International Executive MBA

Program MBA nowej generacji

O Programie

Międzynarodowy Program Executive Master of Business Administration jest prowadzony w Gdańsku w języku angielskim i polskim. Integruje kompetencje z zarządzania, finansów oraz umiejętności miękkich, które pomagają w zdobyciu, uporządkowaniu i pogłębieniu umiejętności menedżerskich.

To jedyny program, który daje takie możliwości.

Wszystkie zajęcia kładą nacisk na aspekt praktyczny tak, aby uczestnicy mogli wdrożyć najnowsze rozwiązania i metody pracy do codziennych obowiązków. Nasi trenerzy posiadają bogate doświadczenie w swojej specjalizacji, są praktykami i ekspertami. Wykorzystują interaktywne metody nauczania, w trakcie zajęć tworzą przestrzeń wymiany doświadczeń i poglądów, prezentują aktualne studia przypadków.

Międzynarodowy Program Executive MBA to proces wszechstronnego rozwoju uczestnika, z akcentami rozłożonymi równomiernie na zagadnienia twarde i miękkie. Indywidualne sesje coachingowe ułatwiają każdemu słuchaczowi integrację wiedzy i umiejętności oraz rozwój osobistego potencjału. Dzięki analizie potencjału kandydatów, przeprowadzanej na początku studiów i na ostatnim ich etapie, optymalizujemy proces kształcenia i oceniamy jego efekty.

Program Executive MBA to przepustka do najnowszej i praktycznej wiedzy przekazywanej przez ekspertów-praktyków. Znają każdy szczegół omawianego zagadnienia, dzięki czemu „trudne” zajęcia stają się zrozumiałe i ciekawe. Executive MBA to szerokie spektrum wiedzy, którą powinien posiadać każdy menedżer i przedsiębiorca.

Wyjątkową cechą naszego Executive MBA jest możliwość rozszerzenia zakresu programu – uczestnicy, oprócz przedmiotów obowiązkowych, realizują przedmioty w ramach ścieżki specjalistycznej, wybranej zgodnie z ich preferencjami i potrzebami edukacyjnymi.

Program Executive MBA jest doskonałym przygotowaniem do działania i zarządzania w świecie VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity), gdzie sukces zależy od szybkich i trafnych decyzji podejmowanych w ciągle zmieniających się warunkach, przy dużej niepewności i wieloznaczności sytuacji. Dyplom Executive Master of Business Administration budzi zaufanie wśród pracodawców, jest synonimem szerokiej i praktycznej wiedzy biznesowej. To znak najwyższej jakości w edukacji.

Program Executive MBA GFKM jest realizowany we współpracy z Uniwersytetem Gdańskim oraz jest walidowany przez Institut d’Administration des Enterprises Aix–Marseille.

Institut d’Administration des Enterprises Aix–Marseille – IAE Aix–Marseille (przy Uniwersytecie Paula Cezanne’a w Marsylii) jest czołową francuską szkołą biznesu.

IAE specjalizuje się w studiach podyplomowych dla biznesu (20% studiujących to studenci zagraniczni z 50 krajów) i oferuje 3 programy MBA, w tym jeden międzynarodowy we współpracy z 5 europejskimi uczelniami. Posiada 2 międzynarodowe akredytacje dla Programów MBA – EQUIS wydawany przez European Foundation for Management Development i akredytację The Association of MBAs.

Universite Aix Marseille logouniwersytet gdanski logo

 

Wartości

Istotą programu International Executive MBA jest wszechstronne rozwinięcie kompetencji każdego słuchacza. Realizowane w programie wartości to:

 • personalizacja programu
 • program jako proces wszechstronnego rozwoju uczestnika
 • integracja wiedzy i umiejętności
 • szeroka perspektywa na biznes
 • przygotowanie do skutecznego działania w świecie VUCA

Nowoczesny

Współczesny, dynamicznie zmieniający się świat wymaga nowoczesnych rozwiązań i aktualnej wiedzy. Wykorzystaj siłę najnowszych narzędzi, które będą do dyspozycji w programie International Executive MBA w Gdańsku:

