International Executive MBA

Program MBA nowej generacji

O Programie

Międzynarodowy Program Executive Master of Business Administration jest prowadzony w Gdańsku w języku angielskim i polskim. Integruje kompetencje z zarządzania, finansów oraz umiejętności miękkich, które pomagają w zdobyciu, uporządkowaniu i pogłębieniu umiejętności menedżerskich.

To jedyny program, który daje takie możliwości.

Wszystkie zajęcia kładą nacisk na aspekt praktyczny tak, aby uczestnicy mogli wdrożyć najnowsze rozwiązania i metody pracy do codziennych obowiązków. Nasi trenerzy posiadają bogate doświadczenie w swojej specjalizacji, są praktykami i ekspertami. Wykorzystują interaktywne metody nauczania, w trakcie zajęć tworzą przestrzeń wymiany doświadczeń i poglądów, prezentują aktualne studia przypadków.

Międzynarodowy Program Executive MBA to proces wszechstronnego rozwoju uczestnika, z akcentami rozłożonymi równomiernie na zagadnienia twarde i miękkie. Indywidualne sesje coachingowe ułatwiają każdemu słuchaczowi integrację wiedzy i umiejętności oraz rozwój osobistego potencjału. Dzięki analizie potencjału kandydatów, przeprowadzanej na początku studiów i na ostatnim ich etapie, optymalizujemy proces kształcenia i oceniamy jego efekty.

Program Executive MBA to przepustka do najnowszej i praktycznej wiedzy przekazywanej przez ekspertów-praktyków. Znają każdy szczegół omawianego zagadnienia, dzięki czemu „trudne” zajęcia stają się zrozumiałe i ciekawe. Executive MBA to szerokie spektrum wiedzy, którą powinien posiadać każdy menedżer i przedsiębiorca.

Wyjątkową cechą naszego Executive MBA jest możliwość rozszerzenia zakresu programu – uczestnicy, oprócz przedmiotów obowiązkowych, realizują przedmioty w ramach ścieżki specjalistycznej, wybranej zgodnie z ich preferencjami i potrzebami edukacyjnymi.

Program Executive MBA jest doskonałym przygotowaniem do działania i zarządzania w świecie VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity), gdzie sukces zależy od szybkich i trafnych decyzji podejmowanych w ciągle zmieniających się warunkach, przy dużej niepewności i wieloznaczności sytuacji. Dyplom Executive Master of Business Administration budzi zaufanie wśród pracodawców, jest synonimem szerokiej i praktycznej wiedzy biznesowej. To znak najwyższej jakości w edukacji.

Program Executive MBA GFKM jest realizowany we współpracy z Uniwersytetem Gdańskim oraz jest walidowany przez Institut d’Administration des Enterprises Aix–Marseille.

Institut d’Administration des Enterprises Aix–Marseille – IAE Aix–Marseille (przy Uniwersytecie Paula Cezanne’a w Marsylii) jest czołową francuską szkołą biznesu.

IAE specjalizuje się w studiach podyplomowych dla biznesu (20% studiujących to studenci zagraniczni z 50 krajów) i oferuje 3 programy MBA, w tym jeden międzynarodowy we współpracy z 5 europejskimi uczelniami. Posiada 2 międzynarodowe akredytacje dla Programów MBA – EQUIS wydawany przez European Foundation for Management Development i akredytację The Association of MBAs.

Universite Aix Marseille logouniwersytet gdanski logo

 

Wartości

Istotą programu International Executive MBA jest wszechstronne rozwinięcie kompetencji każdego słuchacza. Realizowane w programie wartości to:

 • personalizacja programu
 • program jako proces wszechstronnego rozwoju uczestnika
 • integracja wiedzy i umiejętności
 • szeroka perspektywa na biznes
 • przygotowanie do skutecznego działania w świecie VUCA

Nowoczesny

Współczesny, dynamicznie zmieniający się świat wymaga nowoczesnych rozwiązań i aktualnej wiedzy. Wykorzystaj siłę najnowszych narzędzi, które będą do dyspozycji w programie International Executive MBA w Gdańsku:

