Klauzula informacyjna na Facebooka

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

 w ramach fanpage’a GFKM

w portalu Facebook

 

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/WE, czyli tzw. „RODO”, poniżej przedstawiamy informacje na temat przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem z fanpage’a Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów w portalu Facebook.

Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów z siedzibą w Gdańsku (80-309) przy al. Grunwaldzkiej 472, tel. +48 58 558 58 58, adres e-mail: gfkm@gfkm.pl (dalej: „GFKM”).

GFKM wpisana jest do Rejestru Przedsiębiorców oraz Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000047865.

Czyje dane osobowe przetwarzamy?

W związku z prowadzeniem przez nas fanpage’a przetwarzamy dane osobowe:

 1. osób, które dokonały subskrypcji poprzez kliknięcie „Lubię to” lub „Obserwuj”;
 2. osób, które zareagowały na publikowane przez nas posty lub opublikowały komentarz;
 3. osób, które przesłały do nas zapytanie poprzez prywatną wiadomość;
 4. osób odwiedzających nasz fanpage.

Jakie kategorie danych są przetwarzane?

Przetwarzaniu podlegają dane, które opublikowałaś/eś na swoim profilu, w szczególności imię i nazwisko.

Dodatkowo, Facebook Ireland Ltd. udostępnia nam informacje dotyczące wyświetlania naszych postów, ich zasięgów, liczby interakcji czy danych demograficznych naszych obserwujących. Informacje te mają charakter statystyczny, jednak tworzone są w oparciu o obserwacje czynione przez Facebook Ireland Ltd. w odniesieniu do Twoich zachowań na naszym fanpage’u.

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy dane?

Dane osobowe przetwarzamy w celu:

 1. publikowania postów na fanpage’u;
 2. prowadzenia dyskusji w ramach komentarzy pod postami;
 3. udzielania odpowiedzi na prywatne wiadomości;
 4. informowania o naszej działalności i naszych usługach, tj. w celu marketingowym;
 5. statystycznym (poprzez analizę danych na temat aktywności użytkowników fanpage’a).

We wszystkich opisanych powyżej przypadkach podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes GFKM, czyli art. 6 ust. 1 lit. f RODO (dalej: „Nasz prawnie uzasadniony interes”). Wspomniany prawnie uzasadniony interes polega na udzielaniu odpowiedzi na wiadomości i komentarze użytkowników, informowaniu o naszej działalności czy potrzebie prowadzenia analiz danych statystycznych dotyczących funkcjonowania fanpage’a.

Potencjalnie dane przetwarzane mogą być także w celu realizacji obowiązków, które nakładają na nas przepisy prawa, czyli na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Czy podanie danych jest obowiązkowe?

Podanie danych jest dobrowolne, jednak ze względu na zasady działania portalu Facebook jest nieodłącznie związane z subskrypcją fanpage’a, komentowaniem czy reagowaniem na posty lub wysłaniem do nas prywatnej wiadomości.

W przypadku przeglądania fanpage’a przez zalogowanego użytkownika dane statystyczne zbierane są automatycznie przez Facebook Ireland Ltd.

Komu będziemy udostępniać dane osobowe?

W związku ze specyfiką działania Facebook’a dane osobowe mogą być udostępniane spółkom z grupy operatora obsługującego ten portal.

Potencjalnie dane mogą zostać także udostępnione organom władzy publicznej, jeśli taki obowiązek spoczywał będzie na nas w świetle obowiązujących przepisów prawa.

Jak długo dane będą przetwarzane?

Okres przetwarzania danych może być różny w zależności od celu i podstawy przetwarzania. I tak:

 1. dane przetwarzane w oparciu o Nasz prawnie uzasadniony interes przetwarzane będą do czasu skutecznego wniesienia przez Ciebie sprzeciwu lub ustania celu przetwarzania (za wyjątkiem danych statystycznych, do których dostęp mamy przez okres 2 lat);
 2. dane przetwarzane w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa – przez okres wynikających z tych przepisów.

Pamiętaj, że w każdej chwili możesz przestać obserwować nasz fanpage, jak również usunąć opublikowane przez siebie komentarze.

Jakie prawa Ci przysługują?

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz usunięcia, jak również do żądania ograniczenia przetwarzania. Aby zrealizować te prawa, skontaktuj się z nami np. mailowo (dane kontaktowe podaliśmy na początku tej informacji). Możesz też skontaktować się z naszym Pełnomocnikiem ds. Ochrony Danych Osobowych pod adresem odo@gfkm.pl. Pełnomocnik nie jest inspektorem ochrony danych osobowych w rozumieniu RODO.

Jeśli uważasz, że przetwarzamy dane osobowe niezgodnie z prawem, w każdej chwili możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Czy możesz sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Jeśli przetwarzanie opiera się na Naszym prawnie uzasadnionym interesie, możesz wnieść także sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – uzasadniając go swoją szczególną sytuacją.

W każdej chwili wnieść możesz sprzeciw w odniesieniu do przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego. Takiego sprzeciwu nie musisz uzasadniać.

Aby wnieść sprzeciw, skontaktuj się z nami np. mailowo na adres ogólny (dane kontaktowe podaliśmy na początku tej informacji) lub adres Pełnomocnika ds. ochrony danych osobowych (odo@gfkm.pl).

Czy będziemy przekazywać dane osobowe do państw trzecich lub do organizacji międzynarodowych?

We własnym zakresie nie planujemy bezpośrednio przekazywać danych do państw trzecich (czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy, EOG) ani do organizacji międzynarodowych. Specyfika działania Facebook’a i jego międzynarodowy charakter powodują jednak, że potencjalnie możliwy jest transfer danych poza EOG (nie jest to zależne od nas). Podstawą takiego transferu są stosowane przez Facebook Ireland Ltd. standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską, zaś w przypadku transferu na teren USA – Decyzja Wykonawcza Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 r. wprowadzająca Tarczę Prywatności (tzw. Privacy Shield).

Czy w toku przetwarzania dochodzić będzie do zautomatyzowanego podejmowania decyzji?

W toku przetwarzania nie będzie dochodzić do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.