Pogłębione sesje Development Center

Rozwój kompetencji w praktyce

Korzyści dla uczestnika

 • Uzyskanie informacji zwrotnej na temat swoich mocnych stron i obszarów do rozwoju.
 • Uzyskanie informacji zwrotnej na temat behawioralnego i poznawczego wymiaru swojego funkcjonowania.
 • Uzyskanie konkretnych wskazówek rozwojowych.
 • Możliwość konsultacji uzyskanej informacji zwrotnej z dedykowaną osobą (asesorem).

Korzyści dla organizacji

 • Informacja na temat kompetencji pracowników uzyskana za pomocą najbardziej rzetelnej metody.
 • Indywidualne plany rozwojowe dla pracowników.
 • Możliwość diagnozy talentów i zarządzania ich dalszym rozwojem.
 • Posiadanie mierzalnego narzędzia.

Raport

Projekt Development Center kończy się sporządzeniem zbiorczego raportu dla Klienta, który zawiera:

 • Zbiorcze wyniki sesji Development Center.
 • Wnioski z przebiegu projektu.
 • Wskazówki dotyczące dalszych działań rozwojowych dla kadry kierowniczej.
 • Wskazówki dotyczące proponowanych zmian systemowych w organizacji.

Dlaczego Development Center?

 • DC to najbardziej rzetelna, obiektywna i trafna metoda diagnozy kompetencji pracownika.
 • Opiera się na założeniu, że najlepsza informacja zwrotna to ta, która oparta jest obserwacji zachowania uczestnika przez niezależnego obserwatora.
 • Zakończona szczegółowym indywidualnym raportem dla uczestnika z konkretnymi wskazówkami rozwojowymi.

Na czym polega ?

Development Center polega na, zazwyczaj jednodniowej, obserwacji zachowań uczestników sesji (np. menedżerów) podczas wykonywania różnego rodzaju zadań symulacyjnych. Na podstawie obserwacji sporządzany jest raport zawierający szczegółową analizę kompetencji uczestnika wraz z rekomendacjami rozwoju.

Pogłębione podejście

Co wyróżnia nasze pogłębione podejście do Development Center?

Proponujemy Państwu nowe, pogłębione podejście do diagnozy metodą DC, zawierające diagnozę zarówno wymiaru behawioralnego (zachowania, kompetencje), jak i poznawczego (przekonania).

Potrzeba włączenia wymiaru poznawczego do diagnozy DC wynika z faktu, że nieuświadomione na co dzień przekonania i założenia menedżera na temat siebie, swojego zespołu, organizacji i otoczenia biznesowego mają ogromny wpływ na to, w jaki sposób zarządza on zespołem/organizacją oraz realizuje zadania i cele biznesowe.

Proponowane podejście wyróżnia się od podejścia tradycyjnego w następujących elementach:

 • Raporty z sesji DC zawierają dokładnie sporządzone transkrypcje poszczególnych zadań, a komentarze asesorów dotyczą konkretnych wypowiedzi uczestników. Dzięki temu uczestnik otrzymuje rzetelną informację zwrotną na temat sposobu komunikacji, typowych sformułowań oraz schematów językowych, których użwa na co dzień nie będąc tego do końca świadomym.
 • Raporty z sesji zawierają analizę przekonań menedżera sporządzoną na postawie wykonanego podczas sesji testu niedokończonych zdań. Dzięki temu, uczestnik otrzymuje informację zwrotną na temat tego jak postrzega siebie, innych ludzi oraz własne otoczenie i jakie ma to przełożenie na sposób zarządzania przez niego zespołem/organizacją.
Elementy diagnozy Podejście tradycyjne Podejście pogłębione
Diagnoza zachowania i kompetencji
Diagnoza schematów i automatyzmów komunikacyjnych
Test niedokończonych zdań
(Diagnoza przekonań na temat siebie, ludzi i otoczenia wraz z ich wpływem na realizację celów)
Diagnoza mocnych stron i obszarów do rozwoju
Rekomendacje rozwojowe

Przebieg projektu

Przygotowanie
 • Określenie profilu kompetencyjnego uczestnika sesji.
 • Wywiady z uczestnikami.
 • Zaprojektowanie zadań dostosowanych do specyfiki pracy.
Diagnoza
 • Przeprowadzenie sesji Development Center.
 • Sporządzenie raportów i dostarczenie uczestnikom.
Informacja zwrotna
 • Przeprowadzenie indywidualnych sesji informacji zwrotnej dla uczestników sesji.
 • Raport i spotkanie podsumowujące dla Klienta.

Metody diagnozy

Podczas sesji Development Center uczestnicy wykonują następujące rodzaje zadań:

 • Koszyk zadań.
 • Dyskusja grupowa.
 • Zadania symulacyjne.
 • Zadania grupowe.
 • Scenki.
 • Gry decyzyjne.
 • Case Study.
 • Testy.