 • nowoczesne metody oceny potencjału: Ocena 360 stopniMindSonar®
 • program dopasowany do rozwoju ścieżki kariery
 • nauczanie wspierane platformą e-learningową LearnWay
 • symulacyjna gra biznesowa
 • aktualne biznesowe studia przypadku (business case studies)
 • trenerzy – praktycy biznesu
 • możliwość wzięcia udziału w wybranych sesjach Executive MBA w partnerskich uczelniach zagranicznych w ramach programu wymiany uczestników

Rozwój 360⁰

Najważniejszym celem Programu Executive MBA jest wszechstronny rozwój uczestnika jako lidera i menedżera. Indywidualne elementy programu – sesje coachingowe i badania, takie jak ocena 360⁰ – pozwalają nie tylko poznać swoje silne i słabe strony, ale także dowiedzieć się jak skutecznie rozwijać się w pożądanym kierunku. W połączeniu z wysoce interaktywnym modelem zajęć przyjętym w Programie pozwala to na przełożenie wiedzy i umiejętności zdobytych na warsztatach na własną ścieżkę rozwoju.

 • Impact 360⁰ – system oceny 360⁰
 • indywidualne sesje coachingowe
 • indywidualna ścieżka rozwoju

Praktyczny

Warsztaty, w których będziesz brać udział w trakcie Programu Executive MBA, mają na celu przekazanie praktycznych umiejętności i narzędzi po to, aby korzyści z czasu przeznaczonego na Program Executive MBA były jak największe. Indywidualny aspekt programu pozwala najlepiej dopasować metody do osobistego stylu zarządzania uczestnika.

Praktyczność w Programie International Executive MBA w Gdańsku to:

 • zajęcia oparte na aktualnych business case studies
 • indywidualne sesje coachingowe
 • Activity Based Learning – metoda uznawana za najodpowiedniejszą do rozwijania umiejętności praktycznych w biznesie
 • integracja kompetencji twardych i miękkich
 • kompetencje, które można na bieżąco wdrażać w swojej pracy
 • networking – społeczność ludzi otwarci na wiedzę i rozwój
 • doskonalenie Business English (ok. 40% zajęć prowadzonych jest w języku angielskim)
 • wizyty w firmach
 • spotkania z wybitnymi praktykami biznesu
 • strategiczna symulacyjna gra biznesowa
 • program walidowany przez Institut d’Administration des Enterprises Aix–Marseille – czołową francuską szkołą biznesu.

Spójny

Kluczowym czynnikiem podnoszącym efektywność naszego programu jako narzędzia rozwoju jest jego spójność, osiągana poprzez traktowanie go jako procesu. Przedmioty w poszczególnych blokach tematycznych tworzą logiczny ciąg o rosnącym poziomie zaawansowania. Integralną częścią tego procesu jest platforma e-learningowa, uzupełniająca i rozszerzająca zakres tematyczny przedmiotów. Jej zastosowanie umożliwia także pracę w zespołach projektowych pomiędzy sesjami programu.

 • Program International Executive MBA jest procesem
 • umożliwia ocenę postępu, od oceny początkowej 360° i MindSonar® do oceny końcowej
 • zapewnia skuteczną formę komunikacji między sesjami dzięki platformie e-learningowej
 • praca w zespołach

Ścieżki specjalistyczne

Na II semestrze wybierana jest ścieżka specjalistyczna, po której uczestnik podąża aż do ukończenia programu.

Ścieżka wybierana jest samodzielnie, zgodnie z zainteresowaniami i potrzebami, które ujawnią się w trakcie programu. W wyborze ścieżki pomogą również zastosowane narzędzia: Ocena 360° i MindSonar®.

Do wyboru jest jedna z trzech następujących ścieżek:

Zaawansowane Finanse

 • Zaawansowane Zarządzanie Finansowe
 • Zarządzanie Ryzykiem Finansowym
 • Budżetowanie i Controlling
 • Psychologia Inwestowania

Zaawansowana Psychologia Biznesu

 • Negocjacje
 • Zarządzanie Różnorodnością
 • Budowanie Innowacyjnych Zespołów
 • Budowanie Osobistej Marki Menedżera

Tworzenie Startupu

 • Pomysł na Biznes
 • Projekt Rozwiązania
 • Strategia Monetyzacji
 • Strategia Promocji

Uruchomienie zajęć w ramach danej ścieżki uzależnione jest od zgłoszenia się co najmniej 10 zainteresowanych nią słuchaczy.