 • nowoczesne metody oceny potencjału: Ocena 360 stopniMindSonar®
 • program dopasowany do rozwoju ścieżki kariery
 • nauczanie wspierane platformą e-learningową LearnWay
 • symulacyjna gra biznesowa
 • aktualne biznesowe studia przypadku (business case studies)
 • trenerzy – praktycy biznesu
 • możliwość wzięcia udziału w wybranych sesjach Executive MBA w partnerskich uczelniach zagranicznych w ramach programu wymiany uczestników

Rozwój 360⁰

Najważniejszym celem Programu Executive MBA jest wszechstronny rozwój uczestnika jako lidera i menedżera. Indywidualne elementy programu – sesje coachingowe i badania, takie jak ocena 360⁰ – pozwalają nie tylko poznać swoje silne i słabe strony, ale także dowiedzieć się jak skutecznie rozwijać się w pożądanym kierunku. W połączeniu z wysoce interaktywnym modelem zajęć przyjętym w Programie pozwala to na przełożenie wiedzy i umiejętności zdobytych na warsztatach na własną ścieżkę rozwoju.

 • Impact 360⁰ – system oceny 360⁰
 • indywidualne sesje coachingowe
 • indywidualna ścieżka rozwoju

Praktyczny

Warsztaty, w których będziesz brać udział w trakcie Programu Executive MBA, mają na celu przekazanie praktycznych umiejętności i narzędzi po to, aby korzyści z czasu przeznaczonego na Program Executive MBA były jak największe. Indywidualny aspekt programu pozwala najlepiej dopasować metody do osobistego stylu zarządzania uczestnika.

Praktyczność w Programie International Executive MBA w Gdańsku to:

 • zajęcia oparte na aktualnych business case studies
 • indywidualne sesje coachingowe
 • Activity Based Learning – metoda uznawana za najodpowiedniejszą do rozwijania umiejętności praktycznych w biznesie
 • integracja kompetencji twardych i miękkich
 • kompetencje, które można na bieżąco wdrażać w swojej pracy
 • networking – społeczność ludzi otwarci na wiedzę i rozwój
 • doskonalenie Business English (ok. 40% zajęć prowadzonych jest w języku angielskim)
 • wizyty w firmach
 • spotkania z wybitnymi praktykami biznesu
 • strategiczna symulacyjna gra biznesowa
 • program walidowany przez Institut d’Administration des Enterprises Aix–Marseille – czołową francuską szkołą biznesu.

Spójny

Kluczowym czynnikiem podnoszącym efektywność naszego programu jako narzędzia rozwoju jest jego spójność, osiągana poprzez traktowanie go jako procesu. Przedmioty w poszczególnych blokach tematycznych tworzą logiczny ciąg o rosnącym poziomie zaawansowania. Integralną częścią tego procesu jest platforma e-learningowa, uzupełniająca i rozszerzająca zakres tematyczny przedmiotów. Jej zastosowanie umożliwia także pracę w zespołach projektowych pomiędzy sesjami programu.

 • Program International Executive MBA jest procesem
 • umożliwia ocenę postępu, od oceny początkowej 360° i MindSonar® do oceny końcowej
 • zapewnia skuteczną formę komunikacji między sesjami dzięki platformie e-learningowej
 • praca w zespołach

Ścieżki specjalistyczne

Na II semestrze wybierana jest ścieżka specjalistyczna, po której uczestnik podąża aż do ukończenia programu.

Ścieżka wybierana jest samodzielnie, zgodnie z zainteresowaniami i potrzebami, które ujawnią się w trakcie programu. W wyborze ścieżki pomogą również zastosowane narzędzia: Ocena 360° i MindSonar®.

Do wyboru jest jedna z trzech następujących ścieżek:

Zaawansowane Finanse

 • Zaawansowane Zarządzanie Finansowe
 • Zarządzanie Ryzykiem Finansowym
 • Budżetowanie i Controlling
 • Psychologia Inwestowania

Zaawansowana Psychologia Biznesu

 • Negocjacje
 • Zarządzanie Różnorodnością
 • Budowanie Innowacyjnych Zespołów
 • Budowanie Osobistej Marki Menedżera

Tworzenie Startupu

 • Pomysł na Biznes
 • Projekt Rozwiązania
 • Strategia Monetyzacji
 • Strategia Promocji

Uruchomienie zajęć w ramach danej ścieżki uzależnione jest od zgłoszenia się co najmniej 10 zainteresowanych nią słuchaczy.

