Coaching

Wspieramy Klientów w podnoszeniu ich skuteczności

Coaching

Coaching to proces wspierania klienta w podnoszeniu jego skuteczności w pracy zawodowej i w życiu osobistym. Jego istotą jest wspieranie klienta w procesie zmian i w osiąganiu ważnych dla niego celów. Stosowanie sprawdzonych zasad i narzędzi coachingowych pozwala osiągnąć szybkie, znaczące i trwałe rezultaty.

Coaching prowadzony przez GFKM jest adresowany głównie do menedżerów wyższego i średniego szczebla zarządzania. Typowe przykłady projektów coachingowych to:

 • przygotowanie menedżerów do nowych zadań na wyższym stanowisku,
 • przygotowanie menedżerów średniego szczebla do objęcia funkcji zarządczych,
 • przygotowanie menedżerów wysokiego szczebla do pracy w międzynarodowych strukturach korporacyjnych,
 • praca z kadrą zarządzającą w procesach zmian organizacyjnych,
 • wspieranie transformacji kultury firmy,
 • praca z kadrą kierowniczą w ramach programów rozwojowych, sesje feedbackowe w ramach Development Centre.

Klient

Coaching realizowany jest na zamówienie firm lub indywidualnych osób. W pierwszym przypadku cele coachingu uzgadniane są w porozumieniu z działem HR, przełożonym i osobą uczestniczącą w coachingu, a oczekiwanym rezultatem jest najczęściej wzrost kompetencji kierowniczych i przywódczych. W drugim przypadku cele coachingu uzgadniane są bezpośrednio z klientem (coachee), a oczekiwane rezultaty często wykraczają poza sprawy firmowe, obejmując kwestie równowagi pomiędzy sferą zawodową i osobistą.

W każdym przypadku założeniem coachingu jest to, iż klient jest źródłem zasobów umożliwiających mu dokonanie najwłaściwszych wyborów. Coaching poszerza świadomość własnych dążeń, aktualnej sytuacji i dostępnych rozwiązań oraz wzmacnia poczucie odpowiedzialności za osiągnięcie celu. Coach zadając odpowiednie pytania, stawiając wyzwania i udzielając wsparcia pomaga klientowi podjąć optymalne decyzje i skuteczne działania.

Rodzaje Coachingu

W praktyce realizujemy Business Coaching dla menedżerów średniego szczebla i przedsiębiorców, Executive Coaching dla członków kadry zarządzającej, Team Coaching dla zarządów i zespołów kierowniczych, Career Coaching dla osób podejmujących decyzje o dalszej drodze zawodowej. GFKM prowadzi także dyżury coachingowe, podczas których osoby prywatne mogą skorzystać ze wsparcia profesjonalnych coachów.

Przebieg Coachingu

Efektywny proces coachingowy składa się z 6-9 sesji odbywających się co 2-3 tygodnie, w terminach i miejscu dogodnym dla klienta. Sesja trwa 1,5-2 godzin, rozpoczyna się od określenia celu, a kończy ustaleniem planu działania, którego realizacja jest omawiana na początku kolejnego spotkania. Podczas sesji coach wykorzystuje szereg metod i narzędzi umożliwiających klientowi spojrzenie na omawianą kwestię z wielu perspektyw, wszechstronne przeanalizowanie problemu, wybranie najwłaściwszych rozwiązań i zwielokrotnienie motywacji do działania.

Program coachingowy może obejmować indywidualne szkolenie w zakresie rozwijanych kompetencji. Sesja trwa wówczas 3-4 godzin i rozpoczyna się od prezentacji zasad, narzędzi oraz dobrych praktyk w zakresie omawianych umiejętności. Następnie klient planuje praktyczne wykorzystanie nowo nabytej wiedzy. Ma także możliwość przećwiczenia z coachem nowych kompetencji podczas ćwiczeń i symulacji, przygotowujących go do nadchodzących wyzwań.

Bardzo skuteczną formułą jest połączenie coachingu i work shadowingu. Coach towarzyszy klientowi w typowych sytuacjach zawodowych – podczas spotkania zespołu, rozmowy z pracownikiem, spotkania biznesowego – a następnie omawia z klientem jego mocne strony oraz możliwe usprawnienia. Rezultaty coachingu mają wówczas dokładne przełożenie na kluczowe elementy pracy menedżera.

Coach

Klienci podejmują coaching, ponieważ chcą, aby w ich pracy i życiu zaszły korzystne zmiany. Dążą do wzrostu efektywności w pracy i większej satysfakcji z życia. Coach pomaga klientom osiągać ważne dla nich cele bez mówienia i robienia tego za nich. Bierze odpowiedzialność za proces coachingowy, natomiast klient jest odpowiedzialny za efekty swoich decyzji i działań.

Zespół GFKM to profesjonalni, certyfikowani coache, eksperci w dziedzinie efektywności biznesowej, skuteczności kierowniczej i rozwoju osobistego. Wszechstronne doświadczenie coachingowe, szkoleniowe, konsultingowe i zarządcze pozwala im dostosować proces rozwojowy do potrzeb klienta i jego organizacji. Zapewniają najwyższą skuteczność coachingu w optymalnym czasie.

Zasady Coachingu

Coache GFKM działają wg ściśle określonych zasad profesjonalnych i etycznych, określonych przez organizacje certyfikacyjne, w których otrzymali uprawnienia do wykonywania zawodu coacha.

Zasady

Zaufanie

 • Zaufanie leży u podstaw każdej relacji wynikającej z coachingu. Aby coach zdobył zaufanie, musi wykazać się kwalifikacjami i uczciwością.

Kwalifikacje

 • Coach pracuje najlepiej jak potrafi z każdym klientem.
 • Coach ma świadomość poziomu swoich umiejętności i zawsze stara się pracować nad ich udoskonalaniem.

