Reklamacje

W trosce o najwyższą jakość oferowanych przez GFKM usług poniżej opisujemy sposób składania reklamacji dotyczących usług GFKM.

 1. Skarga, reklamacja powinna zostać złożona w formie pisemnej za pośrednictwem poczty, poczty elektronicznej lub doręczona osobiście do siedziby GFKM.
 2. Skarga, reklamacja powinna zawierać:
  1. nazwę firmy, imię i nazwisko zgłaszającego skargę, reklamację;
  2. adres siedziby / zamieszkania i dane kontaktowe zgłaszającego skargę, reklamację;
  3. przedmiot skargi, reklamacji (nazwa usługi, termin i miejsce realizacji itp.);
  4. uzasadnienie merytoryczne i formalne skargi, reklamacji;
  5. oczekiwania zgłaszającego skargę, reklamację w stosunku do GFKM.
 3. Skargę, reklamację należy kierować do Zarządu GFKM.
 4. Skargę, reklamację można złożyć najpóźniej w ciągu 14 dni licząc od dnia zakończenia Szkolenia lub semestru Programu MBA, którego skarga, reklamacja dotyczy.
 5. GFKM zastrzega sobie prawo do pozostawienia skargi, reklamacji bez rozpatrzenia, jeżeli skarga, reklamacja zostanie złożona po przekroczeniu terminu, o którym mowa w pkt. 4 niniejszej procedury.
 6. GFKM ma 21 dni roboczych na rozpatrzenie skargi, reklamacji, a w przypadkach wymagających dodatkowych czynności wyjaśniających czas rozpatrywania skargi, reklamacji może ulec wydłużeniu maksymalnie do 30 dni roboczych.
 7. GFKM ma prawo zwrócić się do składającego skargę, reklamację o dodatkowe pisemne wyjaśnienia.
 8. GFKM zastrzega sobie prawo do braku odpowiedzi na złożoną skargę, reklamację w przypadku, gdy będzie niezrozumiała, lub gdy będzie zaprzeczała zapisom zawartym w umowie lub innych ustaleniach.