Kadra

Program studiów

Semestr I

PrzedmiotGodziny
Systemy Informacyjne Biznesu27
Zachowania w Organizacji / Organisational Behaviour18
Zarządzanie Strategiczne / Strategic Management27
Ekonomiczne Aspekty Zarządzania27
Zarządzanie Finansowe27
Etyka Biznesu9
Strategiczna Symulacyjna Gra Biznesowa27
Razem162

Semestr II

PrzedmiotGodziny
Zarządzanie Procesami18
Zarządzanie Projektem27
Rachunkowość Zarządcza27
Zarządzanie Marketingowe / Marketing Management27
Zarządzanie Zespołem27
Zarządzanie Kryzysowe / Crisis Management18
Ścieżka Specjalistyczna18
Razem162

Semestr III

PrzedmiotGodziny
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi / Human Resource Management27
Prezentacje Publiczne9
Psychologia Przywództwa27
Podstawy Prawa Gospodarczego18
Podstawy Prawa Międzynarodowego9
Strategiczne Studium Przypadku18
Ścieżka Specjalistyczna18
Razem126

Semestr IV

PrzedmiotGodziny
Strategiczna Symulacyjna Gra Biznesowa27
Biznes Globalny / Global Business27
Róznice Kulturowe9
Rozwój Indywidualnych Umiejętności Przywódczych / Personal Leadership Development27
Ścieżka Specjalistyczna18
Ścieżka Specjalistyczna18
Konsultacje projektu dyplomowego MBA18
Razem144

Rekrutacja

Zajęcia prowadzone są w Gdańsku w języku angielskim (ok. 40% zajęć) i polskim.

WARUNKI PRZYJĘCIA NA PROGRAM EXECUTIVE MBA:

 • Ukończone studia wyższe
 • Minimalne doświadczenie kierownicze: 3 lata
 • Pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej
 • Znajomość języka angielskiego

PROCES REKRUTACJI:

Rekrutacja do programu International Executive MBA w Gdańsku trwa 30 września 2020 r.

Aby zakwalifikować się do programu należy:

 • Wypełnić formularz zgłoszeniowy
 • Przesłać dokumenty (kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych, zaświadczenia o zatrudnieniu)
 • Odbyć rozmowę kwalifikacyjną. Termin rozmowy kwalifikacyjnej  zostanie uzgodniony po weryfikacji dokumentów
 • Zdać test sprawdzający znajomość języka angielskiego
 • Wnieść opłatę rekrutacyjną 450 zł netto

CENA ZA UDZIAŁ W PROGRAMIE INTERNATIONAL EXECUTIVE MBA w GDAŃSKU:

Cena za programCena za semestrRata
Płatność jednorazowa36 828 zł
Płatność w 4 ratach semestralnych39 600 zł9 900 zł
Płatność w 20 ratach42 372 zł2 118,6 zł

 

 • Ceny netto. Do wszystkich cen należy doliczyć 23% VAT
 • W przypadku płatności w 4 ratach semestralnych wpłata za każdy semestr wnoszona jest przed rozpoczęciem tego semestru
 • W przypadku płatności w 20 ratach terminy spłaty rat zostaną ustalone przed rozpoczęciem Programu
 • Osoby, które zarekomendują do udziału w programie innego uczestnika uzyskują prawo do 5% zniżki! Szczegóły u koordynatora programu
 • 1000 zł zniżki od pełnej ceny programu dla osób, które zapiszą się do 15 września 2020 roku oraz prześlą komplet wymaganych dokumentów rekrutacyjnych oraz dokonają płatności za Program (za całość lub w przypadku wyboru opcji płatności za semestr lub ratalnej)

ZOBACZ FORMY DOFINANSOWAŃ

Formularz zgłoszeniowy

Osoby zainteresowane udziałem w programie i spełniające kryteria prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego

Kontakt

Halina Frątczak

Kierownik Programu MBA
Tel.: +48 58 558 58 58 wew. 310
Tel. kom.: +48 600 095 672
E-mail: h.fratczak@gfkm.pl

Tomasz Harackiewicz

Dyrektor Programu Executive MBA
Tel.: +48 58 558 58 58 wew. 324
Tel. kom.: +48 602 494 388
E-mail: t.harackiewicz@gfkm.pl

Back to top