Uczciwość

 • Coach respektuje umowy, dotrzymuje obietnic, jest konsekwentny.
 • Coach dba o zachowanie tajności wszystkich informacji uzyskanych od klienta.

Szacunek dla klienta

 • Coach traktuje klientów z szacunkiem i godnością.
 • Coach nie próbuje narzucić klientowi swoich przekonań, wartości bądź poglądów.

Rzetelność

 • Coach ma świadomość swojego poziomu umiejętności oraz kwalifikacji i jest zobowiązany reklamować i prezentować swoje możliwości w sposób uczciwy i rzetelny.
 • Coach pracuje z klientami tylko wtedy, gdy jego umiejętności odpowiadają ich potrzebom.

Szacunek dla zawodu

 • Coach dba o reputację i akceptację coachingu jako profesji.

Mentoring

Mentoring to proces rozwoju zawodowego i osobistego oraz podnoszenia skuteczności  działania poprzez współpracę z mentorem – doświadczonym menedżerem lub specjalistą. Przekazanie fachowej wiedzy posiadanej przez mentora, wspólne rozwiązywanie problemów, analiza podejmowanych decyzji, planowanie działań, pozwala klientowi szybko i skutecznie rozwijać kompetencje mające kluczowe znaczenie dla jego kariery.

Praca z mentorem wzbogaca zasób praktycznej wiedzy i umiejętności, rozwija decyzyjność i samodzielność, stawia wyzwania i wzmacnia motywację. Dzięki widocznym rezultatom i odnoszonym sukcesom, klient ma możliwość przejścia przyspieszonej ścieżki rozwoju zawodowego i sprawnego osiągnięcia eksperckiego poziomu kwalifikacji menedżerskich.

Klient

Mentoring jest realizowany na zamówienie firm lub indywidualnych osób. W pierwszym przypadku cele mentoringu są uzgadniane z działem HR, przełożonym i osobą uczestniczącą w mentoringu, a oczekiwanym rezultatem jest najczęściej szybki i znaczący wzrost skuteczności zarządzania. W drugim przypadku cele mentoringu uzgadniane są bezpośrednio z klientem (mentee), a oczekiwane rezultaty obejmują również kwestie kształtowania kariery zawodowej w firmie lub w prowadzeniu własnej działalności biznesowej.

W obu sytuacjach założeniem mentoringu jest to, że klient posiada zdolności i możliwości umożliwiające mu osiągnięcie ponadprzeciętnego poziomu menedżerskiego. Mentoring precyzuje cele, wyposaża w narzędzia, podnosi poczucie własnej wartości i pewności działania, wzmacnia przekonanie o własnych możliwościach, uruchamia mechanizm samospełniającej się przepowiedni. Sednem mentoringu jest nauka poprzez działanie, łącząca osiąganie bieżących rezultatów zawodowych z perspektywicznym rozwojem potencjału osobistego i menedżerskiego. Zindywidualizowana relacja klienta i mentora maksymalizuje efektywność tego procesu.

Przebieg mentoringu

W zależności od potrzeb mentoring posiada formę regularnego procesu prowadzonego według ustalonego programu – ma wówczas charakter programu rozwojowego opartego na rzeczywistych wyzwaniach zawodowych klienta. Może również posiadać formę dedykowanych spotkań poświęconych rozwiązaniu konkretnych kwestii biznesowych – ma wówczas charakter doradztwa z elementami szkolenia. W każdym przypadku łączy szybką poprawę skuteczności zawodowej z długofalowym rozwojem kompetencji. Rezultatem mentoringu jest akceleracja kariery zawodowej klienta oraz znaczący wzrost efektywności podległego obszaru biznesowego.

Rodzaje mentoringu

W GFKM prowadzimy dwa rodzaje mentoringu: ekspercki i menedżerski. Celem mentoringu menedżerskiego jest wzmocnienie skuteczności zarządzania, np. w zakresie planowania strategicznego, operacjonalizowania strategii, zarządzania łańcuchem wartości, kierowania ludźmi, przywództwa, transformacji kultury organizacyjnej. W mentoringu menedżerskim wspieramy osoby, które objęły stanowisko wymagające wejścia na nowy pułap kompetencji zarządczych i przywódczych.

Zadaniem mentoringu eksperckiego jest dostarczenie praktycznej wiedzy i umiejętności w określonym obszarze, np. zarządzania procesami, zarządzania projektami,  finansów, marketingu, systemów informatycznych. Z mentoringu eksperckiego korzystają osoby, których nowa rola w organizacji wymaga sprawnego działania w tych dziedzinach lub co najmniej ich dogłębnego zrozumienia.

Mentor

Klienci korzystający z mentoringu potrzebują szybkich i wyraźnych efektów w postaci realizacji powierzonych zadań, spełnienia swoich aspiracji i oczekiwań firmy, poczucia świadomego zarządzania własną karierą. Oczekują mentora, który będzie ekspertem i doradcą merytorycznym oraz partnerem w kształtowaniu ścieżki rozwoju.

Mentorzy to doświadczeni menedżerowie i konsultanci GFKM. Posiadają bogate doświadczenie zarządcze, unikalną wiedzę specjalistyczną, szeroki zasób kompetencji, często wzbogacony dyplomami najlepszych uczelni biznesowych. Wielu mentorów wywodzi się z prestiżowego grona absolwentów programu Executive MBA, prowadzonego przez GFKM od ponad 25 lat. Wszyscy mentorzy GFKM posiadają unikalne kwalifikacje menedżerskie i eksperckie, a także wysokie umiejętności relacyjne i doradcze, pozwalające w pełni wykorzystać czas współpracy mentoringowej.