Kadra

Program studiów

Semestr I

PrzedmiotGodziny
Systemy Informacyjne Biznesu27
Zachowania w Organizacji / Organisational Behaviour18
Zarządzanie Strategiczne / Strategic Management27
Ekonomiczne Aspekty Zarządzania27
Zarządzanie Finansowe27
Etyka Biznesu9
Strategiczna Symulacyjna Gra Biznesowa27
Razem162

Semestr II

PrzedmiotGodziny
Zarządzanie Procesami18
Zarządzanie Projektem27
Rachunkowość Zarządcza27
Zarządzanie Marketingowe / Marketing Management27
Zarządzanie Zespołem27
Zarządzanie Kryzysowe / Crisis Management18
Ścieżka Specjalistyczna18
Razem162

Semestr III

PrzedmiotGodziny
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi / Human Resource Management27
Prezentacje Publiczne9
Psychologia Przywództwa27
Podstawy Prawa Gospodarczego18
Podstawy Prawa Międzynarodowego9
Strategiczne Studium Przypadku18
Ścieżka Specjalistyczna18
Razem126

Semestr IV

PrzedmiotGodziny
Strategiczna Symulacyjna Gra Biznesowa27
Biznes Globalny / Global Business27
Róznice Kulturowe9
Rozwój Indywidualnych Umiejętności Przywódczych / Personal Leadership Development27
Ścieżka Specjalistyczna18
Ścieżka Specjalistyczna18
Konsultacje projektu dyplomowego MBA18
Razem144

Rekrutacja

Rekrutacja do 15 czerwca 2021.

Zajęcia prowadzone są w Gdańsku w języku angielskim (ok. 40% zajęć) i polskim.

WARUNKI PRZYJĘCIA NA PROGRAM EXECUTIVE MBA:

 • Ukończone studia wyższe
 • Minimalne doświadczenie kierownicze: 3 lata
 • Pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej
 • Znajomość języka angielskiego

PROCES REKRUTACJI:

Aby zakwalifikować się do programu należy:

 • Wypełnić formularz zgłoszeniowy
 • Przesłać dokumenty (kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych, zaświadczenia o zatrudnieniu)
 • Odbyć rozmowę kwalifikacyjną. Termin rozmowy kwalifikacyjnej  zostanie uzgodniony po weryfikacji dokumentów
 • Zdać test sprawdzający znajomość języka angielskiego
 • Wnieść opłatę rekrutacyjną 450 zł netto

CENA ZA UDZIAŁ W PROGRAMIE INTERNATIONAL EXECUTIVE MBA w GDAŃSKU:

Cena za programCena za semestrRata
Płatność jednorazowa36 828 zł
Płatność w 4 ratach semestralnych39 600 zł9 900 zł
Płatność w 20 ratach42 372 zł2 118,6 zł

 

 • Ceny netto. Do wszystkich cen należy doliczyć 23% VAT
 • W przypadku płatności w 4 ratach semestralnych wpłata za każdy semestr wnoszona jest przed rozpoczęciem tego semestru
 • W przypadku płatności w 20 ratach terminy spłaty rat zostaną ustalone przed rozpoczęciem Programu
 • Osoby, które zarekomendują do udziału w programie innego uczestnika uzyskują prawo do 5% zniżki! Szczegóły u koordynatora programu

ZOBACZ FORMY DOFINANSOWAŃ

Formularz zgłoszeniowy

Osoby zainteresowane udziałem w programie i spełniające kryteria prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego

Kontakt

Halina Frątczak

Kierownik Programu MBA
Tel.: +48 58 558 58 58 wew. 310
Tel. kom.: +48 600 095 672
E-mail: h.fratczak@gfkm.pl

Tomasz Harackiewicz

Dyrektor Programu Executive MBA
Tel.: +48 58 558 58 58 wew. 324
Tel. kom.: +48 602 494 388
E-mail: t.harackiewicz@gfkm.pl

Back to top