwarunkowania wynikające ze struktury kapitałowo-własnościowej
 • społeczno-organizacyjne uwarunkowania podejmowania decyzji strategicznych

Korzyści dla uczestników

 • Zrozumienie podstawowych aspektów procesu zarządzania strategicznego w organizacji
 • Poznanie uczestników z metodyką formułowania i wdrażania strategii
 • Uświadomienie sobie znaczenia roli menedżera w procesie zarządzania strategicznego organizacją
 • Zrozumienie mechanizmów rządzących procesem formułowania strategii organizacji, a także wskazanie metod przygotowania podwładnych do wdrażania strategii w firmie
 • Umiejętność przeprowadzenia procesu analizy strategicznej przedsiębiorstwa
 • Rozwinięcie umiejętności interdyscyplinarnego, kompleksowego spojrzenia na działalność organizacji w długim okresie czasu

Metody szkolenia

Program oparty jest na metodologii Activity Based Learning (warsztatu partycypacyjnego treningu menedżerskiego). Metodologia ta uważana jest za najskuteczniejszą metodę rozwijania wiedzy i umiejętności przywódczych, kierowniczych i menedżerskich.

Podstawowym założeniem metodologii ABL jest stwierdzenie, że proces rozwijania kompetencji odbywa się poprzez aktywne działanie i doświadczenie. W trakcie programu szkoleniowego realizowane jest to poprzez stałe powiązanie doświadczenia treningowego (symulacje, zadania indywidualne i zespołowe itp.) z możliwością stosowania nabywanych umiejętności w codziennej pracy w firmie.

Kontakt

Jolanta Jagłowska

Dyrektor ds. Szkoleń

+48 58 558 58 58 wew. 399

+48 602 213 590

j.jaglowska@gfkm.pl

Masz pytania odnośnie szkolenia? Napisz do nas
Back to top