Prawo pracy dla menedżerów

Prawo pracy dla menedżerów

Opis

Stosowanie prawa pracy dotyczy każdego menedżera, który zarządza zespołem. Towarzyszy ono od zawiązania współpracy przez jej pełen przebieg, aż do jej zakończenia. Prawo pracy daje menedżerom wiele narzędzi, które mają zastosowanie przy pozytywnym i negatywnym motywowaniu oraz przy organizacji pracy firmy. Wartości biznesowe takie jak troska o majątek firmowy, ochrona przed konkurencją i bezpieczeństwo dotrzymania zobowiązań wobec kontrahentów wymaga sprawnego posługiwania się dostępnymi narzędziami prawnymi. Szkolenie do tego właśnie przygotowuje.

Dla kogo

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników HR i menedżerów.

Program szkolenia

 1. Zasady prawa pracy, ograniczenie swobody umów, granice wolność kontraktowej.
 2. Kiedy należy zawrzeć umowę o pracę, a kiedy dopuszczalne jest zatrudnienie cywilnoprawne (umowy o dzieło, zlecenia, agencyjna, współpraca w ramach działalności gospodarczej).
 3. Rodzaje umów o pracę i ich biznesowe przeznaczenie.
 4. Ograniczenia w zawieraniu umów o pracę na czas określony. Wyjątki m.in. sezonowość i praca projektowa.
 5. Zakres obowiązków. Jak określić wykaz czynności pracownika, aby uniknąć wątpliwości i ryzyka prawnego.
 6. Rozwiązywanie umów o pracę w trybie zwykłym i dyscyplinarnym. Dopuszczalność i ryzyka.
 7. Porozumienie o rozwiązaniu umów o pracę. Jak uniknąć nieważności zawartej ugody.
 8. Kary porządkowe.
 9. Odpowiedzialność pracownika za szkodę wyrządzoną pracodawcy oraz za mienie powierzone.
 10. Wynagrodzenie pracownicze i jego składniki.
 11. System premiowy, jego składniki oraz motywowanie finansowe.
 12. Potrącenia z wynagrodzenia i jego ograniczenia.
 13. Zakaz konkurencji w czasie trwania zatrudnienia i po jego ustaniu.
 14. Czyny nieuczciwej konkurencji w zatrudnieniu pracowniczym.
 15. Mobbing i dyskryminacja. Definicje, metody przeciwdziałania oraz ryzyka biznesowe.
 16. Związek zawodowy w firmie – zasady kooperacji.
 17. Czas pracy – różne systemy i ich znaczenie dla elastyczności zarządzania pracownikami.
 18. Praca zadaniowa i telepraca, praktyczne możliwości wykorzystania.
 19. Urlopy wypoczynkowe (w tym urlop na żądanie) oraz bezpłatne i szkoleniowe.
 20. Przesłanki nabycia i odwołania z urlopu.
 21. Ochrona macierzyństwa i rodzicielstwa.
 22. Kształtowanie regulaminów wewnętrznych i układów zbiorowych.
 23. Postępowania sądowe w sprawach pracowniczych.
 24. Państwowa Inspekcja Pracy i jej uprawnienia wobec pracodawców.

Korzyści dla uczestników

 • uczestnicy wiedzą, jak odróżnić zatrudnienie cywilne od pracowniczego,
 • uczestnicy potrafią zdefiniować potrzeby biznesowe i dopasować do tej odpowiednią umowę o pracę,
 • uczestnicy wiedzą, jakie są dopuszczalne oraz wykluczone przesłanki zwolnienia pracownika,
 • uczestnicy wiedzą, jakie są dopuszczalne prawem środki dyscyplinujące pracownika,
 • uczestnicy potrafią zabezpieczyć firmą bez niepożądanym działaniem konkurencyjnym pracowników,
 • uczestnicy wiedzą, jak organizować środowisko pracy, aby minimalizować ryzyko wystąpienia mobbingu i dyskryminacji,
 • uczestnicy wiedzą, jak korzystać z instytucji czasu pracy,
 • uczestnicy potrafią rozpoznawać wyzwania we współpracy z partnerami społecznymi i PIP.

Metody szkolenia

Warsztat, ćwiczenia indywidualne i grupowe, rozwiązywanie zadań, mini-wykłady, analiza orzecznictwa i case study, dyskusja.

Kontakt

Jolanta Jagłowska

Dyrektor ds. Szkoleń

+48 58 558 58 58 wew. 399

+48 602 213 590

j.jaglowska@gfkm.pl

Masz pytania odnośnie szkolenia? Napisz do nas

Prowadzący

Back to top